Wybrane publikacje – Jerzy Różański

 • Jerzy Różański, Formy ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw – substytucja czy komplementarność?, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (73), ss. 1017-1025, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015,
 • Jerzy Różański, Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (4), ss. 493-503, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015,
 • Jerzy Różański, Zmiany w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych – konsekwencje dla Polski i świata, w: Zarządzanie i Finanse (4), ss. 343-356, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014,
 • Jerzy Różański, Foreign Direct Investment and The World Economic Crisis, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (365), ss. 186-195, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014,
 • Jerzy Różański, Analiza wybranych przejawów ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, w: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, red. , SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2014, ss. 29-39,
 • Jerzy Różański, Warunki efektywnej współpracy nauki i biznesu w regionie, w: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. , Dom Organizatora, 2014, ss. 333-343,
 • Jerzy Różański, Innowacje w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki rynkowej , red. , Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, ss. 205-212,
 • Jerzy Różański, Dorota Starzyńska, Finansowe i pozafinansowe czynniki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w regionie łódzkim, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (2), ss. 226-236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013,
 • Jerzy Różański, Współczesne finanse przedsiębiorstwa – niektóre niejasności i znaki zapytania, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (62), ss. 765-774, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013,
 • Jerzy Różański, Damian Kaźmierczak, Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na tle innych województw, w: Studia Prawno-Ekonomiczne (XC), ss. 7-27, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XC, 2013,
 • Jerzy Różański, Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia (1), ss. 41-53, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013,
 • Jerzy Różański, Możliwości przezwyciężania barier współpracy nauki i biznesu w Polsce, w: PRZEGLĄD ORGANIZACJI (11), ss. 3-9, TNOiK, 2013,
 • Jerzy Różański, Damian Kaźmierczak, Ocena barier we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego a ich współpraca z ośrodkami naukowymi na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii, w: Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, red. , Wydawnictwo Biblioteka, 2013, ss. 141-167,
 • Jerzy Różański, Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Rekomendacje dla regionu łódzkiego w zakresie kształtowania współpracy między sferą nauki a biznesem, w: Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, red. , Wydawnictwo Biblioteka, 2013, ss. 169-185,
 • Jerzy Różański, Damian Kaźmierczak, Innovation Policy In Poland and the Lodz Region vs British Experiences, w: Business-science cooperation. The case of Poland, red. , Track@Kern Ltd, 2013, ss. 5-28,
 • Jerzy Różański, Anna Szychta, Doświadczenia z kształcenia doktorantów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w: Modele kształcenia na studiach dokoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych , red. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, ss. 59-74,
 • Jerzy Różański, Dorota Starzyńska, Zmiany w strukturze i dynamice bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle przetwórczym, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (1), ss. 9-19, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012,
 • Jerzy Różański, Analiza efektów napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce – ujęcie międzynarodowe i międzyregionalne, w: PRZEGLĄD ORGANIZACJI (9), ss. 25-28, Wydawnictwo TNOiK, 2012,
 • Jerzy Różański, Jakub Marszałek, Struktura finansowania firm rodzinnych na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (2), ss. 215-225, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012,
 • Jerzy Różański, Kryzys gospodarczy a realokacja inwestycji zagranicznych w Polsce i na świecie, w: Przedsiębiorstwo a narastające niestabilność otoczenia, red. , Oficyna Wydawnicza SGH, 2012, ss. 115-137,
 • Dorota Starzyńska, Jerzy Różański, Operacyjne uwarunkowania strategii finansowania przedsiębiorstw regionu łódzkiego, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (158), ss. 327-336, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011,
 • Jerzy Różański, Partnerstwo publiczno prywatne jako metoda finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, w: Przegląd Papierniczy (1), ss. 96-98, SIGMA_NOT, 2011,
 • Jerzy Różański i inni, Nowy rozdział, w: Developmental Challenges of Contemporary economics, red. , Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, ss. 439-449,
 • Jerzy Różański, Inwestycje zagraniczne – czy echo wielokulturowej Łodzi?, w: Wielokulturowość jako zjawisko XXI wieku, red. , WZ i TNOIK, 2011, ss. 35-46,
 • Jerzy Różański, Procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce, w: Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, red. , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, 2011, ss. 603-611,
 • Jerzy Różański, Paweł Kopczyński, Przydatność modeli wielowymiarowych w przewidywaniu upadłości spółek giełdowych, w: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza 2010. Perspektywa mikroekonomiczna, red. , Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, ss. 53-86,
 • Jerzy Różański, Regulacje finansowe krajów goszczących a zasady międzynarodowego zarządzania finansami przedsiębiorstw, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (2), ss. 715-725, UMCS , 2010,
 • Jerzy Różański, Ocena roli wskaźników we współczesnym zarządzaniu, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (234), ss. 113-121, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010,
 • Jerzy Różański, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim – analiza statystyczna, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (99), ss. 306-317, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010,
 • Jerzy Różański, Bariery inwestowania za granicą na przykładzie Polski. Analiza podstawowych zmian w latach 1999-2008, w: PRZEGLĄD ORGANIZACJI (2), ss. 24-27, TNOiK, 2010,
 • Jerzy Różański, Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, 2010,
 • Jerzy Różański i inni, Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego, w: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red. , Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, ss. 360-374,
 • Jerzy Różański, Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego, w: Konkurencyjność regionów w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, red. , NAUKOWE WYDAWNICTWO PIOTRKOWSKIE przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, ss. 199-206,
 • Jerzy Różański, Dorota Starzyńska, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na system zamówień publicznych w Polsce, w: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, red. , Urząd Zamówień Publicznych, 2010, ss. 229-240,
 • Jerzy Różański, Dorota Starzyńska, Źródła finansowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (48), ss. 708-716, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009,
 • Jerzy Różański, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Behawioralne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w: Rynki kapitałowe a koniunktura gospodarcza, red. , Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, ss. 299-308,
 • Jerzy Różański, Danuta Stawasz, Profile i kierunki kształcenia w Łodzi i regionie łódzkim a zapotrzebowanie rynku pracy-wnioski końcowe, w: Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie, red. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, ss. 177-207,
 • Jerzy Różański, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Aktywność giełdowa polskich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, red. , Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, ss. 76-83,
 • Jerzy Różański, Udział regionu łódzkiego w kształtowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w: Rynek finansowy w erze zawirowań, red. , Wydawnictwo Uniwersytetu Maerii Curie-Skłodowskiej, 2009, ss. 637-643,
 • Jerzy Różański, Outsourcing a możliwości rozwojowe małego przedsiębiorstwa, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (1), ss. 81-85, PWn, 2008,
 • Jerzy Różański, Finansowanie a autonomia decyzyjna przedsiębiorstwa, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (1200), ss. 490-496, Uniwersytet Wrocławski, 2008,
 • Jerzy Różański, Dorota Starzyńska, Foreign direct investments and internationalisation processes in manufacturing sectors in Poland, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (224), ss. 25-37, UŁ, 2008,
 • Jerzy Różański, Analiza czynników ułatwiających i utrudniających działalność inwestora zagranicznego w kraju goszczącym (na przykładzie Polski), w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych – studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i zagrożenia., red. , Dom Organizatora, 2008, ss. 55-71,
 • Jerzy Różański, Dorota Starzyńska, Powiązania gospodarcze i działalność rozwojowa zlokalizowanych w regionie łódzkim inwestorów zagranicznych, w: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej., red. , UMCS w Lublinie, 2008, ss. 532-649,