Wybrane publikacje – Remigiusz Kozłowski

Najważniejsze publikacje

Artykuły naukowe:

 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, CHARACTERISTIC FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, „E & M Ekonomie a Management”, 2016, vol. XIX, nr. 1, s. 33-48.
 • Kozlowski R., Matejun M.,The Identification of Difficulties in Using Advanced Technologies in the Implementation of Projects, „International Journal of Business and Management”, vol. 3, nr 4/2015, s. 41-60, ISSN 2336-2197,
 • Lachiewicz S., Kozłowski R.,Analysis of some structure – forming factors on the basis of fixed telecommunication enterprises, Management Vol. 8, No 1, Zielona Góra 2004, s. 161-169, ISSN 1429-9321
 • Kozłowski R., Matejun M., Dynamic business environment as a source of technology entrepreneurship development– a case study w: Grzybowska K., Wyrwicka M. K. [eds.],Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2011, s. 41-63, ISBN 978-83-7775-069-8
 • Kozłowski R., Wykorzystanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych w zarządzaniu magazynami w: Lachiewicz S., Zakrzewska – Bielawska A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 257-266, ISBN 978-83-7283-255-9 Kozłowski R., Applying telecommunications services in realization of projects by micro and small enterprises w: Matejun M. (ed.), Management of Small and Medium-Sized Enterprises’ Potential in Economic Practice, Technical University of Lodz Press, Lodz 2010,  166-187, ISBN 978-83-7283-356-3
 • Kozłowski R., Collecting, accumulating and analyzing knowledge and experience gathered as a result of project realization in micro enterprises, w: Matejun M. (ed.),Management of Small and Medium-Sized Enterprises’ Potential in Economic Practice, Technical University of Lodz Press, Lodz 2010, s. 147-165, ISBN 978-83-7283-356-3
 • Kozłowski R., Matejun M., Forms of cooperation with the business environment in the process of technology entrepreneurship development, Volume 2 Number 1/2012 Research in Logistics & Production, Poznan University of Technology, s. 91-101, ISSN 2083-4942
 • Marczak M., Kozłowski R., Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów, „Ekonomia i Zarządzanie”, Numer 2, Tom 6, Białystok 2014, s. 34-42, ISSN 2080-9646
 • Kozłowski R.,Features of projects implemented in middle-sized enterprises – results of empirical research w: Adamik A., Lachiewicz S., Methods and Concepts of Small and Medium – Sized Enterprises Management, Technical University of Lodz Press, A Series of Monographs, Lodz 2011, s. 333-348, ISBN 978-83-7283-395-2
 • Kozłowski R., Rola telekomunikacji w logistyce organizacji sieciowych, w: Witkowski J. [red.], Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 309-315, PL ISSN 0324-8445
 • Kozłowski R., Bariery rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 10/2005, s. 77-85, PL ISSN 0860-6846
 • Kozłowski R., Matejun M., Problemy obsługi zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie informatycznym – studium przypadku, w: Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010,  213-237, ISBN 978-83-7283-352-5 \
 • Kozłowski R., Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 262, ISBN 978-83-7525-404-4
 • Kozłowski R., Zależności między infrastrukturą transportu a poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa łódzkiego w: Kolasińska – Morawska K., Zarządzanie logistyczne, tom II, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2011, s. 185-198, ISBN – 978-83-62916-23-8
 • Kozłowski R., Zarządzanie rozwojem technologii w przedsiębiorstwach telekomunikacji stacjonarnej w: Bogdanienko J., Kuzela M. i Sobczak I. [red.], Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 272-279, ISBN 978-83-7441-860-7
 • Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wydanie III rozszerzone, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa 2011, ss. 248, ISBN 978-83-264-1428-2
 • Kozłowski R. [red.], Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 220, ISBN 978-83-7525-888-2
 • Kozłowski R. [red.], Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 206, ISBN978-83-7525-631-4
 • Kozłowski R. [red.], Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 207, ISBN 978-83-7525-930-8
 • Kozłowski R. [red.], Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej, Wydanie II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 117, ISBN: 978-83-7525-336-8
 • Kozłowski R. i Sikorski A. [red.], Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, OFICYNA – a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, Wydanie II uaktualnione i rozszerzone, ss. 247, ISBN: 978-83-264-4518-7
 • Kozłowski R. i Sikorski A. [red.], Nowoczesne rozwiązania w logistyce, OFICYNA – a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, Wydanie II uaktualnione i rozszerzone, ss. 195, ISBN: 978-83-264-4519-4

 

 

 • Kozłowski R., Ewolucja struktur organizacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie wybranych zagranicznych firm telekomunikacyjnych w: Lewandowski J. [red.],Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi w Warunkach Globalizacji, Tom 1, Elipsa, Łódź 2000, s. 171-186, ISBN 83-88719-00-9
 • Kozłowski R., Analiza kosztów usług telekomunikacji stacjonarnej w Polsce i w wybranych krajach Europy w: Różański R. [red.], Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt Naukowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Tom IV, Zeszyt II, Łódź 2003, s. 148-156, ISBN 83-89003-07-4
 • Kozłowski R., Analiza podstawowych zależności pomiędzy wielkością a strukturą organizacyjną przedsiębiorstw (na przykładzie operatorów telekomunikacji stacjonarnej), Management Vol. 8, No 2, Zielona Góra 2004, s. 129-138, ISSN 1429-9321
 • Kozłowski R., Matejun M.,Wykorzystanie outsourcingu kapitałowego w sektorze zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), w: Lewandowski J. [red.], Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 101-112, ISBN 83-7283-161-0
 • Kozłowski R., Alianse w polskich przedsiębiorstwach telefonii stacjonarnej, „Przegląd Organizacji” 06/2005, s. 29-32, ISSN 0137-7221
 • Kozłowski R., Elementy zarządzania projektami w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej) w: Lewandowski J. [red.], Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 149-156, ISBN 83-7283-177-7
 • Kozłowski R., Matejun M., Obszary wydzieleń w ramach outsourcingu kontraktowego w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, w: Lewandowski J. [red.], Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 157-166,  ISBN 83-7283-177-7,
 • Jeżak J., Kozłowski R., Celowość stosowania benchmarkingu, reengineeringu oraz organizacji sieciowych w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (na przykładzie sektora telefonii stacjonarnej) w: Jagoda H. i Lichtarski J. [red.], Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 430-437, ISSN 0324-8445
 • Kozłowski R., Matejun M., Kierunki wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii w: Lachiewicz S., Zakrzewska – Bielawska A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 130-140, ISBN 978-83-7283-255-9
 • Kozłowski R., Matejun M., Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11/2011, s. 36-38
 • Kozłowski R., Matejun M.,Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 6/2012, s. 35-38
 • Kozłowski R.,Kierunki rozwoju infrastruktury logistyki w przedsiębiorstwie w: Lachiewicz S. [red.],Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej Materiały, Tom 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 304-311, ISBN 978-83-7283-214-6,
 • Kozłowski R.,Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego w: Sosnowski J. [red.], Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 145-159, ISSN 0208-6018,

 

 • Kozłowski R., Wiśniewska K., Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej w: Lachiewicz S. i Matejun M. [red.], Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 40-50, ISBN 978-83-7283-217-7,
 • Kozłowski R., Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim związane z infrastrukturą makrologistyczną w: Lachiewicz S. i Staniec I. [red.], Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Monografie, Media Press, Łódź 2007, s. 39-44,ISBN 978-83-61215-00-4
 • Kozłowski R., Ewolucja struktur organizacyjnych powodowanych wdrożeniem zaawansowanych technologii głównych na przykładzie operatora telekomunikacyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1154, Zeszyt nr 55, Organizacja i Zarządzanie, Łódź 2013, s. 173-182, ISSN 0137-2599
 • Kozłowski R., Ewolucja struktur organizacyjnych powodowana wdrożeniem technologii informacyjnych na przykładzie operatora telekomunikacyjnego, w: Matejun M., Szymańska K. (red.),Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 172-180, ISBN 978-83-7283-539-0
 • Kozłowski R., Palczewska A., Sposoby ograniczenia ryzyka pracy na stanowisku kierowcy w firmie transportu drogowego towarów, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze, red. Karolina Kapuścińska, Stefan Lachiewicz i Marek Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 44-53, ISBN 978-83-7283-673-1
 • Kozłowski R., Gajewski R., Pilichowska K., Ryzyko generowane przez otoczenie prawne polskich przedsiębiorstw transportu drogowego rzeczy, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze,  Karolina Kapuścińska, Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 186-195, ISBN 978-83-7283-673-1
 • Kozłowski R.,Gajewski R., Pilichowska K., Identyfikacja i charakterystyka problemów polskich przedsiębiorstw transportu drogowego związanych z ochroną rynków przez rządy wybranych krajów, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze, red. Karolina Kapuścińska, Stefan Lachiewicz i Marek Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 118-132, ISBN 978-83-7283-673-1
 • Kozłowski R., Gajewski R., Pilichowska K.System kontroli branżowych w firmach transportu drogowego rzeczy w Polsce, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (XVI), ss. 45-58, Poskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015,
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, System kontroli branżowych w firmach transportu drogowego rzeczy w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2015, nr. XVI, s. 45-58.

 

 • Kozłowski R., Palczewska A., Piotrowska K.Wybrane zagrożenia rozwoju rynku pomp ciepła, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze, red. Karolina Kapuścińska, Stefan Lachiewicz i Marek Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 86-102, ISBN 978-83-7283-673-1

 

 • Kozłowski R., Palczewska A., Piotrowska K.Ryzyka związane z wejściem w życie ustawy o OZE dla potencjalnego prosumenta., w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (XVIII), ss. 87-96, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015,
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Analiza stosunków pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami w branży transportowej., „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2015, nr. XIX, s. 99-110.
 • Remigiusz Kozłowski, Karolina Piotrowska, Anna Palczewska, Ryzyka związane z wejściem w życie ustawy o OZE dla potencjalnego prosumenta., „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2015, nr. XVIII, s. 87-96.

 

 • Kozłowski R., Palczewska A., System oceny uczestników organizacji i jego wykorzystanie na przykładzie Koła Naukowego Uni-Logistics, w: Skrzypek E. [red.],Zasoby ludzkie a sukces organizacji w nowej gospodarce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 111-121, ISBN 978-83-62785-78-0
 • Kozłowski R., Barwiński Sz., Palczewska A., Rekrutacja i selekcja w organizacji działającej w ramach uczelni wyższej na przykładzie Koła Naukowego Uni-Logistics, w: Skrzypek E. [red.], Zasoby ludzkie a sukces organizacji w nowej gospodarce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 101-111, ISBN 978-83-62785-78-0