Nasi eksperci i ich specjalizacje

Przedsiębiorstwa, inwestycje, zarządzanie strategiczne

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Projektowanie systemów i narzędzi HR dla organizacji - budowanie, doskonalenie i wdrażanie systemów: kompetencyjnych, ocen pracowniczych, zarządzania przez cele, wynagrodzeń

Więcej

prof. dr hab. Jan Jeżak

Przedsiębiorczość rodzinna, corporate governance, zarządzanie strategiczne, ład korporacyjny

Więcej

prof. dr hab. Jerzy Różański

Problematyka funkcjonowania, rozwoju, finansowania i rachunku opłacalności inwestycji w przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej, finansowanie innowacji, alternatywne źródła finansowania

Więcej

dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ

Wycena marki, wycena własności intelektualnej, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne

Więcej

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Strategie finansowania przedsiębiorstw, finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych i przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju, zarządzanie ryzykiem

Więcej

dr Ryszard Jędrzejczak

Strategie przedsiębiorstw, optymalizacja kosztów operacyjnych, zarządzanie spółkami kapitałowymi i Skarbu Państwa, CSR

Więcej

Strategie rynkowe, marketing, biznes

prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk

Strategie polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, rynek usług bankowych w Polsce, marketing banków i firm finansowych, efektywność działań marketingowych

Więcej

dr Mariusz Woźniakowski

Komunikacja marketingowa, media społecznościowe, promocja, handel, e-commerce

Więcej

dr Maciej Malarski

Zarządzanie zasobami ludzkimi, procesami organizacyjnymi, systemy motywacyjne, badanie opinii pracowników, zarządzanie kompetencjami, coaching i mentoring, ciągłe doskonalenie, diagnoza i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Więcej

dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

Strategie rynkowe przedsiębiorstw, analizy strategiczne oraz ocena efektywności działań marketingowych organizacji

Więcej

dr Agata Rudnicka

CSR, zrównoważony rozwój, zrównoważone łańcuchy dostaw, przedsiębiorczość społeczna, organizacje pozarządowe

Więcej

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, blockchain w biznesie, wpływ inteligentnych technologii cyfrowych na zachowania człowieka w ujęciu biznesowym i konsumenckim, cyberspołeczeństwo, marketing w erze cyfrowej

Więcej

dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

Marketing i ocena wartości ekonomicznej nowych technologii, transfer wiedzy, komercjalizacja wiedzy i technologii, strategie rozwoju firm innowacyjnych

Więcej

dr Artur Modliński

Komunikacja człowieka z maszyną, praca na odległość, zarządzanie w mediach społecznościowych, zarządzanie relacjami w internecie, kryzysy organizacyjne

Więcej

Zarządzanie miastem i regionem, logistyka

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionu, teoria planowania przestrzennego, polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, planowanie strategiczne

Więcej

dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

Marketing terytorialny, polityka spójności Unii Europejskiej, współdziałanie międzyorganizacyjne

Więcej

dr Magdalena Wiśniewska

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, innowacyjność w regionie, komercjalizacja wiedzy, współpraca: sektora publicznego z otoczeniem; nauki i biznesu; sektora publicznego i prywatnego

Więcej

prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka, doskonalenie procesów, systemowe zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Więcej

dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Strategie rozwoju lokalnego, analiza zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań w gminach

Więcej

dr Dominik Drzazga

Planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie rozwoju, przyrodnicze i środowiskowe aspekty gospodarki przestrzennej, planowania rozwoju i urbanistyk, zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Więcej

dr. hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Zarządzanie logistyką w sektorze publicznym

Więcej

dr Dorota Sikora-Fernandez

Zarządzanie miastem, ekonomika miasta, smart city, miasto inteligentne

Więcej

Rachunkowość, audyt

prof. dr hab. Ewa Walińska

Rachunkowość finansowa, analiza sprawozdań finansowych, planowanie finansowe, zarządzanie finansami uczelni wyższych

Więcej

dr Marcin Michalak

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych, analiza finansowa, kształtowanie polityki rachunkowości, kreatywna/agresywna rachunkowość, kalkulacje kosztów, rażąco niska cena w postępowaniach przetargowych, rachunkowość zarządcza

Więcej

dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, teoria i historia rachunkowości

Więcej

dr hab. Jacek Gad

Corporate governance, sprawozdawczość finansowa i niefinansowa

Więcej

dr Jacek Kalinowski

Zarządzanie kosztami (projekty długoterminowe, uczelnie wyższe, ochrona zdrowia), podatki a rachunkowość, wykorzystanie Excela w rachunkowości, rezerwy aktuarialne, rachunkowość MŚP

Więcej

Informatyka, energetyka

prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński

Nowe narzędzia informatyki, elektroenergetyka - Smart Grid, informatyka w zarządzaniu

Więcej

 

 

 

Potrzebujesz komentarza eksperckiego?

Zapraszamy do kontaktu z biurem prasowym