Maciej Turała

dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Regionem

Specjalizacja

Strategie rozwoju lokalnego, analiza zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań w gminach

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie miastem i regionem
 • Zintegrowane zarządzanie rozwojem w obszarach funkcjonalnych
 • Finanse publiczne, finanse samorządowe
 • Autonomia finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Sprawność instytucjonalna jednostek samorządu terytorialnego
 • Rewitalizacja miast

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

W latach 1996-1998 był stypendystą Fundacji im. Stefana Batorego oraz brytyjskiego stowarzyszenia szkół średnich (Headmasters’ and Headmistresses’ Conference). W ramach stypendium ukończył szkołę średnią (Forest School) w Londynie.

Studia wyższe ukończył na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W październiku 2003 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Łódzkim na etacie asystenta. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Zintegrowane zarządzanie finansami gmin a ich rozwój społeczno-gospodarczy”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Markowskiego. Od 2006 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem, od 2020 roku kieruje Katedrą.

Pełnił m.in. funkcje członka Zespołu Problemowego ds. Obszarów Metropolitalnych KPZK PAN, Sekretarza Polskiej Sekcji European Regional Science Association, Pełnomocnika Rektora ds. Internacjonalizacji Studiów na Wydziale Zarządzania UŁ. Ponadto był członkiem Rady Programowej na WZ UŁ, a także członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz opiekunem specjalności „Zarządzanie w Administracji Publicznej” na studiach I stopnia. Obecnie pełni funkcje Sekretarza European Regional Science Association, Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Internacjonalizacji, oraz koordynatora kierunku Business Management na Wydziale Zarządzania UŁ.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów jak: zintegrowane zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych, w szczególności: systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich sprawności instytucjonalnej.

Jest autorem/współautorem 49 publikacji, w tym jednego artykułu w czasopiśmie z bazy JCR, dwóch rozdziałów w międzynarodowych monografiach wydanych przez uznane wydawnictwa (Springer oraz Physica-Verlag), jednej recenzji książki opublikowanej na łamach czasopisma ujętego w bazie JCR.

Był promotorem łącznie 50 prac licencjackich i 1 magisterskiej w języku angielskim oraz 14 prac licencjackich i 10 magisterskich w języku polskim.

Wybrane działania:

 • Regional Science Association International - członek (od 2004 r.)
 • European Regional Science Association (ERSA)
  • Członek (od 2004 r.)
  • Sekretarz (od 2011 r.)
  • Czasopismo “Region” wydawane przez ERSA – członek Editorial Board/komitetu redakcyjnego (od 2014 r.)
  • European Organising Committee ERSA - członek (2007-2010)
  • 49. Kongres ERSA "Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning" - Wiceprzewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (2006-2009)
 • European Regional Science Association (ERSA) - Polska Sekcja
  • Członek (od 2004 r.)
  • Sekretarz (2005-2010)
 • Uniwersytet Łódzki - Członek Komisji do spraw współpracy z zagranicą przy Rektorze UŁ (od 2015 r.)
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Metropolitalnych (2005-2010)
 • Wydział Zarządzania UŁ
  • Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej (od 2020 r.)
  • Prodziekan Wydziału Zarządzania UŁ ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia (2016-2020)
  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Internacjonalizacji (2011-2016)
  • Koordynator kierunku Business Management (od 2012 r.),
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2011-2012)
  • Opiekun specjalności „Zarządzanie w Administracji Publicznej” na studiach I stopnia (2008-2013)
  • Członek Rady Programowej (2008-2011)
  • Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji Studiów (2007-2011)
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego - członek Zespołu Ekspertów ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 (2011)
 • "Journal of Town & City Management" - członek zespołu redakcyjnego (2009-2012)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Wybrane projekty, konsultacje, ekspertyzy:

 • Uczestnictwo w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”, prowadzonym na Wydziale Zarządzania UŁ we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (2013-2015). W ramach projektu zrealizowano:
  • opracowanie programu nauczania i materiałów szkoleniowych dla kursów i warsztatów, które skierowane były do pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw powiatowych
   • szkolenie „Nowoczesne metody oceniania: zintegrowane zarządzanie finansami w j.s.t.” dla uczestników z terenu województwa łódzkiego, Katowic, Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Gdańska - łącznie 1320 osób
   • warsztaty „Finansowe prognozowanie rozwoju” dla grup warsztatowych z terenu województwa łódzkiego, Gdańska, Krakowa i Wrocławia - łącznie 600 osób
  • wsparcie eksperckie dla poszukiwania innowacyjnych rozwiązań problemów rozwojowych w gminach Aleksandrów Kujawski (województwo kujawsko-pomorskie) i Kluczbork (województwo opolskie) 
  • Członek zespołu ekspertów opracowującego:
   • zintegrowaną analizę SWOT i drzewo celów na potrzeby strategii rozwoju Łódzko-Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
   • zintegrowane projekty rozwojowe na potrzeby strategii rozwoju Łódzko-Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
   • podręcznik z zakresu zintegrowanego zarządzania rozwojem dla samorządów; redaktor podręcznika
 • Członek zespołu opracowującego Zintegrowaną Strategię Rozwoju dla powiatu wieruszowskiego (2013)
 • Konsultacje Strategii rozwoju gminy Galewice (2013)

Słowa kluczowe

Miasto, region, jednostki samorządu terytorialnego, obszary funkcjonalne, finanse samorządowe, rewitalizacja