Ewa Walińska

prof. dr hab. Ewa Walińska

Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Finansowej

Specjalizacja

Rachunkowość finansowa, analiza sprawozdań finansowych, planowanie finansowe, zarządzanie finansami uczelni wyższych

Zainteresowania naukowe:

 • Rachunkowość finansowa:
  • wycena kategorii bilansowych
  • zasady pomiaru wyniku finansowego
  • zasady sporządzania sprawozdania finansowego
  • rachunkowość finansowa a podatki
  • podatki dochodowe odroczone
  • rachunkowość a wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Analiza sprawozdań finansowych:
  • przydatność wskaźników finansowych w analizie ekonomicznej
 • Rachunkowość zarządcza:
  • aspekty praktyczne rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach
  • rachunkowość zarządcza a system rachunkowości finansowej
 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie finansami uczelni wyższych

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych ze specjalnością w zakresie rachunkowości (2010). Doktorat (1994 – „Roczny raport spółek w Wielkiej Brytanii w świetle potrzeb inwestora”) i habilitację (2004 - „Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego”) obroniła na Uniwersytecie Łódzkim odpowiednio na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Wydziale Zarządzania.

Od początku lat dziewięćdziesiątych jej badania naukowe dotyczą sprawozdawczości i rachunkowości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji polskich rozwiązań prawa bilansowego w okresie transformacji gospodarki. Po roku 1995 w sferze jej zainteresowań znalazła się również problematyka dostosowania polskiego prawa bilansowego do wymogów Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych skutków transformacji dla praktyki sprawozdawczości finansowej polskich jednostek. W swoich badaniach naukowych prof. Ewa Walińska zajmuje się: rachunkowością i sprawozdawczością finansową, analizą sprawozdań finansowych, rachunkowością zarządczą. Nowym wątkiem jej zainteresowań badawczych jest zarządzanie finansami  uczelni wyższych.

Jest współautorką m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości; projektów dotyczących rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz planów kont w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Uczestniczyła w kilkunastu projektach naukowo-badawczych oraz opracowaniach eksperckich związanych z analizą i projektowaniem systemu rachunkowości dla zarządzania oraz z regulacjami prawnymi rachunkowości finansowej.

Odbyła staże naukowe m.in. w: University of Birmingham (w ramach współpracy Katedr Rachunkowości, 1989), Durham University Business School - w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej (w ramach programu międzynarodowego dla polskich nauczycieli akademickich, 1990); uczestniczyła w Kolokwium doktorskim organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Księgowych (1990), wykorzystała stypendium doktorskie w Glasgow University oraz w London School of Economics (1992.

Autorka ponad 330 publikacji książkowych i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (tj. autorka 9 i współautorka 53 książek, autorka 174 i współautorka 100 artykułów).

Dla Ministerstwa Finansów opracowała projekty przepisów prawnych o amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zmian ustaw o podatkach dochodowych (1997); przeprowadziła analizę i ocenę funkcjonowania wewnętrznie wyodrębnionych podmiotów Elektrowni Bełchatów w celu restrukturyzacji (1998-1999); ponadto wdrażała w latach 1998-2008 system budżetowania kosztów i controllingu w kilku dużych przedsiębiorstw polskich, (m.in.: w Zakładach Automatyki Przemysłowej "ZAP" S.A., w Łódzkiej Fabryce Koronek „FAKO”, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MegaMed” Sp. z o.o. Bełchatów, Fabryce Firanek i Koronek "Haft", Elektrowni Bełchatów).

Autorka projektów w zakresie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont wdrożonych w polskich przedsiębiorstwach (m.in.: Telekomunikacja Polska (2001), ORBIS S.A. (2002), TP DITEL S.A. (2003), Południowy Koncern Węglowy S.A. (2005), Południowy Koncern Energetyczny S.A. (2005), Koncern Energetyczny ENERGA S.A. (2005), Elektrownia Kozienice S.A. (2005), Elektrownia Bełchatów S.A. (2005), BOT Górnictwo i Energetyka SA Łódź (2005-2006), PKP CARGO S.A. (2008). Jest autorką wielu opinii i ekspertyz dotyczących wybranych zagadnień z rachunkowości i finansów (lata 2000-2016).

Jest współautorką Opracowania Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla Zarządzania UŁ (2006-2007), a także współautorką projektu dokumentu pt. „Zasady akredytacji uczelni wyższych na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego” opracowanego przez Zespół ds. opracowania założeń organizacyjnych i dokumentów regulujących certyfikację zawodu księgowego w Polsce przy SKwP (2009).

Jest wykładowcą rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA na Wydziale Zarządzania UŁ oraz wykładowcą na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla wiodących firm działających w Polsce. Współpracuje z szeregiem instytucji środowiskowych, uczestnicząc w konferencjach i seminariach dla kadry finansowo-księgowej.

Wybrane działania:

 • Wydział Zarządzania UŁ - Dziekan (2008-2016)
 • European Accounting Association – członek, (od 1992 do dziś)

 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi - przewodnicząca Komisji Nauki Rachunkowości (2014-2018)
 • Rada Menedżerów Publicznych – przewodnicząca (2014-2016)
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  • Rada Naukowa – członek (2008-2012, 2015-2016)
  • Komisja ds. Edukacji Rachunkowości – przewodnicząca (2008-2016)
  • Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna - zastępca przewodniczącego (2008-2016)
  • Zespół ds. Certyfikacji Zawodu Księgowego – członek (2008-2016)
 • Folia Oeconomica, Wydawnictwo UŁ - członek komitetu redakcyjnego (2012-2016)
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi - członek Zarządu (2008-2016)
 • Rada Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ - przewodnicząca (2008-2016)
 • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna - członek (2009-2011)
 • Senat Uniwersytetu Łódzkiego - członek (2008-2012)
 • Urząd Miasta Łodzi, Komitet Sterujący – członek (2011-2013)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Pobierz w wysokiej rozdzielczości

Wybrane wyróżnienia:

 • Złoty Krzyż Zasługi (2016)
 • Medal Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za zasługi (2015)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009)
 • Srebrny Medal za zasługi w rozwoju SKwP (2009)
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (2008)
 • Nagroda im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana za pracę habilitacyjną przyznana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (2005)
 • Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej za książkę „Zarządzanie Finansowe – teoria i praktyka” - współautorstwo z  J. Gajdką (1999)
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  • Nagroda indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia organizacyjne, Uniwersytet Łódzki (2013)
  • Nagroda I stopnia za najlepszy podręcznik akademicki („Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne”, współautorstwo) (2010)
  • Nagroda I stopnia za książkę „Meritum. Rachunkowość 2006. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa” pod red. meryt. E. Walińskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, tom I i II. (2007)
  • Nagroda II stopnia za najlepszy podręcznik akademicki „Międzynarodowe standardy rachunkowości Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 (2006)
  • Nagroda za osiągnięcia naukowo-badawcze: indywidualna II stopnia - za rozprawę habilitacyjną „Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004 (2005)
  • Nagroda II stopnia za książkę „Rachunkowość podatków odroczonych”, FRRwP, Warszawa 2003 (2004)
  • Nagroda II stopnia za najlepszy podręcznik akademicki pt. „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe” - praca zbiorowa pod redakcją A. A. Jarugi (2003)
  • Nagroda II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (1996)

Kierownik grantów:

 • Polskie standardy rachunkowości jako element rachunkowości w Polsce na tle  międzynarodowych standardów rachunkowości,

  • Badania porównawcze nad adaptacją Dyrektyw Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do prawa krajowego,
  • Rachunkowość w świetle prawa podatkowego,
  • Analiza wpływu odroczonych podatków na sprawozdawczość spółek giełdowych na tle Unii Europejskiej

Staże naukowe:

 • University of Birmingham (w ramach współpracy Katedr Rachunkowości),
 • Durham University Business School - w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej (w ramach programu międzynarodowego dla polskich nauczycieli akademickich),
 • Kolokwium doktorskie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Księgowych,
 • Economic University of Sofia,
 • Stypendium doktorskie w Glasgow University oraz w London School of Economics,
 • Pobyt w University of Maryland w ramach przygotowania kursów MBA

Wybrane publikacje w mediach:

Słowa kluczowe

Rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, sprawozdanie finansowe, bilans, podatek dochodowy, podatek dochodowy odroczony