Wybrane publikacje – Dorota Sikora-Fernandez

Najważniejsze publikacje:

 • Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Dorota Sikora-Fernandez, Danuta Stawasz, The concept of smart city in the theory and practice of urban development management, „Romanian Journal of Regional Science”, 2016, vol. 10, nr 1, s. 86-99.
 • Dorota Sikora-Fernandez, Inteligentne rozwiązania w obszarze administracji publicznej, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 73-89. 
 • Dorota Sikora-Fernandez,Inteligentna administracja publiczna jako element smart cities w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 285, s. 103-112.
 • Dorota Sikora-Fernandez, KONCEPCJA „SMART CITY” W ZAŁOŻENIACH POLITYKI ROZWOJU MIASTA – POLSKA PERSPEKTYWA, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, nr 290, s. 83-94.
 • Dorota Sikora-Fernandez, Private cities. Spatial and economic consequences of gated communities in Poland, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 282, s. 122-130.

 

Pozostałe publikacje:

 • Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez, Dobre praktyki inteligentnego zarządzania w polskich miastach , „Studia Miejskie”, 2015, nr 19, s. 35-46.
 • Maciej Turała, Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez,Inteligentne zarządzanie w miastach Studium Przypadków, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 135-207.
 • Dorota Sikora-Fernandez, Danuta Stawasz,Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 13-31.
 • Dorota Sikora-Fernandez,Ocena zarządzania w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z konepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 93-115.
 • Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez, Urban Renewal in Warsaw’s Commercial Real Estate Market, [w:] E. Nozeman, A. Nan der Vlist (red.), European Metropolitan Commercial Real Estate Markets, Springer Verlag, Wien 2014, s. 225-250.
 • Dorota Sikora-Fernandez, Polityka miejska wobec problemów społeczno-gospodarczych będących skutkiem kryzysu globalnego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, vol. 1, nr 287, s. 119-128.
 • Dorota Sikora-Fernandez, Danuta Stawasz,Sprawność zarządzania bezpieczeństwem publicznym w mieście zgodnie z koncepcją smart city, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013, vol. z. 13, nr XIV, s. 335-346. 
 • Dorota Sikora-Fernandez,Gospodarka mieszkaniowa, [w:] D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia i obszary działania., Placet, Warszawa 2013, s. 171-193.
 • Danuta Stawasz, Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez,Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2012, nr 29, s. 97-111.
 • Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez,Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast , „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, 2012, nr CXLII, s. 215-223.
 • Dorota Sikora-Fernandez,Ocena systemu zagospodarowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju miasta, „HANDEL WEWNĘTRZNY”, 2012, nr 2, s. 135-141.
 • Dorota Sikora-Fernandez,Budownictwo socjalne na tle zrównoważonego rozwoju miast, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 433-443.
 • Dorota Sikora-Fernandez,Event marketing jako instrument działań promocyjnych łódzkiego samorządu, „Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies”, 2011, vol. IV, nr 2, s. 19-25.
 • Dorota Sikora-Fernandez, Danuta Stawasz,Polityka miejska a rozwój sektora MSP, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters-Kluwer, 2011, s. 128-149.
 • Dorota Sikora-Fernandez,Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi – propozycje zmian , „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, vol. 1, nr 243, s. 185-204.
 • Dorota Sikora-Fernandez,Gospodarka mieszkaniowa, [w:] J. Rutkowski (red.),Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 234-247.