Jerzy S. Zieliński

prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński

Katedra Informatyki, Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych

Specjalizacja

Nowe narzędzia informatyki, elektroenergetyka - Smart Grid, informatyka w zarządzaniu

Zainteresowania naukowe:

 • Nowe narzędzia informatyki
 • Elektroenergetyka - Smart Grid
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zastosowania komputerów w elektroenergetyce
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu
 • Odnawialne źródła energii

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Jerzy S. Zieliński w czerwcu 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w zakresie sieci elektrycznych, zaś w lipcu tegoż roku dyplom inżyniera w zakresie elektrowni cieplnych w Politechnice Łódzkiej. W 1964 roku otrzymał tytuł doktora w dziedzinie elektrotechniki za pracę "Obciążalność prądowa odgromnika zaworowego przy nagłym włączeniu linii długiej”. Trzy lata później obronił pracę habilitacyjną "Zastosowania metody charakterystyk do rozwiązania układu quasiliniowych równań różniczkowych cząstkowych w odniesieniu do analizy stanów nieustalonych w n-przewodowych liniach elektroenergetycznych". W czerwcu 1970 roku został docentem. Począwszy od 1964 roku wykonywał badania przepięć wewnętrznych w sieciach średniego napięcia  m.in. w Zakładach Chemicznych Oświęcim, Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu n. Wisłą, Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, Tomaszowskich Zakładach Włókien Sztucznych, Anilanie w Łodzi i innych. We wrześniu rozpoczął pracę na stanowisku docenta w Politechnice Lubelskiej i rozpoczął wykłady z inżynierii systemowej w Uniwersytecie Łódzkim. W 1980 roku zakończył pracę w Politechnice Łódzkiej, zaś 1982 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i został zatrudniony na połowie etatu w Instytucie Ekonometrii UŁ. W 1986 roku zakończył pracę w Politechnice Lubelskiej, a w 1988 roku został kierownikiem Katedry Informatyki w UŁ. W 1988 roku zainicjował i przewodniczył komitetowi programowemu seminarium „Colloquia on Artificial Intelligence” (CAI) ’96, 98, 2000, przekształconemu w seminarium „Artificial Intelligence in Control and Management” (AICM) 2000. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W Katedrze Informatyki rozwinął prace nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu w badaniach, dydaktyce i pracach dla przemysłu. Dorobek w zakresie badań i zastosowań narzędzi sztucznej inteligencji w projektach dla energetyki i w dydaktyce umożliwił pracownikom Katedry napisanie pod redakcją profesora książki „Systemy Inteligentne w Zarządzaniu” (PWN, Warszawa 2000).

Pełnił rolę kierownika projektów unijnych EU DEEP, SYNERGY+, MORE MICROGRIDS, SESGEN-ICT, obecnie uczestniczy w europejskim projekcie e-balance prowadzonym w Katedrze Informatyki UŁ. Doświadczenia zebrane w uczestnictwie w powyższych projektach spowodowały powołanie go na eksperta oceniającego postępy prac w projektach: CEFES i Joint Advanced Doctoral Degree in Energy Systems – JADES na Wydziałach Elektrycznych Uniwersytetu w Tuzli oraz w Nowym Sadzie.

Profesor Jerzy S. Zieliński poświęcił lata 2011-2017 na poszukiwania nowych narzędzi informatycznych wspomagających sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce  w warunkach reorganizacji (Smart Grid). Poszukiwanie nowych narzędzi zaowocowało badaniami nad Internet of  Everything (Internet of Things, Industrial Internet of Things i inne), Cloud Computing oraz  Big Data.

Wypromował 11 doktorów nauk technicznych w Politechnikach: Łódzkiej (6), Lubelskiej (4) i Warszawskiej (1) oraz 19 doktorów nauk ekonomicznych/zarządzania w UŁ. Od października 2015 do maja 2016 roku w kierowanej przezeń Katedrze czworo Pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego. Recenzent: prac doktorskich, habilitacyjnych w Politechnikach: Łódzkiej, Lubelskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej, na Uniwersytecie Łódzkim. Przewodniczący i członek komitetów programowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

30 września 2016 roku upłynęło 60 lat ciągłej pracy zawodowej profesora Jerzego S. Zielińskiego pracującego nadal na całym etacie w UŁ.

Zawodowo związany również jako ekspert zatrudniony na ½ etatu w Instytucie Energetyki, Centralnym Biurze Technicznym Maszyn Włókienniczych w Łodzi oraz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych (OBRAiUP) w Łodzi w którym został zatrudniony kolejno jako doradca d.s. naukowych i współpracy z zagranicą potem jako z-ca dyrektora.  Zatrudniony na ½ etatu przez Zamojską Korporację Energetyczną jako doradca ds. naukowych i współpracy z zagranicą przez 15 lat.

Wybrane działania:

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • członek (od 1954 roku)
  • rzeczoznawca
  • Organizator Sekcji Maszyn i Systemów Cyfrowych (oddział łódzki)
 • Naukowe Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanejwspółzałożyciel, członek
 • Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej – współzałożyciel, członek honorowy
 • Zakład Energetyczny Łódź-Teren - konsultant d.s. projektu EU DEEP (PR6) (2003-2005)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych Łódź
  • Konsultant (1985-1991, 2003-2004)
  • Zastępca dyrektora d.s. naukowych (1991-2003)
  • Sekretarz naukowy (2003-2004)
 • Zakład Energetyczny Zamość (obecnie Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.) - doradca dyrektora d.s. naukowo-technicznych i współpracy z zagranicą (1988-2003)
 • Urząd Miasta Łodzi – członek Zespołu Rzeczoznawców do bieżącego rozstrzygania problemów techniczno-ekonomicznych związanych z wykonywaniem aktualizacji ZTE koncepcji budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków (1995)
 • „Przegląd Elektrotechniczny” – recenzent
 • „Rynek Energii” – recenzent
 • Polski Komitet Automatyki i Pomiarów - członek
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne – członek
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe – członek
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – członek
 • The Institute of Electrical and Electronics Engineers - Senior Member 

Wybrane strategie, ekspertyzy, raporty

 • 10 corocznych raportów o stanie izolacji turbogeneratorów w Tomaszowskich Zakładach Włókien Sztucznych i w Zakładach Włókien Sztucznych Anilana w Łodzi
 • Ekspertyza dot. zwarcia w stacji 110/15 kV w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów
 • Raport n.t. możliwości ograniczenia przepięć wewnętrznych w sieci 30 kV w Zakłądach Chemicznych Oświęcim
 • Ekspertyza dot. awarii transformatora 220/15V w elektrowni Turów
 • Ekspertyza dot. awarii w sieci średniego napięcia w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu n. Wisłą
 • Ponad 15 ekspertyz dotyczących awarii w elektroenergetycznych sieciach średniego napięcia w różnych zakładach przemysłowych
 • Ponad 20 raportów o stanie instalacji odgromowej w Łódzkich i Gorzowskich Zakładach Włókien Sztucznych

Wybrane publikacje w mediach:

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna, ściśle związana z prowadzonymi badaniami, wyrażała się poprzez  prowadzenie laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych, wykładów i seminariów w następujących dziedzinach:

 • Technika wysokich napięć
 • Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa
 • Sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Modelowanie analogowe i cyfrowe
 • Inżynieria systemowa
 • Zastosowania informatyki
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Strategia rozwoju systemów informatycznych
 • Wdrażanie systemów informatycznych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Artificial Intelligence in Management
 • Management Information Systems
 • Aplikacje biznesowe i e-biznesowe

Wybrane wyróżnienia:

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (2017)
 • Medal im. Prof. Janusza Groszkowskiego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (2006)
 • Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 1965 (3 stopnia), 1976 (2 stopnia), nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2002)
 • Nagroda IV Wydziału PAN (1966)
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - 6 nagród
 • Nagrody Rektorów PŁ, PL, UŁ (ponad 15)
 • Złota i srebrna odznaka honorowa SEP i NOT
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Projekty europejskie:

 • EU DEEP: The birth of EUuropean Distributed EnErgy Partnership that will help the large scale implementation of distributed energy resources in Europe (Powstawanie europejskiej współpracy w zakresie energii rozproszonej, umożliwiające wdrożenie w dużej skali rozproszonych źródeł energii w Europie), koordynowany przez GDF - Gaz de France, w którym uczestniczyło 38 partnerów z budżetem 30 milionów euro.
 • SYNERGY+ Expanding the Competitive Intelligence in the European Distributed Energy Resource Sector (Wzrost inteligencji konkurencyjnej w europejskim sektorze rozproszonych źródeł energii.) Projekt stanowiący kontynuację projektu SYNERGY, koordynowany przez TECHNOFI (Francja) trwał dwa lata (17.10.2005 – 2007), zgromadził 20 partnerów (wśród nich z Polski: Katedra Informatyki UŁ oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii).
 • MORE MICROGRIDS: Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids (Zaawansowana architektura i rozszerzone koncepcje sterowania dla mikrosieci). Kontraktorem projektu jest Politechnika Ateńska, uczestniczy w nim 19 instytucji badawczych i producentów, z naszego kraju uczestniczy jedynie ZEŁ-T S.A. oraz Katedra Informatyki. Celem projektu jest uzyskanie drogą badań i wdrożeń wymiernych efektów wdrażania mikrosieci.
 • SEESGEN-ICTSupporting Energy Efficiency in Smart Grids Through ICT. (Wspomaganie skuteczności energetycznej w sieciach inteligentnych przez ICT). Kontraktorem tego projektu jest CESI RICERCA z Milanu, w skład tego sieciowego projektu wchodziło 23 partnerów.
 • e-balance: Balancing energy production and consumption in energy efficient smart neighbourhoods. Kontraktor IHP GMBH. (Członek zespołu)

Doświadczenia zebrane w uczestnictwie w powyższych projektach spowodowały powołanie na eksperta oceniającego postępy prac w projektach: CEFES i Joint Advanced Doctoral Degree in Energy Systems – JADES na Wydziałach Elektrycznych Uniwersytetu w Tuzli oraz w Nowym Sadzie.

Słowa kluczowe

Informatyka, elektroenergetyka (smart grid) sieci inteligentne, sztuczna inteligencja, systemy informatyczne zarządzania