Jakub Marszałek

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Specjalizacja

Strategie finansowania przedsiębiorstw. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych i przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju. Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej

Zainteresowania naukowe:

 • Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa

 • Nowoczesne metody finansowania przedsiębiorstwa

 • Fuzje i przejęcia - aspekty strategiczne i finansowe

 • Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

 • Bankowość i zarządzanie strategiczne w bankach

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Dr hab. prof. UŁ Jakub Marszałek jest wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje także z Politechniką Łódzką oraz Politechniką Warszawską. Prowadzi zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w kraju oraz na zagranicznych uczelniach w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Islandii, Czechach oraz na Litwie. Za działalność dydaktyczną Jakub Marszałek był wielokrotnie nagradzany zarówno przez władze Wydziału Zarządzania (nagroda I stopnia), ale przede wszystkim przez absolwentów Wydziału (za wysoki standard komunikacji w trakcie prowadzonych zajęć, nowatorskie i nieszablonowe metody nauczania oraz wysokie kompetencje).

Znaczna część jego działalności poświęcona jest doradztwu w zakresie finansowania wczesnych stadiów rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych. Uczestniczył w projekcie Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej – ŁAPA, którego celem było promowanie przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacja wiedzy powstałej na uczelni oraz pozyskanie finansowania na start i rozwój firmy; a także FBA – Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych (Family Business Academy) – studium podyplomowego w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowanego do właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych na Mazowszu.

W 2005 r. Jakub Marszałek roku ukończył szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć programu szkoleniowego poświęconego komercjalizacji innowacji i transferowi technologii oraz wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych i naukowych, potwierdzone certyfikatem University of Texas, Austin (USA). Zdobyte umiejętności wykorzystał jako doradca i wykładowca w projekcie MSSTC (komercjalizacja nauki i innowacyjnych przedsięwzięć oraz nowych technologii) realizowanego przez Centrum Transferu Technologii UŁ, oraz jako juror w zakresie komercjalizacji innowacji realizowanych w trakcie programu szkoleniowego poświęconego ewaluacji innowacji i finansowaniu innowacyjnych pomysłów.

W 2013 roku uczestniczył w projekcie Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – ATUŁ Venture, którego celem było wspieranie osób posiadających pomysł na biznes, wynalazców, naukowców, a także przedsiębiorców, którzy chcą prężnie rozwijać własną firmę i w niej wdrażać innowacje i pomysły biznesowe. Wsparcie działalności odbywało się poprzez fundusz typu venture zarządzany przez Akcelerator Technologii UŁ. Dr Marszałek odpowiedzialny był za przygotowanie wycen do preinkubacji przedsięwzięć w ramach projektu.

W obszarze badań naukowych Jakub Marszałek koncentruje się na problematyce finansowania przedsiębiorstw. Jest autorem ponad 50 publikacji poświęconych tym zagadnieniom. W latach 2012-2013 uczestniczył w projekcie  badawczym Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego. Wraz z pracownikami University of Manchester i Uniwersytetu Łódzkiego opracował model umożliwiający tworzenie i rozwój sieci współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji innowacji. Był także uczestnikiem projektu badawczego Struktura finansowa a rozwój przedsiębiorstw rodzinnych regionu łódzkiego, poświęconego analizie źródeł finansowania przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w regionie łódzkim oraz ocenie wpływu rodzaju finansowania na możliwości rozwojowe tych przedsiębiorstw.

Od 2014 roku dr Marszałek współpracuje z firmą doradczą WYG PSDB Sp. z o.o. specjalizującą się w realizacji usług skierowanych do sektora publicznego, dotyczących funkcjonowania administracji oraz polityki rozwoju. Uczestniczył w pracach zespołu szacującego zapotrzebowanie na kapitał oraz projektującego instrumenty wsparcia finansowego w programie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP oraz w regionalnych programach operacyjnych dla województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Efektem dotychczasowej współpracy jest opracowanie metodologii oraz oszacowanie luki finansowania dla przedsiębiorstw dotkniętych niedoskonałościami rynku finansowego i wymagających wsparcia ze środków publicznych.

Wybrane działania:

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP 
  • udział w opracowaniu raportu "Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój"
  • regionalne programy operacyjne dla województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego - ekspert (od 2014 r.)
 • Firma doradcza dla sektora publicznego WYG PSDB Sp. z o.o. - ekspert (od 2014 r.)
 • Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture (ATUŁ Venture) - ekspert (2013)
 • Projekt badawczy "Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego"– członek zespołu badawczego (2012-2013)
 • Regionalna Sieć Tematyczna dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - członek (2011-2013)
 • Projekt badawczy "Struktura finansowa a rozwój przedsiębiorstw rodzinnych regionu łódzkiego" - członek zespołu badawczego (2010-2011)
 • Centrum Transferu Technologii UŁ
  • Projekt MSSTC (komercjalizacja nauki i innowacyjnych przedsięwzięć oraz nowych technologii) - ekspert, wykładowca (2005)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Zainteresowania dydaktyczne:

 • Finanse przedsiębiorstwa

 • Finanse międzynarodowe

 • Symulacja gospodarcza

 • Zarządzanie strategiczne w podmiotach sektora finansowego

Słowa kluczowe

Finanse przedsiębiorstwa, finanse międzynarodowe, zarządzanie wartością, symulacja gospodarcza, rynek kapitałowy, bankowość