Tadeusz Markowski

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Miastem

Specjalizacja

Zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionów, teoria planowania przestrzennego, polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, planowanie strategiczne, marketing terytorialny

Zainteresowania naukowe:

 • Teoria efektów zewnętrznych i warunków bytowych ludności
 • Problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania władz lokalnych
 • Lokalna polityka ochrony środowiska oraz teoria planowania przestrzennego
 • Problematyka konkurencyjności i innowacyjności w rozwoju regionalnym i lokalnym
 • Planowanie strategiczne i marketing terytorialny

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski pracuje jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim. Do 2020 roku kierował Katedrą Zarządzania Miastem i Regionem. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego - specjalność „Ekonomika budownictwa”. W 1990 roku przebywał na półrocznym stypendium w Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Instytucie studiów publicznych. W latach 1991 - 1995 poza działalnością naukową Tadeusz Markowski podejmował także prace o charakterze projektowym. Brał udział w opracowaniu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Łodzi dla nowych warunków ustrojowych. Plan ten został nagrodzony w 1993 roku nagrodą zespołową I stopnia przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Kierował pracami zespołu przy opracowaniu strategii rozwoju ekonomicznego Łodzi (1992), ogólnej strategii dla woj. radomskiego (1993-1995), a także uczestniczył w innych pracach planistycznych - np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego woj. wałbrzyskiego 1995 i woj. zielonogórskiego 1996. Pracował również nad Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 2010, Strategią rozwoju miasta Łodzi 2012, Strategią rozwoju woj. łódzkiego do roku 2020 (2013-2014) i  Strategią rozwoju powiatu wieruszowskiego 2013. Współpraca z praktyką pozwoliła prof. Markowskiemu na dalsze pogłębianie doświadczeń i rozwijanie teorii z zakresu planowania przestrzennego. Rezultaty z tego okresu opublikował w licznych publikacjach.

Od 1994 roku Tadeusz Markowski był wielokrotnie powoływany na członka Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej i brał udział w opiniowaniu prac studialnych i koncepcji badawczych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym kraju. W 1995 powołano go do Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, w której działał do 2001 roku. W jej ramach wielokrotnie pełnił funkcje przewodniczącego sesji, eksperta przygotowującego stanowisko rady dla rządu oraz przygotowywał ekspertyzy z zakresu polityki regionalnej, transportowej i mieszkaniowej. Był wielokrotnie powoływany do składu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwach odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i gospodarki przestrzennej.

Był współautorem i redaktorem 5 raportów przygotowanych przez Zespoły Zadaniowe dla potrzeb Rządu. W 2005 roku został członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (GKUA) przy Ministrze Budownictwa, a od 2008 r. jej wiceprzewodniczącym. W tym czasie wielokrotnie brał udział w przygotowaniu opinii i stanowisk GKUA dotyczących ustawy o planowaniu przestrzennym oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gospodarki przestrzennej. W latach 2008-2012 był członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2001-2011 pracował na rzecz komisji sejmowych, m.in. dla Komisji Samorządu Terytorialnego i dla Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, przygotowując ekspertyzy i opinie na temat koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Działał na rzecz reformy systemu planowania przestrzennego i regionalnego. Opiniował dla potrzeb komisji sejmowych projekty ustaw z zakresu rozwoju regionalnego. Jest autorem licznych apeli i ekspertyz przygotowanych i przesłanych do Rządu, Sejmu i Prezydenta RP dotyczących oceny funkcjonowania gospodarki przestrzennej w Polsce. W latach 2000-2016 przygotowywał liczne ekspertyzy dla Rządu z zakresu polityki rozwoju regionalnego, w tym opinie do projektów ustaw w zakresie rewitalizacji miast. Jego opinie były wykorzystywane w dokumentach programowych rządu, m.in. dla celów NSSR.

Od 2002 roku pełni nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Komitet pod jego kierunkiem istotnie przyczynił się do opracowania przyjętej 13 grudnia 2011 roku przez Rząd Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Wybrane działania:

 • Polska Akademia Nauk - komitety problemowe działające przy Prezydium PAN, powołane w celu wykonania określonych zadań naukowych:
  • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) przy Prezydium PAN:
   • Przewodniczący KPZK (od 2002 r.)
   • Biuletyn KPZK – Redaktor naczelny (od 2002 r.)
   • Studia KPZK – Redaktor naczelny (od 2002 r.)
   • Studie Regionalia - Redaktor naczelny (od 2002 r.)
  • Komitet Narodowy ds. Współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Badań Regionalnych (ERSA) przy Prezydium PAN – przewodniczący (2006-2013)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2011-2016)
 • Urząd Miasta Łodzi - członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (od 2011 r.)
 • Prezydent Miasta Łodzi - doradca społeczny (od 2011 r.)
 • Prezydent Miasta Łodzi - członek Lokalnej Rady Programowej ds. EXPO 2022 (2015-2016)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Zintegrowana odnowa miasta

Samorządy a deweloperzy

O przyszłości Bełchatowa

Wybrane publikacje w mediach:

Wybrane strategie, ekspertyzy, raporty:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Ekspertyza dotycząca weryfikacji standardowej listy kryteriów do analizy wielokryterialnej wariantów linii PKP PLK SA dla wariantów funkcjonowania tunelu średnicowego pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a dworcem Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec (2015)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – udział w przygotowaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (2015)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - udział w opracowaniu "Strategii Makroregionu Centralnego" przyjętej przez Rząd RP (2014-2015)
 • Kancelaria Prezydenta RP - udział w przygotowaniu raportu nt. "Przestrzeń życia Polaków" (2013-2014)
 • Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna przy Radzie Ministrów
  • Członek (od 2005 r.)
  • Wiceprzewodniczący (od 2008 r.)
 • Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego – członek (2008-2012)

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Kierownik grantów:

 • Projekt "Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce" - kierownik i współautor (2015-2016). Rezultaty projektu zostały uwzględnione w założeniach rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Słowa kluczowe

Planowanie przestrzenne, planowanie strategiczne, marketing terytorialny, rynek nieruchomości, gospodarka przestrzenna