Magdalena Wiśniewska

dr Magdalena Wiśniewska

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Regionem

Specjalizacja

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, innowacyjność w regionie, komercjalizacja wiedzy, współpraca: sektora publicznego z otoczeniem; nauki i biznesu; sektora publicznego i prywatnego; międzysektorowa

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie publiczne
 • Rozwój lokalny i regionalny
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
 • Współpraca sektora publicznego z otoczeniem
 • Współpraca nauki i biznesu
 • Living Lab
 • Wartość publiczna
 • Partycypacyjne metody zarządzania

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr Magdalena Wiśniewska koncentruje swoje zainteresowania naukowe i badawcze na współpracy różnych interesariuszy na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Jednym z obszarów jej aktywności jest współpraca nauki i biznesu z uwzględnieniem kontekstu regionalnego i rozwiązań organizacyjnych. Zainteresowania te znajdują swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach i projektach naukowych oraz aplikacyjnych. Jest także autorem ekspertyz opracowanych na zlecenie krajowych organizacji publicznych (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw, Instytut Samorządu Terytorialnego).

Dr Magdalena Wiśniewska jest czynnym członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. W ramach tej organizacji uczestniczy w roli eksperta w działaniach promujących efektywny system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, co jest wyrazem praktycznego zastosowania wiedzy naukowej zdobytej podczas badań prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim. Kierowała projektem innowacyjnym polegającym na wprowadzeniu w Uniwersytecie Łódzkim systemu scoutingu technologicznego. Jest też członkiem polskiej sekcji European Regional Science Association (ERSA), organizacji skupiającej na szczeblu ponadnarodowym przedstawicieli środowisk zainteresowanych tematyką gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zagadnieniami powiązanymi.

Dr Magdalena Wiśniewska jest autorem lub współautorem 56 opracowań naukowych, brała udział w kilkunastu projektach ogólnopolskich i międzynarodowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W ostatnim czasie realizowała zadania w ramach projektu unijnego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST)”. Doświadczenia zdobyte w tym projekcie związane były z koncepcją Living Lab (tzw. „żywe laboratoria”). Rezultatem naukowym jest książka „Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego” napisana wraz z dr hab. Danutą Stawasz, prof. UŁ. Praktyczne zdobycze projektu to umiejętność opracowania rozwiązań dedykowanych dla potrzeb danych jednostek przestrzennych zgodnie z metodyką Living Lab.

Obecnie dr Magdalena Wiśniewska zajmuje się zarządzaniem publicznym zgodnie z koncepcją wartości publicznej – zarządzania ukierunkowanego na długofalowe rezultaty wartościowe dla całego społeczeństwa, przy użyciu powszechnie akceptowanych metod i zaangażowaniu jak najszerszego spectrum interesariuszy.

Wybrane działania:

 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOiPP) – członek (2006-2017)
 • European Regional Science Association (ERSA) – członek (2011-2017)

Projekty międzynarodowe:

 • Innopolis - Innovation Policy in University City Regions – projekt realizowany z programu INTERREG IVC przez międzynarodowy zespół: Uniwersytet w Salford (Wielka Brytania); Aristotle University of Thessaloniki/ URENIO Research Unit (Grecja); Decentralised Administration of Macedonia (Grecja); Aalto University Foundation (Finlandia); Miasto Helsinki, Urban Facts Department, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; Uniwersytet Łódzki; North West Development Agency (Wielka Brytania), Manchester Knowledge Capital (Wielka Brytania), Manchester City Council (Wielka Brytania).
 • SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców – projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1. Projekt w partnerstwie z Politechniką w Turynie i Uniwersytetem w Kadyksie.
 • The European Technology Transfer Manager – projekt realizowany w ramach LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of Innovation we współpracy z: ASEV- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (Włochy), FCI - Fundació Cecot Innovació (Hiszpania), AS - Arges County Businessman Association (Rumunia), SPI - Sociedade  Portuguesa de Inovação (Portugalia), ITPIO - Institute for training of personnel in international organisations (Bułgaria), IDEC - Aintek A.E, Piraeus (Grecja), OCC - Oviedo Chamber of Commerce, Oviedo (Hiszpania).
 • ENEX – Expert In Nanotechnology Exploitation – projekt realizowany w ramach program ERASMUS+ we współpracy z: !INTAMT – InternaBonale Agentur für MarkeBng und Technologietransfer GmbH (Niemcy), ASEV- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (Włochy), CNR‐IFAC – Consiglio Nazionale delle Ricerche/ IsBtuto di Fisica Applicata „Nello Carrara“ (Włochy), Uniwersytet w Twente/ Mesa + (Holandia), Politechnika w Bukareszcie (Rumunia).

W ramach powyższych projektów dr Magdalena Wiśniewska uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych pogłębiających wiedzę z zakresu komercjalizacji wiedzy, dyfuzji innowacji w regionie i rozwiązań organizacyjnych wspierających współpracę międzysektorową, m.in. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, USA, Hiszpanii i we Włoszech.

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Wybrane wyróżnienia:

 • Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za rozprawę doktorską „Zintegrowane zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w gminie” (2008)
 • Nagroda zespołowa pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę „Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city” (Wyd. Placet, Warszawa 2015), współautor

Wybrane ekspertyzy, strategie:

 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego – „Nowoczesne metody zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego” (2016), współautor.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – „Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy” (2010), współautor.

Wybrane publikacje w mediach:

Pobierz więcej zdjęć w wysokiej rozdzielczości

Staże naukowe:

 • 11-23.07.2011, Porto, Portugalia – „E-learning: modern and innovative school”- staż w Uniwersytecie im. Fernando Pessoa w Porto; celem stażu było poznanie nowoczesnych metod nauczania na odległość.
 • 13-20.07.2014, Ryga, Łotwa – wykład „The role of the city in fostering creative industries” w ramach 3 Szkoły Letniej „THE ECONOMICS, MANAGEMENT AND CULTURE OF INNOVATION IN LATVIA AND IN OTHER EU COUNTRIES” organizowanej przez Campus Europae i Uniwersytet Łotewski.
 • 08-24.08.2014, Tarnopol, Ukraina - staż odbyty w ramach projektu FOLPSEC - Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich), realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego, w obszarze międzynarodowej wymiany kadry naukowej

Słowa kluczowe

Zarządzanie, zarządzanie publiczne, nauka i biznes, samorządy, samorząd terytorialny, samorząd, rozwój lokalny, współpraca międzysektorowa, współpraca nauki i biznesu, innowacyjność, Living Lab, komercjalizacja wiedzy, partycypacja społeczna