Remigiusz Kozłowski

dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Katedra Logistyki. Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce

Specjalizacja

Wpływ infrastruktury transportowej (dróg, kolei, lotnisk) na rozwój miast i regionów. Inteligentne systemy transportowe. Systemy zrównoważonego transportu miejskiego i metropolitalnego. Nowoczesne rozwiązania w logistyce np. KDP, inteligentna infrastruktura, pojazdy autonomiczne. Bezpieczeństwo w transporcie i ochronie zdrowia.

Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie logistyką w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Zarządzania rozwojem infrastruktury logistyki transportu
 • Zarządzania bezpieczeństwem w logistyce
 • Logistyki systemu ochrony zdrowia
 • Zarządzania rozwojem następujących technologii:
  • telematyki i inteligentnych systemów transportowych (ITS i C-ITS)
  • elektromobilności i autonomicznych pojazdów
  • technologii ekologicznych

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ jest wykładowcą z blisko 20-letnim doświadczeniem. Uzyskał stopień profesora Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z najmłodszych wykładowców. Wyniki prowadzonych przez niego badań naukowych odnoszą się do ważnych zagadnień związanych z rozwojem regionu łódzkiego i Polski.

Remigiusz Kozłowski jest autorem ponad 100 publikacji naukowych wydanych m.in. w USA, Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Z 12 opublikowanych monografii jedna została wydana aż trzykrotnie, a trzy kolejne doczekały się drugiego wydania. Pod jego redakcją ukazały się m.in. takie pozycje jak: „Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego” (2013), „Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego” (2012) oraz  Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki” (2012). Książka Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo – Wschodniej” (2008) została wysłana jako materiał w ramach konsultacji Komisji Europejskiej dot. korytarzy TEN-T, w wyniku których zostały one rozbudowane na terenie Polski. Książka „Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami” wraz z wieloma innymi publikacjami wpisuje się w zainteresowania autora obejmujące obszar wykorzystania nowoczesnych technologii, który jest przedmiotem prowadzonych badań, prac konsultingowych oraz zajęć dydaktycznych.

Remigiusz Kozłowski brał udział w licznych działaniach na rzecz regionu Łódzkiego, m.in. organizował szereg konferencji poświęconych problematyce rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, był członkiem Lokalnej Grupy Wsparcia (2012-2014) pracującej nad Lokalnym Planem Działania w Łodzi w ramach międzynarodowego projektu ENTER.HUB European Network exploiting Territorial Effects of Railway hubs and their Urban Benefits finansowanego bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Aktywnie uczestniczył także w wielu konsultacjach społecznych dotyczących kluczowych spraw dla rozwoju miasta i regionu.

Coraz ważniejszym problemem staje się bezpieczeństwo, w tym ten jego obszar, który dotyczy zanieczyszczenia środowiska. Z tego powodu w 2015 roku został członkiem Łódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz prowadzi badania z zarówno tego zakresu, jak również z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W wyniku tych prac m.in. ukazała się monografia „Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi”.

W początkowym okresie swojej kariery zawodowej przez kilka lat pracował w sektorze przedsiębiorstw. Realizował szereg projektów, w tym także prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora: logistyki, produkcji oraz usług. Po obronie rozprawy doktorskiej rozpoczął pracę na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadził  zajęcia także na wielu innych uczelniach m.in. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Wygłaszał referaty, prezentacje, a także uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą. Jest autorem książki poświęconej pisaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ma na swoim koncie wypromowanych prawie 600 dyplomantów (magistrów i licencjatów). Aktualnie jego badania empiryczne  koncentrują się głównie na:

 • analizie wpływu infrastruktury transportowej na rozwój miast i regionów,
 • inteligentnych systemach transportowych,
 • rozwoju systemów zrównoważonego transportu miejskiego i metropolitalnego,
 • uwarunkowaniach prawidłowego funkcjonowania lotnisk oraz ich wpływie na rozwój miasta i regionu,
 • multimodalnych węzłach pasażerskich (np. Dworzec Fabryczny w Łodzi) i towarowych,
 • nowoczesnych rozwiązaniach w logistyce np. Kolej Dużych Prędkości, inteligentna infrastruktura, pojazdy autonomiczne, elektryczne pojazdy transportu osobistego, car sharing,
 • bezpieczeństwie w transporcie i ochronie zdrowia.

Wybrane działania:

 • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego - członek (od 2017)
 • Urząd Miasta Łodzi - ekspert - Konsultacje społeczne dotyczące bezkolizyjnego przejazdu w formie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego, al. Rydza-Śmigłego (2015)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - ekspert - Przygotowanie regionalnej strategii rozwoju transportu 2020 (2015)
 • Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - członek zespołu roboczego ds. nadzoru nad ruchem drogowym oraz zespołu ds. infrastruktury (od 2015)
 • Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce - kierownik (od 2016)
 • Ekspert - Badania nad kompetencjami kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania (2015)
 • Ekspert - Badania uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania standardu elektronicznego kodu produktu w Polskich przedsiębiorstwach oraz ocena potencjału rynkowego identyfikatora RFID i możliwości jego komercjalizacji (2015)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Raporty, komentarze, opinie, publikacje

Przyszłość drogi S12

Co dalej z wiaduktem na A1?

Problemy związane z budową S14

Sprzedaż lotniska w Łodzi

Brak opłat na autostradach

Tunel średnicowy w Łodzi

Raport - niebezpieczne skrzyżowania

Rewolucja w MPK Łódź

Dworzec Łódź Fabryczna – co znaczy dla miasta i kraju? (1/2)

Dworzec Łódź Fabryczna – jakich inwestycji jeszcze brakuje? (2/2)

Nauczanie logistyki – informacje o projekcie CALM

Wybrane publikacje w mediach:

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Zainteresowania dydaktyczne - prowadzone zajęcia:

 • Logistyka miejska i ekologistyka
 • Infrastruktura logistyki transportu
 • Projektowanie infrastruktury technicznej
 • E-logistyka
 • Zastosowanie systemów telematycznych w logistyce
 • Seminaria doktorskie i magisterskie

Kierownik grantów:

 • System for reducing fuel combustion and emissions in road transport of loads European Regional Development Fund - Intelligent Development (2017-2018)
 • Computer Aided Learning of Management. EEA Grants and Norway Grants. Norwegian University of Science and Technology (2014-2016)
 • InfoGeoLog: Informatyka - Geoinformacja, Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców (2013-2015)

Słowa kluczowe

Rozwój miast i regionów, inteligentne systemy transportowe, zrównoważony transport miejski i metropolitalny, uwarunkowania funkcjonowania lotnisk, multimodalne węzły pasażerskie i towarowe, Kolej Dużych Prędkości, inteligentna infrastruktura, pojazdy autonomiczne, bezpieczeństwo w transporcie, logistyka ochrony zdrowia