Wybrane publikacje – Maciej Urbaniak

 • Maciej Urbaniak, Rola międzynarodowych standardów zarządzania w budowaniu relacji w łańcuchach dostaw, „Problemy Jakości”, 2016, nr 7-8, s. 2-7.
 • Maciej Urbaniak, Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu relacji z dostawcami, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr 419, s. 237-247.
 • Maciej Urbaniak, Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami, „KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE”, 2016, nr 3 (40), s. 43-49.
 • Maciej Urbaniak, The role of improvement tools in Polish production companies, [w:] (red.), Production Management and Engineering Sciences, CRC Press, Londyn 2016, s. 311-316.
 • Maciej Urbaniak, Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości, „Problemy Jakości”, 2016, nr 6, s. 11-17.
 • Maciej Urbaniak, Building relationship between OEM customers and suppliers in product innovation development processes, „Modern Management Review”, 2015, vol. XX, nr 1, s. 185-197.
 • Maciej Urbaniak, The role of quality assurance and safety management standards in the logistics sector, [w:] A. Skrzypek (red.), Quality and risk in conditions of changing business environment, University of Maria Curie-Skłodowska Lublin, Lublin 2015, s. 51-57.
 • Maciej Urbaniak, Rola koncepcji Green Sustainability w budowaniu relacji w łańcuchu dostaw, „Logistyka”, 2015, nr 4, s. 6376-6382.
 • Maciej Urbaniak, Rola standardów zapewnienia jakości i systemowych narzędzi doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach sektora logistycznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015, nr 249, s. 292-305.
 • Maciej Urbaniak, Rola wstępnej oceny dostawców w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku B2B, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 382, s. 117-125.
 • Maciej Urbaniak, The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships and in the supply chain, „LogForum”, 2015, nr 2, s. 199-205.
 • Maciej Urbaniak, The role of the continuous improvement tools of processes in building relationships in supply chain, „LogForum”, 2015, nr 1, s. 41-50.
 • Maciej Urbaniak, Znaczenie narzędzi doskonalenia procesów w budowaniu relacji z dostawcami na rynku B2B, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 376, s. 389-394.
 • Maciej Urbaniak, The role of implementation of sustainable development in building relationships with suppliers, [w:] M. Kaźmierczak, A. Matuszak-Flejszman (red.),Current Trends in Commodity Science, Poznań University of Economics, Poznań 2014, s. 52-61.
 • Maciej Urbaniak, Wpływ znormalizowanych systemów zarządzania oraz narzędzi doskonalenia procesów na kształtowanie relacji w łańcuchu dostaw, [w:] E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 122-134.
 • Maciej Urbaniak, Okresowa ocena dostawców jako narzędzie ograniczania poziomu ryzyka związanego z zakupami, „Logistyka”, 2014, nr 3, s. 7283-7287.
 • Maciej Urbaniak, Perspektywy doskonalenia systemów zarządzania jakością, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2014, nr 340, s. 326-337.
 • Maciej Urbaniak, Programy rozwoju dostawców, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2014, nr 2, s. 31-36.
 • Maciej Urbaniak, Rola narzędzi doskonalenia procesów w budowaniu relacji w łańcuchu dostaw, „Organizacja i Kierowanie”, 2014, vol. 159, nr 1a, s. 258-268.
 • Maciej Urbaniak, Rola procesów komunikacji w budowaniu relacji partnerskich na rynku B2B, „MARKETING I RYNEK”, 2014, vol. 21, nr 4, s. 166-171.
 • Maciej Urbaniak, Rola zarządzania środowiskowego w budowaniu relacji z dostawcami, „Logistyka”, 2014, nr 5, s. 2119-2125.
 • Maciej Urbaniak, The role of quality improvement in cooperation between customers and suppliers in B2B market, „Management & Governance”, 2014, vol. 11, nr 1, s. 29-37.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemowego zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach sektora logistycznego, „Logistyka”, 2014, nr 3, s. 6524-6532.
 • Maciej Urbaniak, Istota jakości , [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami, WZ UŁ, Łodź 2014, s. 215-229.
 • Maciej Urbaniak, Building a relationship between partners in the supply chain using online communication, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2013, vol. 150, nr 1, s. 89-98.
 • Maciej Urbaniak, Certyfikacja systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem produktów a kryzys gospodarczy, [w:] B. Kaczmarek, W. Biliński (red.), Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 51-64.
 • Maciej Urbaniak, Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia procesów i produktów, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka”, 2013, vol. 54, nr 54, s. 25-34.
 • Maciej Urbaniak, Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych, „Problemy Jakości”, 2013, vol. XLV, nr 5, s. 7-9.
 • Maciej Urbaniak, The role of the international management standards and operational improvement tools to build relationships with suppliers, „Logistyka”, 2013, vol. 43, nr 5, s. 201-204.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z doskonaleniem systemów zarządzania, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, vol. 301, nr 1, s. 120-128.
 • Maciej Urbaniak, Źródła informacji o dostawcach wykorzystywane w procesach zakupu na rynku B2B, „Logistyka”, 2013, vol. 3, nr 3, s. 35-38.
 • Maciej Urbaniak, Formy wstępnej oceny dostawców – wyniki badań, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2012, vol. 265, nr 265, s. 357-364.
 • Maciej Urbaniak, Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2012, vol. -, nr 235, s. 16-24.
 • Maciej Urbaniak, POSSIBILITIES AND CONDITIONS RELATING TO THE IMPROVEMENT OF PRODUCT QUALITY, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2012, vol. -, nr 217 , s. 228-237.
 • Maciej Urbaniak, The role of quality management systems, environmental and work safety in the creation of product innovations, [w:] — (red.), Product and packaging. Marketing aspects, Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 105-122.
 • Maciej Urbaniak, Rola standardów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w budowaniu przewagi konkurencyjnej operatorów logistycznych, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2012, nr 224, s. 73-82.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów jakości przez przedsiębiorstwa działające w Polsce, „Problemy Zarządzania”, 2012, vol. 37, nr Vol. 10/2, s. 28-42.
 • Maciej Urbaniak, Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa doskonalące systemy zarządzania jakością w zakresie budowania relacji z klientami na rynku B2B, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2011, vol. 1, nr 1, s. 684-696.
 • Maciej Urbaniak, Evaluation of the effects of quality management system improvement, „Foundations of Management. International Journal”, 2011, vol. 3, nr 1, s. 97-108.
 • Maciej Urbaniak, Jakość produktu jako element przewagi konkurencyjnej w marketingu, [w:] J. Perenc (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, CH Beck, Warszawa 2011, s. 183-196.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z wdrożeniem koncepcji TPM, [w:] Z. Kłos, P. Kurczewski (red.), Innowacyjność w doskonaleniu produktów i organizacji, KMB DRUK , Poznań 2011, s. 89-98.
 • Maciej Urbaniak, Wykorzystanie standardów społecznej odpowiedzialności w doskonaleniu przedsiębiorstw, [w:] E. Skrzypek (red.), Jakość zasobów niematerialnych a doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, UMCS, Lublin 2011, s. 121-132.
 • Maciej Urbaniak, Considerations on the improvement of quality management systems in small and medium-size enterprises in Poland, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises management, Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s. 9-26.
 • Maciej Urbaniak, Nowe wyzwania w zakresie standaryzacji kwalifikacji zawodowych, „Problemy Jakości”, 2011, vol. XLIII, nr 10, s. 4-9.
 • Maciej Urbaniak, Reasons and benefits of implementing Six Sigma in the empirical study of enterprises operating in Poland, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 257, nr 1, s. 241-252.
 • Maciej Urbaniak, Role of social responsibility standards in business activities, „TOWAROZNAWCZE PROBLEMY JAKOŚCI. POLISH JOURNAL OF COMMODITY SCIENCE”, 2011, vol. 25, nr 3, s. 9-15.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z doskonaleniem systemów zarządzania jakością, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, vol. 1, nr 166, s. 103-114.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z kształtowaniem relacji z klientami i dostawcami na rynku B2B, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 2, nr 258, s. 189-198.
 • Maciej Urbaniak, Wymagania jakościowe wobec dostawców na rynku B2B, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr 251, s. 211-220.
 • Maciej Urbaniak, Building the relationship with suppliers through the implementation of social responsibility conception, „TOWAROZNAWCZE PROBLEMY JAKOŚCI. POLISH JOURNAL OF COMMODITY SCIENCE”, 2010, nr 1, s. 23-29.
 • Maciej Urbaniak, Rola wiedzy w doskonaleniu systemów zarządzania jakością, [w:] E. Skrzypek (red.), Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Katedra Zarządzania jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Skłodowskiej -Curie w Lublinie, Lublin 2010, s. 237-244.
 • Maciej Urbaniak, Ewolucja systemowego zarządzania jakością, „WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU”, 2010, nr 3, s. 26-34.
 • Maciej Urbaniak, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Maciej Urbaniak, Perspektywy rozwoju systemowego zarządzania jakością, [w:] B. Nogalski, S. Lachiewicz (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 494-512.
 • Maciej Urbaniak, Rola bezpieczeństwa wyrobu w procesach związanych z opracowywaniem innowacji produktowych na przykładzie rynku B2B, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2010, vol. 1, nr 153, s. 275-281.
 • Maciej Urbaniak, Jadwiga Szymczak, The use the tools quality management system improvement by business organizations active on the polish market, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Łódź University Press, Łódź 2010, s. 153-171.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z certyfikacją systemów jakości w sektorze spożywczym, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2010, nr 2/1, s. 59-66.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowanie związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością w Polsce i na świcie, [w:] B. Kaczmarek (red.), Wybrane zagadnienia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Łodzi, Łódź 2010, s. 5-20.
 • Jadwiga Szymczak, Maciej Urbaniak, Wykorzystanie technik doskonalenia procesów w zarządzaniu jakością, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, nr 234, s. 137-145.
 • Maciej Urbaniak, Zarządzanie ryzykiem jako wyznacznik doskonalenia produktów i procesów, [w:] J. Żuchowski (red.), Zarządzanie jakością wybranych procesów (modelowanie- doskonalenie- metody- bezpieczeństwo- satysfakcja), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, s. 157-170.
 • Maciej Urbaniak, Doskonalenie organizacji poprzez wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, s. 265-273.
 • Maciej Urbaniak, Rola bezpieczeństwa wyrobu w procesach związanych z opracowywaniem innowacji produktowych na przykładzie rynku B2B., [w:] J. Kall (red.), Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 275-281.
 • Maciej Urbaniak, Złożoność procesów zakupów na rynku B2B, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2010, nr XI, s. 41-61.
 • Maciej Urbaniak, Kryteria wstępnej i okresowej oceny dostawców, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2009, nr 7/2009, s. 7-11.
 • Maciej Urbaniak, Rola jakości w budowaniu relacji partnerskich na rynku B2B w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2009, nr 9, s. 52-59.
 • Maciej Urbaniak, Rola jakości w procesach B2B (cz. 2), „Logistyka”, 2009, nr 2, s. 42-44.
 • Maciej Urbaniak, Jadwiga Szymczak, Wykorzystanie narzędzi doskonalenia systemu zarządzania jakością przez podmioty gospodarcze działające na polskim rynku, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 149-167.
 • Maciej Urbaniak, Skuteczność wdrażania systemów zarządzania w sektorze spożywczym, „Problemy Jakości”, 2009, nr 4, s. 27-29.
 • Maciej Urbaniak, The Role of Quality in Building the Relationship with Suppliers and Customers in Business to Business market, „Social Sciences”, 2009, nr 4, s. 26-32.
 • Dariusz Trzmielak, Maciej Urbaniak, Marina van Geenhuizen, Introduction: Value-Added Partnering and Innovation ina Changing World, [w:] D. Trzmielak, M. Urbaniak, M. van Geenhuizen, D. Gibson (red.), Value-Added Partnering and Innovation in a Changing World, Pardue University Press, West Lafayette, Indiana, West Lafayette, Indiana 2009, s. 1-17.
 • Maciej Urbaniak, Źródła informacji na temat dostawców i oferowanej przez nich jakości, „Gospodarka Materialowa & Logistyka”, 2009, nr 8/2009, s. 12-15.
 • Maciej Urbaniak, Aspekty ekologiczne współpracy z dostawcami, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2008, nr 11, s. 9-12.
 • Maciej Urbaniak, Doskonalenie systemów zarządzania, [w:] M. Urbaniak (red.),Bezpieczeństwa przemysłowe t.1, klub paragraf 34, 2008, s. 9-15.
 • Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, [w:] I. Sosnowski, M. Urbaniak (red.),Bezpieczeństwa przemysłowe Tom 2, Klub paragraf 34, Warszawa 2008, s. 129-131.
 • Maciej Urbaniak, Budowanie relacji partnerskich między dostawcami a klientami na rynku B2B, „Logistyka”, 2008, nr 3, s. 54-57.
 • Maciej Urbaniak, Determinanty rozwoju innowacji produktowych w marketingu B2B, „MARKETING I RYNEK”, 2008, nr 9, s. 17-22.
 • Maciej Urbaniak, Doskonalenie organizacji poprzez wdrażania koncepcji Six Sigma, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI”, 2008, nr 9, s. 39-42.
 • Maciej Urbaniak, Rola standardów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem we wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (studium badań empirycznych), [w:] J. Żukowski (red.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Politechnika Radomska, 2008, s. 42-47.
 • Maciej Urbaniak, Globalizacja a systemy zarządzania jakością, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2008, nr 9, s. 59-64.
 • Maciej Urbaniak, Przesłanki doskonalenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora spożywczego, [w:] M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.),Jakość bezpieczeństwo ekologia w sektorze rolno-spożywczym, Fundacja Rozwoju UG, 2008, s. 63-70.
 • Maciej Urbaniak, Ewolucja systemów zarządzania od standardów zapewnienia jakości do koncepcji business excellence, [w:] T. Sikora (red.), Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., UE w Krakowie, 2008, s. 197-205.
 • Maciej Urbaniak, Budowanie relacji z dostawcami w łańcuchu dostaw, [w:] E. Gołembska, M. Szuster (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, AE w Poznaniu, 2008, s. 143-149.
 • Maciej Urbaniak, Relacje z pracownikami (studium badań empirycznych), „Problemy Jakości”, 2008, nr 1, s. 16-19.
 • Maciej Urbaniak, Rola jakości w działaniach promocyjnych na rynku B2B, „Problemy Jakości”, 2008, nr 1, s. 73-81.
 • Maciej Urbaniak, Rola jakości w kształtowaniu wizerunku marki, „Problemy Jakości”, 2008, nr 1, s. 47-59.
 • Maciej Urbaniak, Rola jakości w procesach budowania relacji z dostawcami na rynku B2B, „Logistyka”, 2008, nr 6, s. 28-29.
 • Maciej Urbaniak, Rola systemów zarządzania jakością w zarządzaniu wiedzą, [w:] S. Lachiewicz (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji., PŁ, 2008, s. 433-441.
 • Maciej Urbaniak, Rola jakości w łańcuchu logistycznym, [w:] Z. Fołtynowicz (red.),Towaroznawstwo – Opakowania – Logistyka, AE w Poznaniu, 2008, s. 73-81.
 • Maciej Urbaniak, Rola podejścia procesowego w doskonaleniu systemów zarządzania, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS w Lublinie, 2008, s. 413-419.
 • Maciej Urbaniak, Współpraca pomiędzy klientami a dostawcami w procesach rozwoju produktów na rynku B2B, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2008, nr 8, s. 17-20.

Rok 2010

 • Urbaniak, M.; Building the relationship with suppliers through the implementation of social responsibility conception,  w: Towaroznawcze Problemy Jakości, 1/2010, ss. 23-29.
 • Urbaniak, M.; Uwarunkowania związane z wdrażaniem koncepcji TPM, w: Innowacyjność i jakość – wyznaczniki sukcesu, pod red. Z. Kłosa, Wyd. Politechnika Poznańska, ss. 309-317.
 • Urbaniak, M.; Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością w Polsce i na świecie, w: Wybrane zagadnienia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, pod red. B. Kaczmarka, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Łodzi, ss.5-20.
 • Szymczak, J.; M. Urbaniak, Wykorzystanie technik doskonalenia procesów w zarządzaniu jakością, w: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, pod red. W. Błaszczyk, I. Bednarskiej-Wnuk, P. Kuźbika, Folia Oeconomica 234, Acta Universitatis Lodziensis, ss. 137-145.
 • Urbaniak, M.; Perspektywy rozwoju systemowego zarządzania jakością,  w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, pod red. nauk. S. Lachiewicza  i B. Nogalskiego, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Monografie, rozdz. 23, cz. II, ss. 494-512
 • Urbaniak, M.; Złożoność procesu zakupów na rynku B2B, w: Zarządzanie Logistyczne, pod red. K. Kolasińskiej-Morawskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.XI, Zeszyt 6, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010, ss. 41-62.
 • Urbaniak, M.; Doskonalenie organizacji poprzez wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Pr. zb. pod red. T. Sikory, t. I, Kraków 2010, ss. 265-273.
 • Urbaniak, M.; Zarządzanie ryzykiem jako wyznacznik doskonalenia produktów i procesów, w: Zarządzanie jakością wybranych procesów (modelowanie- doskonalenie- metody- bezpieczeństwo-satysfakcja) pod redakcją naukową J. Żuchowskiego; Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2010, ss. 157-170.
 • Urbaniak, M.; Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, stron 454
 • Urbaniak, M.; Uwarunkowania związane z certyfikacją systemów jakości w sektorze spożywczym, w: „Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym- Kierunki rozwoju”, praca pod redakcją naukową M. Wiśniewskiej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 s. 59-66.
 • Urbaniak, M.; Rola wiedzy w doskonaleniu systemów zarządzania jakością, w: Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, pod red. E. Skrzypek, Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010, ss. 237-244.
 • Urbaniak, M. Rola bezpieczeństwa wyrobu w procesach związanych z opracowywaniem innowacji produktowych na przykładzie rynku B2B, w: Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, Zeszyty Naukowe nr 153, red. Nauk. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, ss. 275 – 281.
 • Urbaniak M., La crise économique et les perspectives de certifications des systèmes de gestion de la qualité, La crise mondilae et les perspectives de reprise dans l’Union Europeenne, sous la direction scientifique L. Sterbova et C. Martin, XVI Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Université d’Economie de Prague, 2010, s. 588-597

 

Rok 2011

 • Urbaniak, M. Considerations on the improvement of quality management systems in small and medium-size enterprises in Poland, in: Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises management, ed. By A. Adamik, S. Lachiewicz. Technical University of Lodz, A series of Monographs, Lodz 2011, ss. 9-26.
 • Urbaniak, M.; Uwarunkowania związane z doskonaleniem systemów zarządzania jakością, w: Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Zeszyty naukowe nr 166, red. Nauk. J. Łańcucki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 103-103.
 • Urbaniak, M.; Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa doskonalące systemy zarządzania jakością w zakresie budowania relacji z klientami na rynku B2B, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, red. Nauk. T. Borys, P. Rogala, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss. 684-696.
 • Urbaniak, M.; Wymagania jakościowe wobec dostawców na rynku B2B, w: Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, pod red. J. Sosnowskiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 251, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011, ss. 211-220.
 • Uwarunkowania związane z kształtowaniem relacji z klientami i dostawcami na rynku B2B, Oeconomica 257, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011, ss. 189-198;
 • Reasons and benefits of implementing Six Sigma in the empirical study of enterprises operating in Poland, Oeconomica 258, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011, ss. 241-152;
 • Nowe wyzwania w zakresie standaryzacji kwalifikacji zawodowych, Problemy Jakości, 2011/10, ss. 4-8;
 • Conditions related to the improvement of quality management systems in enterprises operating in Poland, The 14th QMOD/ICQSS  Conference, San Sebastian, 2011, CD;
 • L`utilisation des normes de responsabilité sociale dans le perfectionnement des enterprises, XVII° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Greoble, 2011, CD;
 • Urbaniak, M.; Possibilities and conditions relating to the improvement of product quality, in: Current Trends in Commodity Science. Packaging and Product Quality, edited by: H. Szymusiak, N. Czaja-Jagielska, Zeszyty Naukowe 217, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 228-237.

Rok 2012

 • Urbaniak, M.; Uwarunkowania związane z wdrożeniem systemów jakości przez przedsiębiorstwa działające w Polsce,  w: Zarządzanie Jakością, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 2/2012, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 9-27.

Rok 2013

 • Urbaniak, M.; Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia procesów i produktów,  w: Politechnika Łódzka Zeszyty Naukowe nr 54, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, ss. 25-34.
 • Urbaniak, M.; Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych, Problemy Jakości 5/2013, ss. 7-9.
 • Urbaniak, M.; The role of the international management standards and operational improvement tools to build relationships with suppliers, w: Logistyka – nauka, Logistyka 5/2013 (wersja na płycie CD) ss.201-204.