Dominik Drzazga

dr Dominik Drzazga

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Miastem

Specjalizacja

Planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie rozwoju, przyrodnicze i środowiskowe aspekty gospodarki przestrzennej, planowania rozwoju i urbanistyk, zarządzanie zrównoważonym rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym

Zainteresowania naukowe:

 • Planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie rozwoju
 • Środowiskowe i przyrodnicze aspekty gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego oraz urbanistyki
 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych; polityka ochrony środowiska
 • Planowanie, programowanie, zarządzanie w ochronie środowiska
 • Terytorialne aspekty zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem miast i regionów

Skontaktuj się

Sylwetka eksperta

Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem oraz doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu ze specjalnością w zakresie zarządzania miastem i regionem. W obszarze jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych mieszczą się zagadnienia ekonomiki i polityki ochrony środowiska, problematyka zarządzania środowiskiem w sektorze publicznym oraz gospodarka przestrzenna.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Był zatrudniony na stanowisku głównego projektanta w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Prowadzi badania w zakresie skuteczności planowania przestrzennego w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w układach terytorialnych. Jest członkiem kilku organizacji pozarządowych (m.in. Towarzystwo Urbanistów Polskich, Rady Fundacji Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej) i stowarzyszeń naukowych (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN).

Brał udział w opracowywaniu krajowych (rządowych) oraz regionalnych i lokalnych (samorządowych) dokumentów strategicznych. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kierował przez wiele lat studiami podyplomowymi adresowanymi do kadr samorządowych.

Wybrane działania:

 • Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Łodzi - członek (od 2020 r.)
 • Fundacja CSR-Impact – członek (2010 – obecnie)
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (KPZK PAN) – członek (w kadencjach: 2011 – 2014; 2015 – 2018)
  • Zastępca redaktora naczelnego Wydawnictw KPZK PAN (2011 - 2014)
  • Sekretarz Naukowy KPZK PAN (2011 – 2014)
  • członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju (w kadencjach: 2007 – 2011; 2011 – 2014)
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi  - główny projektant w Zespole ds. opracowania strategii rozwoju województwa łódzkiego (2011-2012)
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), Oddział w Łodzi
  • członek Zarządu Głównego TUP, Skarbnik ZG TUP (2006-2009)
  • Sekretarz Zarządu Oddziału TUP w Łodzi (2003-2006)
  • członek (od 2000 r.)
 • Centrum Strategii i Rozwoju Impact - członek Rady Fundacji (od 2010 r.)
 • Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej - członek (od 2004 r.)
 • Klub Przyrodników – członek (od 2003 r.)
 • Ruch Obrony Lasów Polskich - członek (od 1998 r.)
 • Liga Ochrony Przyrody - członek (1984 – 1989)

Publikacje naukowe

Tu zapoznasz się z obszarem zainteresowań eksperta

Więcej

Wybrane publikacje w mediach:

Uczestnictwo w badaniach lub projektach naukowych oraz pracach eksperckich dla praktyki finansowanych ze środków publicznych:

 • Członek zespołu ekspertów naukowych uczestniczących w opracowaniu "Koncepcji strategii rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030" - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 (2014)
 • Udział w realizacji projektu badawczego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
  • uczestnictwo w realizacji zadania 6: "Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego" dla gmin: Aleksandrów Kujawski (2013), Kluczbork (2014), Świebodzice (2015)
  • uczestnictwo w realizacji zadania 3: "Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych" - udział w pracach zespołu opracowującego Zintegrowaną strategię rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego"
 • Konsultacje naukowe i nadzór merytoryczny nad wykonywaniem Strategii Rozwoju Gminy Wieruszów na lata 2014 – 2020 (2013 - 2014)
 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Ekspertów Naukowych opracowującego projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014 – 2020 (2013)
 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Ekspertów Naukowych do spraw Zagospodarowania Przestrzennego Kraju powołanego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego RP, w związku z opracowywaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033 (2007-2009)
 • Projekt badawczy "Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy - struktury organizacyjne - instrumenty" - członek zespołu badawczego (2007-2009)
 • Projekt naukowo-badawczy „Kierunki i efekty rewitalizacji a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi" - członek zespołu badawczego (2005-2006)
 • Projekt badawczy promotorski "Interaktywny model proekologicznego zarządzania gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast" - główny wykonawca projektu (2004)
 • Projekt badawczy "Miejskie inwestycje infrastrukturalne jako czynniki stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy w łódzkiej aglomeracji" - członek zespołu badawczego (2003-2004)
 • "Rozwój obszarów wysokiej koncentracji procesów społeczno-gospodarczych w Polsce" - członek zespołu badawczego (2000-2001)

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Słowa kluczowe

Planowanie, planowanie przestrzenne, planowanie zintegrowane, zarządzanie miastem, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, zarządzanie rozwojem, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska.