Wybrane publikacje – Marcin Michalak

2017

 • Marcin Michalak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (MSR 1), [w:] J. Gierusz, M. Gierusz (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2017, s. 131-202.
 • Marcin Michalak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2 „Zapasy” (MSR 2), [w:] J. Gierusz, M. Gierusz (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2017, s. 657-686.
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Operating Lease Capitalization – Reasons and its Impact on Financial Ratios of WIG30 and sWIG80 Companies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, vol. XVIII, nr 1/1, s. 23-36.

2016

 • Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2016, nr 2 (80), s. 431-438.
 • Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2016, nr 4 (82)/1, s. 23-34.
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2016, vol. 87 (143), s. 105-116.
 • Marcin Michalak, Wartość ekonomiczna majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CCAE, Łódź 2016.

2014

 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2014, nr 136/80, s. 107-129.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Pojęcie i istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone., Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 19-52.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rzeczowe aktywa obrotowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone., Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 252-277.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Zasady ustalania wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone., Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 363-402.

2013

 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, AKREDYTACJA UCZELNI WYŻSZYCH PRZEZ PROFESJONALNE ORGANIZACJE RACHUNKOWOŚCI W WARUNKACH DEREGULACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA”, 2013, nr 303 (72), s. 205-220.
 • Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak, Centra usług wspólnych (SSC) jako forma organizacji procesów rachunkowości – wyzwania dla praktyki i badań naukowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2013, nr 130, s. 183-207.
 • Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak, Implementing lean accounting principles to design and improve accounting processes – a case study from a Shared Service Centre, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2013, nr 72 (128), s. 139-156.
 • Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak, Lean w procesach operacyjnych, [w:] I. Sobańska (red.), Lean Accounting. Integralny element lean management, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013, s. 33-53.
 • Marcin Michalak, Ewelina Zarzycka, Lean w procesach rachunkowości, [w:] I. Sobańska (red.), Lean Accounting. Integralny element lean management, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013, s. 113-139.
 • Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak, Measuring the Performance of Local Government Entities and Analysis of their Managers’ and Personnel’s Information Needs in the Context of New Public Management, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, 2013, vol. 16, nr 2, s. 123-147.
 • Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak, Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonań w kontekście New Public Management – ujęcie instytucjonalne, „Zarządzanie Publiczne”, 2013, vol. 26, nr 4, s. 5-19.

2012

 • Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak, Pomiar dokonań w jednostkach sektora publicznego w Polsce w kontekście wdrażania koncepcji New Public Management-badania pilotażowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2012, vol. 125, nr 69, s. 61-80.
 • Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak, potrzeby informacyjne menedżerów i pracowników jednostek sektora publicznego w kontekście New Public Management, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 377-394.

2011

 • Marcin Michalak, Ewidencja i rozliczanie programów lojalnościowych w krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2011, vol. 1/2 2011, nr 2, s. 205-215.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, ROLA UCZELNI WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W PROCESIE CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO, „FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS, Oeconomica”, 2011, vol. 287, nr 63, s. 269-273.

2010

 • Marcin Michalak, Impairment of the non-current operational assets – measurement and disclosures in financial statements of Polish public companies, „Social sciences. Socialiniai Mokslai”, 2010, nr 1, s. 34-41.
 • Marcin Michalak,  8. Rzeczowe aktywa obrotowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010, s. 130-153.
 • Marcin Michalak, Tworzenie i pomiar wartości, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 450-504.
 • Marcin Michalak, Jakość informacji perspektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 275-292.

2009

 • Irena Sobańska, Anna Szychta, Jan Michalak, Marcin Michalak, Empirical study of Management accounting change in university: experiences from Poland, [w:] I. Sobańska, W. Nowak (red.), Enterprise Accounting and Management under Globalization: recent Evidence from Poland and Lithuania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 33-53.
 • Irena Sobańska, Marcin Michalak, System rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 11-34.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Studia wyższe na kierunku finanse i rachunkowość a certyfikacja zawodu księgowego , „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA”, 2009, nr 56, s. 197-200.
 • Irena Sobańska, Marcin Michalak, Wykorzystanie informacji prospektywnych w sprawozdawczości finansowej zorientowanej na wartość na przykładzie MSR 36 utrata wartości aktywów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2009, nr 53, s. 219-237.

2008

 • Marcin Michalak, Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych – badanie pilotażowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2008, nr 42, s. 253-268.

Wybrane publikacje – Dariusz Trzmielak

Wybrane publikacje:

 • Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, (współautorzy: M. Grzegorczyk, B. Gregor)
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 344
 • Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospodarczej. Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu patentowania  w Polsce i wybranych krajach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 (współautor Szymon Byczko)
 • Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, (współautorzy: P. Głodek, M. Wiśniewska)
 • Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź-Austin 2011, s. 207 (współautor: W. B. Zehner)
 • Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2011, s. 91, (współautor S. Byczko)
 • Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010, s.197 (współautor S. Byczko).

Monografie pod redakcją:

 • International cases on innovation, knowledge and technology transfer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 (współredaktor David V. Gibson)
 • Innovation and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, Uniwerstytet Łódzki, Łodź 2013 (współredaktor, J. Ropęga)
 • Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 (redakcja).
 • Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012 (redakcja).
 • Zarządzanie innowacją. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011 (współredaktor Joanna Żurawska).
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, red. D. Trzmielak, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010,  (redakcja)
 • Marketing technologiczny i marketing terytorialny. Zeszyt 235.Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2007, s. 369.(redakcja wraz z Jarosławem Sosnowskim i Tadeuszem Markowskim)
 • Technology Policy and Innovation Value Added Partnering in a Changing World. Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Amerykańsko_Polski Program Offsetowy University of Texas –Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005, (współredaktor M. Urbaniak)
 • Value – Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009, (współautorzy: M.van Geenhuizen, D. Gibson, M. Urbaniak)

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze:

 • Developments and trends in biotechnology market – The cade of cosmetic raw materials obtained via biotechnology methods, w: The emergence of bio-economy opportunities and risks. A forward-looking study, red. E. Koukius, A. Mazurkiewicz, Institute of Sustainable Technologies, Radom 2017, s. 167-182, współautorka: K. Bergier
 • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich I zagranicznych programów wsparcia, w: Innowacje – współczesne wyzwania i determinanty działań oraz ich pomiar, SOOIPP Annual 2017, Europa Regionum, tom XXXI, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, współautorka: M. Skoneczna
 • Intellectual capital management in public universities, w: The Routledge to intellectual capital, ed. J. Guthrie, J. Dumay, F. Ricceri, Ch. Nielsen, Routlege, London 2018 (współautorzy: J. Michalak, J. Krasodomska, G. Rimmel, J. Sort)
 • Science and business cooperation. Barriers in Poland within the contex of selected European and North American countries [w:] Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Vol. 18, nr 4, 2015
 • Wdrożenie systemu scoutingu na uczelni w kontekście komercjalizacji wyników badań i ochrony własności intelektualnej, [w:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 25-40
 • The Role of Technology Transfer Offices (TTOs) in EU member states, the United States and Poland, [w:] International cases on innovation, knowledge and technology transfer, red. Dariusz M. Trzmielak, David Gibson, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014,
 • Business Incubation in the USA, [w:] International cases on innovation, knowledge and technology transfer, red. Dariusz M. Trzmielak, David Gibson, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, (współautorzy: William Bradley Zehner, Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Jacquelyn A. Zehner)
 • The Science and Technology Commercialization, Financing, Cooperation and Empirical Analysis, Uniwerystet Masaryka, Brno 2014: 189-206.
 • Commercialization of research results – cooperation between science and business, [w:] Innovation and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, red D. M. Trzmielak, J. Ropęga, Uniwerstytet Łódzki, Łodź 2013
 • Transfer i komercjalizacja biotechnologii na przykładach spółek spin-off/spin-out – Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Inno-Gene SA, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2013, s. 191-206 (współautor: Jacek Wojciechowski).
 • Commercialization of Biotechnology Science Molecules to Market Global and American Perspectives, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2013, s. 177-190 (współautorzy: W. B. Zehner II, J. A. Zehner)
 • The Management of Technology Transfers: Technology Transfer Offices, Business Incubators, and Science Parks Perspectives, [w:] Štefan Hittmár –Ed. (red), The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Theory of Management 4, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina, Zilina 2011, s. 121 – 128. (współautor: William Bradley Zehner)
 • Technology transfer and the development of New technology-based firms: Polish perspectives and case study on nanotechnology, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Eldar, Northampton, 2011, s. 239-269.
 • Technology Marketing – the use of relationship marketing principles in the proces of international commercialization, [w:] Rozvoj marketingu v teórii a praxii, red. Jozef Strišš, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Żylinie, Żylinie 2010, s. 227-233.
 • Technology Initiatives, university-industry collaboration in emerging economies: Opportunities and threats in the global market, [w:] Energy and Innovation: Structural Change and Policy Implication, Purdue University Press, West Lafayette, 2010, s. 285-310, (współautorzy E. Gearda Gruszczyńska, M. van Geehuizen)
 • Key Elements for New Technology Development Successfully, [w:] Full Paper 2010 International Conference on Asia Pacifik Business innovation & Technology Managemnet, red. T. Ming-Lang, Ch. Hui-Ping, Asia Pacific Business Innovation & Technology Managemnet Society, Beijing 2010, vol. SMC102.
 • Entwicklung technologischer Firmen – theoretische und empirische Grundlagen [w:] Anna Warda, Zenon Weigt (red), Nachwuchswissenschaftler Präsentieren Ihre Forschung, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 153 – 167.
 • Introduction: Value – Added Partnering and Innovation In a Changing World. [w:] M. van Geenhuizen, D. Trzmielak, D. Gibson, M. Urbaniak (red.), Value – Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009, s. 1-15.(współautorzy: M.van Geenhuizen, M. Urbaniak)
 • Knowledge and Technology Transfer from Academia to Business – Polish Perspectives.[w:] M. van Geenhuizen, D. Trzmielak, D. Gibson, M. Urbaniak (red.), Value – Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009, s. 151-166.
 • High-tech Product Development, Markets and SMEs Perspectives, [w:] Vojtech Kollár, Ľubica Knošková (red.), Produktová politika v globálnom obchode, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2009, s. 59-73.

Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy:

 • Standardy zarządzania Centrów Transferu technologii, SOOIPP, 2014
 • SPIN-UP – Creating an Entrepreneurship Coaching and Training Program for University Spin-Offs (współautorzy: Manuel A. Oliveira, João J.P. Ferreira, Alexandra Xavier, José C.P. de Sousa, Gonçalo Meireles, Milton Sousa,  Dariusz Trzmielak, Sanna Tomperi, Pekka Salmi, Marko Torkkeli, Arthur Tolsma, Qing Ye, Marina van Geenhuizen), Uniwersytet w Delf, 2012. S. 1-10 – wynik prac badawczych zespołu autorów w projekcie SPIN-UP.
 • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji,  red. K.B. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2010. (współautorzy: R. Barski, A. Bartosik, J. Cieślik, K. Gulda, P. Głodek, J. Guliński, J. Koszałka, E. Książek, K. Lityński, K. B. Matusiak, M. Nowak, A. Nowakowska, K. Poznańska, , M. Mażewska, E. Stawasz, J. Koch, A. Tórz, A. Turyńska, M. Winkowski).
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań- Łódź- Wrocław- Warszawa, 2010. (współautorzy: R. Barski, A. Bartosik, S. Byczko, J. Cieślik, P. Głodek, J. Guliński, J. Koszałka, E. Książek, K. Lityński, K. B. Matusiak, A. Nowakowska, E. Stawasz, A. Turyńska)

Wybrane publikacje – Jacek Gad

Najważniejsze publikacje:

 • Jacek Gad, The pillars of internal control and risk management systems in relation to financial reporting: The perspective of the Polish and German capital markets, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2016, vol. 88 (144), s. 37-60 [DOI].
 • Jacek Gad, Components of Comprehensive Income and Statement of Changes in Equity: An Analysis of Public Companies’ Reporting Practices in Poland and Germany, „Management and Business Administration. Central Europe”, 2015, vol. 23, nr 3, s. 71-88.
 • Jacek Gad, Disclosures on control over financial reporting: the reporting practice of banks listed on the Warsaw Stock Exchange, „E-FINANSE”, 2015, vol. 11, nr 1, s. 1-10.
 • Jacek Gad, Pozostały wynik całościowy oraz wynik finansowy netto w świetle oceny dokonań jednostki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 1/74, s. 631-642.
 • Jacek Gad, Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW, „Zarządzanie i Finanse”, 2015, vol. 13, nr 1, s. 79-90.
 • Jacek Gad, The main categories of disclosures concerning control over financial reporting: The practice of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, „Business and Economic Horizons”, 2015, vol. 11, nr 3, s. 162-172 [DOI].
 • Jacek Gad, The Relationship Between Supervisory Board And Management And Their Communication Processes In Publicly Listed Companies In Poland, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, 2015, vol. 18, nr 2, s. 139-160.
 • Jacek Gad, Zasady prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego – praktyka sprawozdawcza spółek należących do WIG 30 oraz DAX w latach 2012–2013, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2015, nr 139/83, s. 65-86.
 • Jacek Gad, Atrybuty użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości-perspektywa asymetrii informacji, „Problemy Zarządzania”, 2014, vol. 12, nr 2(46), s. 114-128.
 • Jacek Gad, Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości według Profesor Alicji Jarugowej – perspektywa nadzoru korporacyjnego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2014, nr 136/80, s. 89-105.
 • Jacek Gad, Rachunkowość a nadzór korporacyjny jako obszary badań naukowych w Polsce i na świecie, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2014, vol. 2, nr XCI, s. 105-123.
 • Jacek Gad, Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2014, vol. 131, nr 75, s. 47-68.
 • Jacek Gad, Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2013, vol. 62, nr 766, s. 545-556.
 • Jacek Gad, Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji, „Zarządzanie i Finanse”, 2013, vol. 2, nr 1, s. 10-37.
 • Jacek Gad, Dagmara Malinowska, Institutional Investors In The Largest Polish Capital Companies – Theory And Practice, „Ad Alta: Journal Of Interdisciplinary Research”, 2012, vol. 2, nr 2, s. 20-23.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Rada nadzorcza jako użytkownik systemu informacyjnego rachunkowości w publicznych spółkach kapitałowych – doświadczenia polskiej praktyki, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 215-234.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe – doświadczenia polskich spółek publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2012, nr 66 (122), s. 205-216.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Rada nadzorcza w łańcuchu raportów korporacyjnych – wyzwanie współczesnego biznesu, „Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 2011, nr 2/1, s. 301-309.

 

Pozostałe publikacje:

2016

 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Anna Jurewicz, Jacek Gad, Bogusława Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, Adam Mariański, Jacek Kalinowski, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2016), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.

2015

 • Jacek Gad, Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 69-77.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Podstawy Rachunkowości, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 45-56.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rachunkowość Finansowa, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 117-138.

2014

 • Jacek Gad, Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym – praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i Niemczech, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2014, vol. 803, nr 66, s. 319-329.
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

2013

 • Jacek Gad, Funkcje systemu rachunkowości a założenia teorii agencji, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 401-414.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, The Modern Business Reporting Dimension Including the Reports of the Supervisory Board, „Journal of Modern Accounting and Auditing”, 2013, vol. 9, nr 2, s. 193-201.

2012

 • Jacek Gad, Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2012, nr 690, s. 777-788.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 111-140.
 • Ewa Walińska, Czajor, Jacek Gad, Rozdział XVIII. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 1181-1211.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Maciej Frendzel, Agnieszka Wencel, Anna Jurewicz, Marcin Michalak, Czajor, Załącznik. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości – wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 1349-1450.

2011

 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Raporty rady nadzorczej jako uzupełnienie raportów biznesowych – zarys koncepcji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2012, nr 263, s. 109-119.
 • Jacek Gad, Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, Anna Jurewicz, inż. Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2011), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011.

2010

 • Jacek Gad, Działalność komitetu audytu a wiarygodność sprawozdań finansowych, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 123-133.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2010, vol. 270, nr 14, s. 288-295.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Wiarygodność informacji sprawozdawczych jako fundament nadzoru korporacyjnego, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 288-295.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010, s. 111-140.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Maciej Frendzel, Agnieszka Czajor, Załącznik nr 1. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości – wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010, s. 1359-1436.

2009

 • Jacek Gad, Rachunkowość jako system wspomagający realizację funkcji nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej, [w:] J. Gierusz (red.), IX Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Sopockiej Szkoły Wyższej, Sopot 2009, s. 57-70.
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2009), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.
 • Jacek Gad, Nadzór właścicielski w świetle zmian prawa bilansowego, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2009, vol. 1/2009, nr 1, s. 97-110.
 • Jacek Gad, Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 213-226.
 • Jacek Gad,  Propozycja nowej formuły sprawozdania (komentarza) zarządu, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 60-70.
 • Jacek Gad,  Wybrane zmiany legislacyjne prowadzące do zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 23-41.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 111-140.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Anna Jaroszczak, Jacek Gad, Rozdział VI. Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 229-334.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Rozdział VII. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 337-400.
 • Jacek Gad, Rada nadzorcza na straży wiarygodności systemu rachunkowości w obliczu kryzysu, [w:] B. Micherda, M. Stępień (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 87-96.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Agnieszka Czajor, Anna Walińska, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Anna Janicka, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2009), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.

2008

 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2008), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008, s. 107-134.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Czajor, Jaroszczak, Rozdział VI. Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008, s. 223-324.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Rozdział VII. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008, s. 327-390.
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Jacek Gad, Załącznik nr 3. Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości od 2008 roku, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008, s. 1609-1648.
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Jacek Gad, Załącznik nr 3. Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości od 2008 roku, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2008, s. 1609-1648.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, System ekonomiczno-finansowy a system rachunkowości w zarządzaniu jednostką – teoria i praktyka, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2008, vol. 6, nr 1196, s. 33-47.
 • Jacek Gad, Zarządzanie z wykorzystaniem modelu ekonomiczno-finansowego zintegrowanego z systemem rachunkowości, [w:] M. Gołębiowski (red.), Współczesne trendy przedsiębiorczości., Wydawnictwo „Piktor”, Łódź 2008, s. 127-140.

Wybrane publikacje – Ryszard Jędrzejczak

Wybrane publikacje naukowe:

 • Bogdan Gregor, Ryszard Jędrzejczak, Ekspansja korporacji międzynarodowych na rynki zagraniczne - wyniki badań, [w:] J. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2010, s. 168-174.
 • Magazyn PGNiG Group Nr 4, Warszawa 2014, - Fourth Exalo Drilling dril rig goes to Pakistan.
 • Techem Inside Magazin 1/2013 - Techem Smart System, adapterm 2.0 inteligentny system oszczędzania energii, Eschborn, Niemcy.
 • Administrator Nr 4, Platforma nowoczesnych usług Techem Smart System- jako modułowa platforma wartości dodanych w oszczędzaniu energii, Warszawa 2012.

Wybrane publikacje – Dominik Drzazga

 • Drzazga D., Markowski T.,The concept of an integrated planning system in Poland (assumptions and principles for development of a planning system) /w:/ “Integrated development and spatial management of urban areas. Polish experience” [eds.: A. Klasik, T. Kudłacz], Studia Regionalia vol. 43/44 [series ed.: T. Markowski], Warsaw 2015; s. 9 -41. http://sr.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:no-43-44-2015&catid=169&Itemid=180
 • Drzazga D., Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju /w:/ „Środowisko przyrodnicze a rozwój”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 2 (313) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; s. 177-193. https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/issue/view/18
 • Danielewicz, J., Drzazga D., Jastrzębska, E., Leutko-Kobus P., Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A., Sokołowicz M., Turała M., Żak-Skwierczyńska M., Żuber P., [red. naukowa: T. Markowski] Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt), publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2, projekt: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, wydawca: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 1, Łódź 2015; ss. 154.
 • Drzazga D., Diagnoza i zintegrowana analiza SWOT /w:/ „Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji” M. Turała [red.], T. Markowski [red.] (publikacja finansowana przez UE ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2), wyd.: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 1,  Łódź 2015; s. 40-86.
 • Drzazga D., Markowski T.,Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu) /w:/ „Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów”, A. Klasik [red.], F. Kuźnik [red.], Studia KPZK PAN, tom CLXIV, Warszawa 2015; s. 10-42.
 • Drzazga D., Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczych przestrzeni w obszarach zurbanizowanych, /w:/ „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki”, T. Kudłacz [red.], P. Lityński [red.], Studia KPZK PAN, tom. CLXI, Warszawa 2015; s. 140-147.
 • Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A.,Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014; ss. 247 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/produkt/zrownowazony-rozwoj-naturalny-wybor/
 • Drzazga D., Projekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennego /w:/ Folia Oeconomica 287: „Wyzwania współczesności. Informacja – wiedza – zarządzanie” [red.: J. Różański], Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013; s. 91-104. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4910
 • Drzazga D., Powiązania systemowe w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w Polsce, a zarządzanie rozwojem zrównoważonym /w:/ „Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony”, Studia KPZK PAN, tom CLII, Warszawa 2013, s. 120-134.
 • Drzazga D., Polityka przestrzenna i podejście terytorialne, a koncepcja zrównoważonego rozwoju /w:/ „Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym. Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich”, tom II, „Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing” (pismo badaczy problemów rynku; ukazuje się od 58 lat), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, lipiec-sierpień, 2012; s. 30-38.
 • Drzazga D., Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych w ujęciu teoretycznym /w:/ Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., „Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; s. 199-234.https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/produkt/wybrane-aspekty-sprawnosci-zarzadzania-w-administracji-publicznej/
 • Drzazga D., Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji /w:/ „Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich” [red.: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010; s. 10-32. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,3938,zrównoważony_rozwój_na_poziomie_lokalnym_i_regionalnym_wyzwania_dla_miast_i_obszarów_wiejskich
 • Drzazga D., Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania w administracji publicznej – wyzwania dla kierunku gospodarka przestrzenna. Tezy i wnioski z konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN /w:/ Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 244, „Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem a administracji publicznej – wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna”, T. Kudłacz [red.], T. Markowski [red.], Warszawa 2010; s. 76-97.
 • Korcelli, M. Degórski, D. Drzazga, T. Komornicki, T. Markowski, J. Szlachta, G. Węcławowicz, J. Zaleski, J. Zaucha [współautorzy],Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 /w:/ Studia KPZK PAN, tom CXXVIII, Warszawa 2010; ss. 169.
 • Drzazga D., Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy – struktury organizacyjne – instrumenty /w:/ „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce”, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 63, Główny Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2010; s. 229-241.
 • Drzazga D., Relationship between land use pattern and metropolitan development – case study of Lodz city, /in:/ „Theoretical and practical aspects of Urban and region al development” T. Markowski [ed.], M. Turała [ed.], Studia Regionalia, series editor: T. Markowski, vol. 24, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Development, Warsaw 2009; p. 56-70.
 • Drzazga D., The National Spatial Development Concept in The Context of Visions and Prospects for Europe’s Spatial Development (Summary), /in:/ „The Polish Spatial Development Concept Versus European Visions of Spatial Development Perspectives”, T. Markowski [ed.], Studia Regionalia, [series ed.: T. Markowski], vol. 22, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009; p. 233-252.
 • Drzazga D., System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (próba konkluzji), /w:/ „System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych” [red.: D. Drzazga, T. Markowski], Studia KPZK PAN, tom CXXIII, Warszawa 2009; s. 173-194.
 • Interaktywny model proekologicznego zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast, Uniwersytet Łódzki, prace doktorskie z zakresu ekonomii i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008; ss. 228 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,2617,interaktywny_model_proekologicznego_zarządzania_zintegrowaną_gospodarką_energetyczną_i_przestrzenną_w_rozwoju_miast
 • Drzazga D., Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju w kontekście wizji i perspektyw rozwoju przestrzennego Europy (podsumowanie) /w:/ „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy” [red.: T. Markowski], Studia KPZK PAN, tom CXXII (tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN), Warszawa 2008; s. 241-262.
 • Drzazga D., Instrumentarium polityki energetycznej samorządów lokalnych w świetle wymogów gospodarki przestrzennej polskich miast – próba oceny z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju /w:/ „Wybrane aspekty Zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym”, Stawasz D. [red.], Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 215, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008; s. 127-137.
 • Rewitalizacja przyrodnicza a procesy zarządzania rozwojem miasta na przykładzie Łodzi[współautor N. Ratajczyk] /w:/ „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, tom I, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie, Lublin 2005; s. 135-148.
 • Ogólna koncepcja instrumentów zarządzania procesami suburbanizacji w obszarach metropolitalnych, [współautor: T. Markowski], /w:/ „Problem suburbanizacji”, P. Lorens [red.], Biblioteka Urbanisty, vol. nr 7, wyd. „Urbanista”, Warszawa 2005; s. 208-223.
 • Model zarządzania środowiskiem w aglomeracji łódzkiej [współaut.: B. Banachowicz, T. Markowski], /w:/ „Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi”, Zarzycki R. [red.], Polska Akademia nauk, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź 2003; s. 9-31.
 • Przekształcenia wielkich miast a ekorozwój, [współautor: T. Markowski], /w:/ „Gospodarka komunalna w miastach”, praca zbiorowa pod redakcją Romana Zarzyckiego, Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2001; s. 5-34.

Wybrane publikacje – Maciej Malarski

 • Maciej Malarski, Elastyczność systemu operacyjnego – wybór strategiczny, Wydawnictwo SiZ, Łódź 2016
 • Funkcjonowanie e-biznesu Zasoby, procesy, technologie, pod red. Maria Czajkowska, Maciej Malarski, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,
 • Maciej Malarski, Maria Szymankiewicz, Kultura organizacyjna a struktura i strategia, [w:] J. Frąś, K. Czyrka, A. Skwarek (red.), Nauka w praktyce biznesowej, Wydawnictw Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 111-123.
 • Maria Czajkowska, Maciej Malarski, Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów, [w:] M. Makowiec, M. Adamczyk (red.), Uniwersytet Przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 27-39.
 • Maciej Malarski, Zastosowanie elementów programowania dynamicznego w procesach zarządzania w warunkach niepewności, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 329-339.
 • Maciej Malarski, Kształtowanie wizerunku urzędu jako element zarządzania jakością relacji z klientami, [w:] P. Celej, M. Kaczmarczyk (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016, s. 9-21.
 • Maciej Malarski, Katarzyna Bergier, Wymagania kompetencyjne w pracy scouta, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 41-52.
 • Maciej Malarski, Diverse management, creativity and innovation, [w:] J. Bieńkowska (red.), Creativity and Innovation in Business and Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 11-19.
 • Maciej Malarski, Maria Czajkowska, Barriers to entrepreneurial activities among students – educational implications, [w:] T. Kusio, M. Makowiec (red.), Entrepreneurship Management Functioning and development of an organization, Cracow University of Economics, Kraków 2015, s. 61-72.
 • Maciej Malarski, Competencies requirements for sales people as guidelines for education, [w:] M. Makowiec, T. Kusio (red.), Management of entrepreneurship in a knowledge based economy. The issue of knowledge and intellectual capital management., Cracow University of Economics, Kraków 2015, s. 69-79.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Methodological Assumptions for Creating a Model of Business Performance, „Eurasian Studies in Business and Economics”, 2015, vol. 2, nr 2/2, s. 85-106.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Maciej Malarski, Kultura organizacyjna w JST, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 28-43.
 • Maciej Malarski, Wizerunek wewnętrzny a wizja przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, 2015, nr 19, s. 193-202.
 • Maciej Malarski, Budowanie więzi interpersonalnych w organizacji – podejście narracyjne, [w:] P. Kuźbik, M. Szymankiewicz (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej Wybrane Zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 73-81.
 • Maciej Malarski, Konieczność wewnętrznej spójności i dopasowania działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, nr 283, s. 155-164.
 • Maciej Malarski, Stymulacja zaangażowania pracowników szansą efektywnego przeprowadzenia zmiany organizacyjnej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 277, s. 245-253.
 • Maciej Malarski, Zarządzanie ryzykiem projektów doradczych w świetle normy ISO31000, „Zarządzanie i Finanse”, 2013, vol. 11, nr 4/2, s. 289-298.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Koherencja wartości organizacji, jako wyznacznik poziomu zaufania wewnątrz organizacji, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2012, vol. 10, nr 4/1, s. 509-520.
 • Maciej Malarski, Rola komunikacji organizacyjnej w tworzeniu wizerunku wewnętrznego przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2012, nr 265, s. 215-224.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Doskonalenie procesu logistycznego w ramach obsługi klienta na przykładzie firmy telekomunikacyjnej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2011, nr 169, s. 193-202.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Kształtowanie unikalności strategicznej w ramach wykorzystywania zasobów wiedzy, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 170, s. 126-136.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Towarzystwo Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 265-283.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Metodologiczne aspekty procesów restrukturyzacji organizacji na przykładzie doświadczeń firmy X, [w:] J. Czekaj, M. Lisiński (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Kraków 2011, s. 343-364.
 • Maciej Malarski, Wewnętrzny wizerunek organizacji strategicznym zakotwiczeniem zasobów ludzkich, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 170, s. 137-146.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystywanie kompetencji w procesie wartościowania pracy, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, nr 234, s. 213-225.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystanie badania opinii w identyfikacji efektywności zmian w organizacji pracy na przykładzie funkcjonowania działu sprzedaży w badanym przedsiębiorstwie, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2009, nr 2/1, s. 261-269.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Zasady budowania systemu wskaźników pomiaru efektywności procesów biznesowych , „Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2009, nr 5, s. 115-121.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Zintegrowany system badania potrzeb i oceny efektywności szkoleń jako narzędzie zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Mikrekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Indygo Zahir Media, 2008, s. 161-167.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Integracja metody badania opinii oraz oceny 360 stopni w ramach diagnozy zjawisk społecznych w organizacji., [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., UŁ, 2008, s. 168-174.
 • Maciej Malarski, Tomasz Czapla, Badanie opinii jako narzędzie identyfikacji patologii organizacyjnych na przykładzie zjawiska mobbingu, [w:] T. Czapla (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, AGH w Krakowie, 2008, s. 143-150.
 • Malarski M. (współautor T. Czapla): Empowerment – narzędzie zarządzania ludźmi na przykładzie firmy działającej w branży dóbr przemysłowych w: „Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi”, praca zbiorowa pod redakcją Z. Janowskiej, J. Cewińskiej i K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.
 • Malarski M., „Metody zarządzania relacjami w procesie tworzenia produktów” w „Metodach organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych” praca zbiorowa pod redakcją W. Błaszczyk, PWN, Warszawa 2005
 • Malarski M. (współautor T. Czapla), „Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacjach” w „Metodach organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych”, praca zbiorowa pod redakcją W. Błaszczyk, PWN, Warszawa 2005
 • Malarski M.: „La Qualite du Travail et L’opinion des Employes (Jakość pracy w opinii pracowników) w: Transition Entreprise – Developpement, Cahiers Franco-Polonais 1/2004(31), Wyd. IUT II Grenoble, Francja, str. 35-43 (wersja polska 44 – 50)
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Realizacja funkcji personalnej jako element zarządzania wiedzą organizacji” w: „Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości” praca zbiorowa pod red. Szewczyk A., wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, str.: 40-45
 • Malarski M., „Zarządzanie kompetencjami jako element systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie”, referat na konferencji Nowoczesność przemysłu, Wisła 2002
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach wobec wyzwań XXI w.” w: „Polska w Europie 2000 – Polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI w. Dorobek Szkoły Leniej 2000”, praca zbiorowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, str.: 109-120
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Zastosowanie kompetencji w systemie oceny rozwojowej pracowników” w: „Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania”, praca zbiorowa. Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, str.: 408-415
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Racjonalizacja struktury i wielkości zatrudnienie – uzasadnienie potrzeb firm zmierzających do uruchomienia procesu racjonalizacji struktury i wielkości zatrudnienia” w: „Racjonalizacja finansów i zatrudnienia w kontekście polskiej rzeczywistości gospodarczej”, praca zbiorowa pod red.: A. Jahns i A. Michałowska, wyd. Eurofinance Consulting, Warszawa 2002, str.: 9-13
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Restrukturyzacja systemu wynagradzania i premiowania pracowników” w: „Racjonalizacja finansów i zatrudnienia w kontekście polskiej rzeczywistości gospodarczej”, praca zbiorowa pod red.: A. Jahns i A. Michałowska, wyd. Eurofinance Consulting, Warszawa 2002, str.: 29-35

 

Wybrane publikacje – Katarzyna Januszkiewicz

Książki:

 • Katarzyna Januszkiewicz i zespół, Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Januszkiewicz K. i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Januszkiewicz K., Rozwój zawodowy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Błaszczyk W., Januszkiewicz K., Śmigielski J., Oblicza jakości życia. człowiek w sytuacji pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

 

Pozostałe publikacje:

 • Katarzyna Januszkiewicz, Employees in the changing world, „IOSR Journal of Business and Management”, 2016, vol. 18, nr. 11, s. 82-88.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Kreatorzy sukcesu organizacji – zachowania organizacyjne pracowników w świetle badan empirycznych, „Zarządzanie i Finanse”, 2016, vol. 14, nr. 2 część 1, s. 145-155.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Locus of Responsibility for Professional Development in the Perspective of Organizations and Individuals – the Results of Empirical Research in Poland, „European Journal of Economics and Business Studies”, 2016, vol. 6, nr. 1, s. 142-151.
 • Tomasz Czapla, Katarzyna Januszkiewicz, Rozwój kompetencji przedsiębiorczych , [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 73-92.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Jednostka w grupie, grupa w jednostce, czyli jak i dlaczego inni wpływają na nasze zachowanie, [w:] I. Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 65-87.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Od teorii naukowych do badania empirycznego – budowa narzędzi do badania zachowań ludzi w organizacji, Przegląd Organizacji, 11/2016.
 • Katarzyna Januszkiewicz, The flexible organizational behaviour of employees (fobe) – the results of empirical research conducted in poland, [w:] (red.), International Conference on Business, Economics, Management and Marketing ICBEMM 201 6 (Oxford) Conference Proceedings, FLE Learning Ltd, Livingston 2016, s. 58-68.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Wpływ elastyczności czasowej na funkcjonowanie poznawczo-behawioralne pracowników w organizacjach międzynarodowych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr. 430, s. 145-153.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2016, nr. 7 (955), s. 57-69
 • Katarzyna Januszkiewicz, Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej – wyzwania metodologiczne, „Organizacja i Kierowanie”, 2016, nr. 1 (171), s. 37-47.
 • Januszkiewicz K., A career model under the conditions of change and economic crisis – a comparative study conducted in Poland and Russia, [in:] Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries, (red.) Mariusz Sokołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
 • Januszkiewicz K., Work-Life Balance in the perception of Generation Y, [in:] Mediterranean Journal Of Social Sciences (27), MSCER Publishing, 2011
 • Januszkiewicz K. Jabłoński M., Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (304), Uniwersytet Łódzki 2014
 • Bednarska-Wnuk I., Januszkiewicz K., Success and mobility of generation Y-a comparative study on the example of Poland and Austria, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, 2013
 • Januszkiewicz K., Elastyczność zasobów ludzkich – konsekwencje społeczne, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Januszkiewicz K., Pokolenie Y – dylematy charakterystyki, [w:] Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, (red.) P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012
 • Bednarska-Wnuk I., Januszkiewicz K., The success determinants of an entrepreneur in a changing Europe – from Polish perspective , [in:] L’entrepreneur face aux politiques publiques en Europe, Reseau PGV, Lisbon 2012
 • Januszkiewicz K., Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersysteu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011
 • Januszkiewicz K., Rozważania na temat rozwoju – rys teoretyczny, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011

Wybrane publikacje – Wawrzyniec Rudolf

Monografie naukowe:

 1. Rudolf, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 2. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa  we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 3. Rudolf (red.), Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych, (Wprowadzenie, autorstwo dwóch rozdziałów), WSEiP im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
 4. Rudolf (red.), Europejska polityka regionalna, (Wprowadzenie, autorstwo dwóch rozdziałów), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

 

Rozdziały w monografiach i recenzowanych opracowaniach zbiorowych w j. polskim:

 1. Rudolf, Współdziałanie samorządu województwa z samorządami lokalnymi w świetle badań empirycznych, [w:] K. Miśtal (red.), Współdziałanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2012, s. 117-138.
 2. Rudolf, Marketing terytorialny a koncepcje zarządzania publicznego, [w:] A. Siedlecka A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj (red.), Marketing terytorialny w budowaniu komunikacyjności podmiotów publicznych, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2012, s.9-19.
 3. Rudolf, Partnerstwo podstawą marketingu regionu, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 325-332.
 4. Rudolf, Możliwości wykorzystywania marketingu terytorialnego dla ograniczenia migracji zarobkowej, [w:] A. Piotrowska-Piątek (red.), Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2009, s. 117-128.
 5. Rudolf, Program “Młodzi w Łodzi” jako próba utrzymania wykwalifikowanej kadry w mieście, [w:] L. Lewandowska (red.), Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2009,  s. 269-284.
 6. Rudolf, Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jako szansa, ale i wyzwanie dla polskich miast kandydujących, [w:] T. Domański (red.), Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,
  s. 79-90.
 7. Rudolf, Krajowe, czy regionalne programy operacyjne – dylematy programowania polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013, [w:] J. Kot (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2006, s. 454-465.
 8. Rudolf, Marketing partnerski regionu a współczesne koncepcje zarządzania
  w instytucjach publicznych
  , [w:] J. Karwowski (red.), Marketing a aktywność regionów, Wydawnictwo Printshop Artur Piskała, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 229-236.
 9. Rudolf, Marketing partnerski w zarządzaniu regionem w warunkach Unii Europejskiej, [w:] E. Duliniec (red.), Ekspansja, czy regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 401-409.
 10. Rudolf, Propozycje nowych instrumentów europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013. Wnioski dla Polski, [w:] P. Bury (red.), Dylematy polskiej polityki społeczno – gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2004, s. 207-216.

 

Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych w j. polskim:

 1. Rudolf, Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne”, 2015, vol. 30, nr. 2, s. 109-118.
 2. Rudolf, Marketing interesariuszy – nowy wymiar marketingu relacji, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 8, s. 174-178.
 3. Rudolf, Rola zasobów relacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu w zapisach strategii rozwoju województw 2020, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 10, s. 322-330.
 4. Rudolf, Urzędy marszałkowskie jako organizacje otwarte na współpracę w świetle badań empirycznych, „Biblioteka Regionalisty” 2011, nr 11, S. Korenik, A. Dybała. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 260-270.
 5. Rudolf, Rozwój zarządzania publicznego, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”  2011, vol. 3, nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  s. 407-418.
 6. Rudolf, Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2010, nr 245, s. 73-82.
 7. Rudolf, Intensywność współpracy polskich województw z regionami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie, [w:] S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska (red.), Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 620. Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 373-384.
 8. Rudolf, Marketing miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, „Studia KPZK PAN”  2006, tom CXVI, s. 141-165

 

Rozdziały w monografiach i recenzowanych opracowaniach zbiorowych w j. angielskim:

 1. Anders, W. Rudolf, Local Governance Meets Relationship Marketing – Collaborative Approach to City Management, [w:] A. Novoselov, V. Seliverstov (red.), Local Productions Systems and Regional Economic Development, Institute of Economics and Industrial Engineering, Novosibirsk 2014, s. 143-158.
 2. Rudolf, Territorial Governance – its Fundamentals, Roots and Recent Development, [w:] J. Sepp, D. Frear (eds.), The Economy and Economics after Crisis, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2011, s. 253-262.
 3. Rudolf, Place Marketing as the Integrated Approach to Attract FDI. The Case of the City of Łódź, Poland, [w:] J. Sepp, D. Frear (eds.), Globalization and Institutional Development, Congress of Political Economists International, USA, Wilkes-Barre 2008, s. 267-278.
 4. Rudolf, The Role of Marketing in Managing a Region – Selected Examples, [w:] New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of the Third Millennium, Santiago de Chile-Łódź 2005, s. 353-366.

 

Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych w j. angielskim:

 1. Rudolf, A. Yusupova, Relational Resources as a source of Regional Competitive Advantage. Illustrated by the Examples of the Lodzkie Voivodship and the Novosybirsk Oblast, „Comparative Economic Research Central and Eastern Europe”, 2015, vol. 18, no 3, s. 115-137.
 2. Anders, W. Rudolf, Placing Collaboration in LED Strategies – Evidence from Selected Polish Cities, [w:] R. Brol, A. Sztando (eds.), Local Economy in Theory and Practice Planning and Evaluation Aspects, “Research Papers of Wrocław University of Economics” 2013,  no 282,  s. 40-47.
 3. Rudolf, Creation the positive City Image among Young Citizens as a way to keep them within the city, [w:] T. Markowski, M. Turała (eds.), Theoretical and Practical Aspests of Urban and Regional Development, “Studia Regionalia” 2009, Vol. 24, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, s. 213-225.
 4. Rudolf, Territorial Marketing as a Method of Reduction of Outward Migration, “Comparative Economic Research Central and Eastern Europe” 2009, Volume 12, no 3, s. 121-132.

 

 

Wybrane publikacje – Jerzy S. Zieliński

Autor ponad 300 publikacji.

 • Obliczanie prądów zwarciowych w układach przesyłowych cztery przewody ziemia (CPZ) metodą składowych symetrycznych grupowych. Zesz. nauk. PŁ “Elektryka” 1958, Nr.3, str.67-89.
 • Składowe symetryczne grupowe N-n-fazowe. Archiwum Elektrotechniki, t. X. 1961 z.3, str. 665-683.
 • K вопросу o требваниях к пропускной способности магнитновентильного разрядника. Известья ВУЗ-ов Энергетка, 1964, Nr 5, str. 9-12.
 • O obliczaniu przepięć wewnętrznych w układach elektroenergetycznych metodą charak­terystyk. Archiwum Elektrotechniki, 1964, t.XIII, , z.1, str.125-145.
 • O współczesnych metodach analizy przepięć wewnętrznych w układach elektroenergety­cznych. “Postępy Techniki Wysokich Napięć”, PWN, W-wa, 1965, z.4, str.269-287.
 • O możliwościach ograniczenia przepięć ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć przy pomocy odgromników zaworowych. ibid, str.111-118.
 • Obciążenie prądowe odgromnika zaworowego w systemach najwyższych napięć przy nagłym włączeniu linii długiej. Arch. Elektrotechniki, t. XIV, 1965, z.2, str.369-383.
 • Solution of hyperbolic differential equations with analogue computer. Electronic Letters. 1965, No.5, str.139.
 • Wave propagation analysis in high-voltage lines with method of characteristics. Bulletin de L’Academie Polonaise des Sciences, vol. XIII, No.10, 1965, pp.11-14
 • Obliczanie przebiegów falowych przy pomocy metody charakterystyk w przypadku pojem­ności włączonej szeregowo w linię. Arch. Elektrotechniki, 1967, t. XVI, z.1, str.127-140.
 • Group components. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, vol.XIV, 1966, No.10, pp.15-24.
 • Zastosowanie metody charakterystyk do rozwiązania układu quasiliniowych równań różniczkowych cząstkowych w odniesieniu do analizy stanów nieustalonych w n-przewodowych liniach elektroenergetycznych. Zesz. nauk. PŁ “Elektryka” 1968, z.29 (praca habilitacyjna).
 • Examples of travelling wave analysis in single-conductor power lines using Bergeron’s method. International Journal of Electrical Engineering Education, vol.8, 1970, pp.401-409.
 • Pomiary przepięć wewnętrznych i ich ograniczenie w sieci przemysłowej 30kV. Przegląd Elektrotechniczny t. XLVI, 1970, z.4, str.156-160. (Współautor: Andrzej Wira).
 • Zakłócenia w rozległych kablowych sieciach elektroenergetycznych 6 i 30kV. Gospodarka Paliwami i Energią 1971, z.7, str.21-24. (Współautorzy: Izydor Andrzejewski i Andrzej Wira).
 • Uwagi o eksploatacji sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w zakładach przemysłowych. ibid, 1972, z.6, str.21-22.
 • Zastosowanie metody charakterystyk do analizy stanów nieustalonych w układach elektro­energetycznych. Monografia. Postępy TWN, z.12. PWN, W-wa, 1975.
 • Modelowanie analogowe i cyfrowe. Skrypt wydany przez Politechnikę Łódzką w 1980 r.
 • Mathematical modelling of asymetries in multi-phase and multicircuit power lines. de l’Academie Polonaise des Sciences, vol.XXVIII, 1980, No.5/6, pp.71-76.
 • Some problems of analysis of asymmetries in multi-circuit and multiphase power lines with an application of the linear transformations. Arch. Elektrotechniki, t.XXIX, 1980, z.4, str.829-839. (Współautor: Piotr Kacejko).
 • Inżynieria systemowa. (Zagadnienia wybrane). Skrypt wydany przez Uniwersytet Łódzki, 1984.
 • Zastosowanie maszyn analogowych i cyfrowych do obliczeń przepięć w układach elektroenergetycznych. Postępy TWN, z.15. PWN, Warszawa, 1985.
 • Spectral analysis of arcing ground overvoltages in an isolated neutral distribution system. Archiwum Elektrotechniki, vol. XXXIV, 1985, z.1/2, str.487-489. (Współautorzy: Ryszard Rabiega, Witold Zatorski).
 • Choice of the multipoles number for multiphase long line modelling in transient analysis. Arch. Elektrotechniki, vol. XXXIV, 1985, z.3/4, str.753-764. (Współautor: Jan Smołka).
 • Three dimensional matrices in chain line theory. ibid, str.737-752. (Współautor: Jan Smołka).
 • Kronecker’s product in the N-n-phase group components. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, vol.XXXV, 1987, No.11-12, pp.753-758.
 • Zastosowanie systemów ekspertowych w energetyce. I krajowa konferencja naukowa „Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe”, Wrocław, 26-28 czerwca 1990, t.II, str.105-109.
 • The applications of artifical neural networks to power systems. XV SPETO, Gliwice-Wisła, 20-23.V.1992., vol.2,67-74.
 • Systemy ekspertowe wsmagające dyspozytorów w systemie elektroenergetycznym. Energetyka 5/1993, str. 156-160. (Współautorzy: Beata Jęczkowska, Wojciech Górnicki, Dorota Kopczyńska, A. Kupras).
 • Artificial Intelligence in load forecasting. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elekroenergetyce”, APE’95, Gdańsk-Jurata, 12-14 czerwiec 1995, vol. II,  109-115.
 • EMS solving problems in transformation period of Polish electricity distribution companies. 31st Universities Power Engineering Conference 1996, 18-20 Sept. 1996, Iraklio, Greece, vol. 3, 792-793.
 • Electrical distribution companies in Poland. Encontro Luso-Afro-Brasiliero de Planeamento e Exploracao de Redes de Energia, ELAB’96, Porto, Portugal, 16-18 Outubro 1996, vol. I, rap. No. 74. (Współautorzy: A. Bagiński, W. Gochnio, R. Kostusiak, J. Węgliński).
 • Intelligent knowledge based systems in electric power systems. Chapman & Hall, London, 1997, (Współautorzy: J.R. McDonald, G.M. Burt, S.D. McArthur, U. G. Knight, S. Masucco, A. Moyes, B. Weir, D.J. Young).
 • Referat generalny V Konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja Sieci Rozdzielczych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zamość, 28-29 maja 1998, 5-8.
 • Komputerowe wspomaganie eksploatacji sieci średnich napięć. Ibid, 115-125.
 • Short-Term Electrical Load Forecasting in Transformation Period International ISCC/IFAC Symposium on Neural Computation, NC’98, Viena, September 23-25 1998, 324-328. (Współautorzy: Bardzki W., Bartkiewicz W., Gontar Z)
 • Zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w eksploatacji transformatorów. Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa, Transformator 99, Kołobrzeg, 27-30 kwietnia 1999, 127-131.
 • Inteligentne systemy w zarządzaniu. PWN W-wa 1999 (Współautorzy: W. Bartkiewicz, R. Czajkowska, Z. Gontar, B. Jęczkowska, A. Pamuła).
 • Uncertainty of the short-term electric load forecasting in utilities. IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2000, Como, Italy, 24-27 July 2000, vol. VI, 235-240, (Współautorzy: Bartkiewicz, Z. Gontar, W. Bardzki).
 • Wavelet transform in power systems. International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXXIV SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001, ol.2, 481-484.
 • Technology development and information society. The 3rd Conference IBIS’01 “Implementation of business information systems”, Malmö-Copenhaga, 28029 Sept. 2001, 207-210.
 • Интеллектуализация систем диспетчерского упавления территориьльно-распределенными электроэнергетическими объектами – основные задачи и их ршение. Технічна Електродинаміка’ Київ, 2001, 76-81 (Współautor: А. Ф. Буткевич).
 • Seminar “ENERGY MARKET’, Łódź, 19-21 Nov. 2001, 3-6.
 • Neural network based short-term load forecasting for energy market. ibid, 73-83, (Co-authors: W. Bartkiewicz, Z. Gontar, B. Matusiak).
 • Short-term load forecasing in market environment. 3rd Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med. Power 2002, Athens, 4-6 November 2002. MED02/115. (Współautorzy: Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B.)
 • Elektroenergetyka i komputery. 50 lat pracy naukowej. Sesja jubileuszowa, „Biblioteka”, Łódź, 2004, 195-206.
 • Control and Management in Energy Market upon Deregulation. Технічна Електродинамика, Частина 1, Киів – 2004, 128- 133.(Współautorzy: Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B., Pamuła A.)
 • Some remarks on renewable electricity in Poland. IEEE St. Petersburg Power Tech; June 27-29 2005, Panel Europe, Rap.707. (Co-Authors: Pamuła  Szymczak T., Zawora J.)
 • Modern tools for supporting activity on Energy Market. 2nd International Conference „The European Electricity Market EEM05, Challenge of the Unification”, May 10-12, 2005, Lodz, 205-213. (Co-Authors: Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B., Pamuła A.).
 • Społeczeństwo informacyjne. PWN, Warszawa, 2008. Współautorzy: W. Bartkiewicz, C. Bolek, A. Kaczorowska, N. Krygier, T. Lech, M. Łuczak, B. Matusiak, A. Pamuła, J. Papińska-Kacperek, G. Podgórski. PWN, Warszawa, 2008
 • Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna. Współautorka: B. Matusiak, A.Pamuła. Konferencja „Zarzadzanie informacją i energia w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, Józefów, 20 wrzesień, 2010, w :Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpiecze,nstwa Unii Europejskiej, wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2010, 39-53.
 • Sieci inteligentne. Zagadnienia wybrane. Biuletyn techniczno-informacyjny SEP, Oddział Łódzki, ISSN 2082-7377, 3/2013 17-20.
 • Internet of Things in Smart Grid Environment. Rynek Energii, 3/(112)-2014, 115-119. (Co-Author Bożena E. Matusiak)
 • Internet of Things in the e-balance project. Współautorzy: Bożena E. Matusiak, Krzysztof Piotrowski, Jerzy S. Zieliński Rynek Energii 1/116 2015, 98-103.
 • Internet of Everything (IoE) in Smart Grid. Przegląd Elektrotechniczny 3/2015, 157-159
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński- sześćdziesiąt lat pracy zawodowej. Biuletyn techniczno-informacyjny SEP, Oddział Łódzki, 4/2016 (62), ISSN 2082-7377, 16=19.
 • Transactive Evergyand Internet of Everything. Rynek Energii 2/2017

 

Wybrane publikacje – Magdalena Wiśniewska

 • Magdalena Wiśniewska, Danuta Stawasz, CRITICAL ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF PARTICIPATORY METHODS IN LOCAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN POLAND, „Project Management Development – Practice and Perspectives”, 2016, s. 398-408. 
 • Magdalena Wiśniewska, Danuta Stawasz, INNOVATIVE METHODS OF MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR, [w:] (red.), Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, ToKnowPress, Bankok, Celje, Lublin 2016. 
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 621-652.
 • Magdalena Wiśniewska, The suitability of Living Lab concept in the implementation of municipal projects, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr 431, s. 98-106.
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 11-23.
 • Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, pod red. Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015,
 • Magdalena Wiśniewska, Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach – przykład scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr 121, s. 293-309. 
 • Magdalena Wiśniewska, Organizacje pozarządowe jako interesariusze jednostek samorządu terytorialnego – formalnoprawne ramy współpracy i wyniki badań, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 60-75.
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr 121, s. 279-292.
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Dariusz Trzmielak, Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne., Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015. 
 • Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem WZ UŁ, Łódź 2015. 
 • Magdalena Wiśniewska, Wdrożenie koncepcji smart city w miastach regionu łódzkiego, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 115-134.
 • Magdalena Wiśniewska, Logistic aspects of commercialisation of knowledge and transfer of technology from universities to business – example of technological scouting , [w:] P. Nowak (red.), INOVATIONS 2014 Innovaive ICT actions, Marshal’s Office of the Lodzkie Region, Łodź 2014, s. 57-69.
 • Magdalena Wiśniewska, Współpraca władz lokalnych z interesariuszami miasta – teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN”, 2014, nr 253, s. 305-324. 
 • Magdalena Wiśniewska, Procesy innowacyjne a działania władz miejskich – wybrane problemy i przykłady, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 285, s. 179-187.
 • Magdalena Wiśniewska, The role and competencies of local and regional authorities in supporting innovation processes, „Scientific Journal of University of Szczecin „Service Management””, 2013, vol. 10, nr 779, s. 51-64.
 • Magdalena Wiśniewska, WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ DYNAMIZACJI PROCESÓW INNOWACYJNYCH, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 320, s. 207-215.
 • Magdalena Wiśniewska, Wymiana wiedzy między uczelnią a sektorem przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia i wyniki badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013, vol. 13, nr XIV, s. 205-215.
 • Magdalena Wiśniewska, System gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia i obszary działania., Placet, Warszawa 2013, s. 193-213.
 • Magdalena Wiśniewska, Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej, [w:] D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia i obszary działania., Placet, Warszawa 2013, s. 85-126.
 • Magdalena Wiśniewska, Rola pośrednictwa innowacyjnego w tworzeniu i przepływie innowacji, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2012, vol. 717, nr 64, s. 135-150. 
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Małgorzata Żak- Skwierczyńska, Scouting – system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2012, nr 277, s. 43-62.
 • Magdalena Wiśniewska, The Awareness of Cities in Lodzkie Region in Relation to Knowledge Exchange and Innovation Processes, „REGIONAL MANAGEMENT – Theory, Practice and Development ”, 2012, vol. I, nr 1, s. 175-179.
 • Magdalena Wiśniewska, Zarządzanie. Podręcznik dla studentów studiów e-learningowych., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi, Łódź 2012.
 • Magdalena Wiśniewska, Miasta uniwersyteckie jako obszary przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami a uczelnią, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2011, vol. 64, nr 642, s. 79-92. 
 • Magdalena Wiśniewska, Park technologiczny jako korzyść terytorialna i podmiot marketingu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies”, 2011, vol. IV, nr 2, s. 26-33.
 • Marcin Feltynowski, Magdalena Wiśniewska, Łódzki Obszar Metropolitalny w liczbach, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, vol. 1, nr 245, s. 125-135.
 • Magdalena Wiśniewska, Gospodarka odpadami, [w:] J. Rutkowski (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 198-208.
 • Magdalena Wiśniewska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w obszarze odbioru odpadów komunalnych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, vol. 1, nr 243, s. 167-184.
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Edward Stawasz, Dariusz Trzmielak, Rolf Banisch, Robert Barski, Jerzy Cieślik, Krzysztof Gulda, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Krystyna Poznańska, Marzena Mażewska, Jan Koch, Anna Tórz, Agnieszka Turyńska, Marek Winkowski, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska, Wybrane aspekty oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego, [w:] J. Różański, D. Stawasz (red.), Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-28.
 • Magdalena Wiśniewska, Efektywność systemu zarządzania w gminie, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2008, nr 215, s. 65-74.
 • Magdalena Wiśniewska, Analiza SWOT, [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Wydanie drugie rozszerzone., PARP, Warszawa 2008, s. 14-16.
 • Magdalena Wiśniewska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminie na przykładzie gmin województwa łódzkiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2008, nr 3, s. 431-439.
 • Magdalena Wiśniewska, Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania Łodzi (przykład Rogowa), „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN”, 2008, nr 238, s. 228-242.