Jan Jeżak

prof. dr hab. Jan Jeżak

Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

Specjalizacja

Zarządzanie strategiczne, ład korporacyjny, przedsiębiorczość rodzinna

Zainteresowania naukowe:

 • Nowoczesne tendencje w zarządzaniu strategicznym
 • Corporate governance (szeroko pojęte relacje pomiędzy akcjonariuszami, inwestorami oraz menedżerami w spółkach akcyjnych w Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych)
 • Zarządzanie dużymi grupami kapitałowymi (holdingami)
 • Procesy fuzji i przejęć
 • Problematyka funkcjonowania firm rodzinnych

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Prof. dr hab. Jan Jeżak jest znanym w Polsce specjalistą z zakresu zarządzania strategicznego, ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi. Od 25 lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako doradca i członek rad nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych. W latach 1995 - 2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, powierzoną mu przez Premiera Rządu RP w wyniku ogólnopolskiego konkursu.

Aktywny działacz organizacji zawodowych i naukowych. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Kapituły Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych przy MNiSW (w latach 2005-2010) oraz przewodniczący Sekcji Organizacji i Zarządzania w tym Zespole, członek Zespołu Ewaluacyjnego ds. Nauk Ekonomicznych przy MNiSW (w latach 2013-2014), przewodniczący Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (w latach 2013-2014), przewodniczący  Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Ponadto jest aktywnym członkiem organizacji międzynarodowych: Euro-Asia Management Studies Association (EAMSA) oraz Congress of Political Economists (COPE International). Współzałożyciel oraz przewodniczący Rady Zarządzającej Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center) oraz wieloletni kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Łódzkiego (w latach 1993-2014). Obecnie kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania UŁ.

Jego referaty na konferencjach międzynarodowych dwukrotnie otrzymały nagrodę „The Best Paper Award” - na kongresie EAMSA we Frankfurcie nad Odrą (2004) oraz na kongresie International Corporate Governance Network w Dubaju (2014). Z kolei książka „Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju” otrzymała I nagrodę na III Targach Książki Ekonomicznej w 2011 r. w Warszawie oraz Nagrodę PAN w X konkursie na najlepszą monografię w latach 2010-2011.

Brał udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych: Tempus JEP 9057 z udziałem uczelni w Oxfordzie, Berlinie i programie „Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych" (KBN) realizowanym w latach 1999-2001 (kierownik programu) oraz w programie „A Comparative Study of Corporate Governance in Poland and the UK", realizowanym z University of Sterling w latach 2001-2003.

Prof. dr hab. Jan Jeżak wypromował łącznie 504 magistrów i licencjatów oraz 12 doktorów. Został nagrodzony Medalem im. Karola Adamieckiego za wybitny dorobek naukowy w zakresie organizacji i zarządzania oraz otrzymał nagrodę Beta za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. W uznaniu swoich osiągnięć zawodowych otrzymał m.in. Srebrną i Złotą Odznakę Honorową TNOiK, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wybrane działania:

 • Euro-Asia Management Studies Association (EMSA) – członek (od 2000 r.)
 • Congress of Political Economists (COPE) International – członek (od 2000 r.)
 • Polska Akademia Nauk - członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji Zarządzania (od 2002 r.)
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi – przewodniczący Rady (od 2002 r.)
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – członek Zarządu (od 2001 r.)
 • Radio Łódź S.A. – członek Rady Nadzorczej (od 2014 r.)
 • Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania PAM Center, Wydział Zarządzania UŁ - Przewodniczący Rady Zarządzającej (od 1996 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Zespół Nauk Społecznych i Prawnych
   • członek Zespołu (2005-2010)
   • przewodniczący Sekcji Organizacji i Zarządzania (2005-2010)
  • Zespół Ewaluacji ds. Nauk Ekonomicznych – członek (2013-2014)
 • Przegląd Corporate Governance – członek Rady Redakcyjnej (2007-2014)
 • Kwartalnik Naukowy „Organizacja i Kierowanie” – członek Rady Programowej (od 2005 r.)
 • „Przegląd Organizacji” – członek Rady Programowej (od 2005 r.)
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – przewodniczący Głównej Rady Naukowej (2005-2009)
 • Polski Instytut Dyrektorów – członek (2005-2012)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Kierownik grantów:

 • „Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek” - Narodowe Centrum Nauki, nr grantu N N115 401340 (2011-2014)
 • „Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w świetle tendencji europejskich i światowych” – Komitet Badań Naukowych, nr grantu N N115 280134 (2008-2009)
 • „Struktury własnościowe polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju” – Komitet Badań Naukowych, nr grantu 1H02D 04829 (2005-2008)

Wybrane wyróżnienia:

 • II miejsce w konkursie "Złote Pióro Przeglądu Organizacji" za artykuł "Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych" (2017)
 • Medal im. Karola Adamieckiego za wybitny dorobek naukowy w zakresie organizacji i zarządzania (2016)
 • Odznaka Honorowa Miasta Łodzi (2013)
 • Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za najlepszą monografię w latach 2010-2011 w zakresie nauk o zarządzaniu (2012)
 • Nagroda Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami (2011)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995)
 • Medal „UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce" (1994)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1987)
 • Srebrna (1976) i Złota (1977) Odznaka Honorowa TNOiK

Słowa kluczowe

Zarządzanie strategiczne, ład korporacyjny (corporate governance), zarządzanie firmami rodzinnymi