Wybrane publikacje – Dominik Drzazga

 • Drzazga D., Markowski T.,The concept of an integrated planning system in Poland (assumptions and principles for development of a planning system) /w:/ “Integrated development and spatial management of urban areas. Polish experience” [eds.: A. Klasik, T. Kudłacz], Studia Regionalia vol. 43/44 [series ed.: T. Markowski], Warsaw 2015; s. 9 -41. http://sr.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:no-43-44-2015&catid=169&Itemid=180
 • Drzazga D., Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju /w:/ „Środowisko przyrodnicze a rozwój”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 2 (313) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; s. 177-193. https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/issue/view/18
 • Danielewicz, J., Drzazga D., Jastrzębska, E., Leutko-Kobus P., Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A., Sokołowicz M., Turała M., Żak-Skwierczyńska M., Żuber P., [red. naukowa: T. Markowski] Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt), publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2, projekt: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, wydawca: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 1, Łódź 2015; ss. 154.
 • Drzazga D., Diagnoza i zintegrowana analiza SWOT /w:/ „Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji” M. Turała [red.], T. Markowski [red.] (publikacja finansowana przez UE ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2), wyd.: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 1,  Łódź 2015; s. 40-86.
 • Drzazga D., Markowski T.,Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu) /w:/ „Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów”, A. Klasik [red.], F. Kuźnik [red.], Studia KPZK PAN, tom CLXIV, Warszawa 2015; s. 10-42.
 • Drzazga D., Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczych przestrzeni w obszarach zurbanizowanych, /w:/ „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki”, T. Kudłacz [red.], P. Lityński [red.], Studia KPZK PAN, tom. CLXI, Warszawa 2015; s. 140-147.
 • Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A.,Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014; ss. 247 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/produkt/zrownowazony-rozwoj-naturalny-wybor/
 • Drzazga D., Projekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennego /w:/ Folia Oeconomica 287: „Wyzwania współczesności. Informacja – wiedza – zarządzanie” [red.: J. Różański], Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013; s. 91-104. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4910
 • Drzazga D., Powiązania systemowe w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w Polsce, a zarządzanie rozwojem zrównoważonym /w:/ „Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony”, Studia KPZK PAN, tom CLII, Warszawa 2013, s. 120-134.
 • Drzazga D., Polityka przestrzenna i podejście terytorialne, a koncepcja zrównoważonego rozwoju /w:/ „Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym. Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich”, tom II, „Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing” (pismo badaczy problemów rynku; ukazuje się od 58 lat), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, lipiec-sierpień, 2012; s. 30-38.
 • Drzazga D., Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych w ujęciu teoretycznym /w:/ Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., „Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; s. 199-234.https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/produkt/wybrane-aspekty-sprawnosci-zarzadzania-w-administracji-publicznej/
 • Drzazga D., Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji /w:/ „Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich” [red.: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010; s. 10-32. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,3938,zrównoważony_rozwój_na_poziomie_lokalnym_i_regionalnym_wyzwania_dla_miast_i_obszarów_wiejskich
 • Drzazga D., Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania w administracji publicznej – wyzwania dla kierunku gospodarka przestrzenna. Tezy i wnioski z konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN /w:/ Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 244, „Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem a administracji publicznej – wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna”, T. Kudłacz [red.], T. Markowski [red.], Warszawa 2010; s. 76-97.
 • Korcelli, M. Degórski, D. Drzazga, T. Komornicki, T. Markowski, J. Szlachta, G. Węcławowicz, J. Zaleski, J. Zaucha [współautorzy],Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 /w:/ Studia KPZK PAN, tom CXXVIII, Warszawa 2010; ss. 169.
 • Drzazga D., Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy – struktury organizacyjne – instrumenty /w:/ „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce”, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 63, Główny Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2010; s. 229-241.
 • Drzazga D., Relationship between land use pattern and metropolitan development – case study of Lodz city, /in:/ „Theoretical and practical aspects of Urban and region al development” T. Markowski [ed.], M. Turała [ed.], Studia Regionalia, series editor: T. Markowski, vol. 24, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Development, Warsaw 2009; p. 56-70.
 • Drzazga D., The National Spatial Development Concept in The Context of Visions and Prospects for Europe’s Spatial Development (Summary), /in:/ „The Polish Spatial Development Concept Versus European Visions of Spatial Development Perspectives”, T. Markowski [ed.], Studia Regionalia, [series ed.: T. Markowski], vol. 22, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009; p. 233-252.
 • Drzazga D., System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (próba konkluzji), /w:/ „System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych” [red.: D. Drzazga, T. Markowski], Studia KPZK PAN, tom CXXIII, Warszawa 2009; s. 173-194.
 • Interaktywny model proekologicznego zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast, Uniwersytet Łódzki, prace doktorskie z zakresu ekonomii i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008; ss. 228 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,2617,interaktywny_model_proekologicznego_zarządzania_zintegrowaną_gospodarką_energetyczną_i_przestrzenną_w_rozwoju_miast
 • Drzazga D., Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju w kontekście wizji i perspektyw rozwoju przestrzennego Europy (podsumowanie) /w:/ „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy” [red.: T. Markowski], Studia KPZK PAN, tom CXXII (tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN), Warszawa 2008; s. 241-262.
 • Drzazga D., Instrumentarium polityki energetycznej samorządów lokalnych w świetle wymogów gospodarki przestrzennej polskich miast – próba oceny z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju /w:/ „Wybrane aspekty Zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym”, Stawasz D. [red.], Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 215, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008; s. 127-137.
 • Rewitalizacja przyrodnicza a procesy zarządzania rozwojem miasta na przykładzie Łodzi[współautor N. Ratajczyk] /w:/ „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, tom I, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie, Lublin 2005; s. 135-148.
 • Ogólna koncepcja instrumentów zarządzania procesami suburbanizacji w obszarach metropolitalnych, [współautor: T. Markowski], /w:/ „Problem suburbanizacji”, P. Lorens [red.], Biblioteka Urbanisty, vol. nr 7, wyd. „Urbanista”, Warszawa 2005; s. 208-223.
 • Model zarządzania środowiskiem w aglomeracji łódzkiej [współaut.: B. Banachowicz, T. Markowski], /w:/ „Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi”, Zarzycki R. [red.], Polska Akademia nauk, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź 2003; s. 9-31.
 • Przekształcenia wielkich miast a ekorozwój, [współautor: T. Markowski], /w:/ „Gospodarka komunalna w miastach”, praca zbiorowa pod redakcją Romana Zarzyckiego, Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2001; s. 5-34.

Wybrane publikacje – Maciej Malarski

 • Maciej Malarski, Elastyczność systemu operacyjnego – wybór strategiczny, Wydawnictwo SiZ, Łódź 2016
 • Funkcjonowanie e-biznesu Zasoby, procesy, technologie, pod red. Maria Czajkowska, Maciej Malarski, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,
 • Maciej Malarski, Maria Szymankiewicz, Kultura organizacyjna a struktura i strategia, [w:] J. Frąś, K. Czyrka, A. Skwarek (red.), Nauka w praktyce biznesowej, Wydawnictw Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 111-123.
 • Maria Czajkowska, Maciej Malarski, Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów, [w:] M. Makowiec, M. Adamczyk (red.), Uniwersytet Przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 27-39.
 • Maciej Malarski, Zastosowanie elementów programowania dynamicznego w procesach zarządzania w warunkach niepewności, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 329-339.
 • Maciej Malarski, Kształtowanie wizerunku urzędu jako element zarządzania jakością relacji z klientami, [w:] P. Celej, M. Kaczmarczyk (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016, s. 9-21.
 • Maciej Malarski, Katarzyna Bergier, Wymagania kompetencyjne w pracy scouta, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 41-52.
 • Maciej Malarski, Diverse management, creativity and innovation, [w:] J. Bieńkowska (red.), Creativity and Innovation in Business and Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 11-19.
 • Maciej Malarski, Maria Czajkowska, Barriers to entrepreneurial activities among students – educational implications, [w:] T. Kusio, M. Makowiec (red.), Entrepreneurship Management Functioning and development of an organization, Cracow University of Economics, Kraków 2015, s. 61-72.
 • Maciej Malarski, Competencies requirements for sales people as guidelines for education, [w:] M. Makowiec, T. Kusio (red.), Management of entrepreneurship in a knowledge based economy. The issue of knowledge and intellectual capital management., Cracow University of Economics, Kraków 2015, s. 69-79.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Methodological Assumptions for Creating a Model of Business Performance, „Eurasian Studies in Business and Economics”, 2015, vol. 2, nr 2/2, s. 85-106.
 • Małgorzata Kołodziejczak, Maciej Malarski, Kultura organizacyjna w JST, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 28-43.
 • Maciej Malarski, Wizerunek wewnętrzny a wizja przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, 2015, nr 19, s. 193-202.
 • Maciej Malarski, Budowanie więzi interpersonalnych w organizacji – podejście narracyjne, [w:] P. Kuźbik, M. Szymankiewicz (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej Wybrane Zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 73-81.
 • Maciej Malarski, Konieczność wewnętrznej spójności i dopasowania działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, nr 283, s. 155-164.
 • Maciej Malarski, Stymulacja zaangażowania pracowników szansą efektywnego przeprowadzenia zmiany organizacyjnej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 277, s. 245-253.
 • Maciej Malarski, Zarządzanie ryzykiem projektów doradczych w świetle normy ISO31000, „Zarządzanie i Finanse”, 2013, vol. 11, nr 4/2, s. 289-298.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Koherencja wartości organizacji, jako wyznacznik poziomu zaufania wewnątrz organizacji, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2012, vol. 10, nr 4/1, s. 509-520.
 • Maciej Malarski, Rola komunikacji organizacyjnej w tworzeniu wizerunku wewnętrznego przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2012, nr 265, s. 215-224.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Doskonalenie procesu logistycznego w ramach obsługi klienta na przykładzie firmy telekomunikacyjnej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2011, nr 169, s. 193-202.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Kształtowanie unikalności strategicznej w ramach wykorzystywania zasobów wiedzy, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 170, s. 126-136.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Towarzystwo Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 265-283.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Metodologiczne aspekty procesów restrukturyzacji organizacji na przykładzie doświadczeń firmy X, [w:] J. Czekaj, M. Lisiński (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Kraków 2011, s. 343-364.
 • Maciej Malarski, Wewnętrzny wizerunek organizacji strategicznym zakotwiczeniem zasobów ludzkich, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 170, s. 137-146.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystywanie kompetencji w procesie wartościowania pracy, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, nr 234, s. 213-225.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Wykorzystanie badania opinii w identyfikacji efektywności zmian w organizacji pracy na przykładzie funkcjonowania działu sprzedaży w badanym przedsiębiorstwie, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2009, nr 2/1, s. 261-269.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Zasady budowania systemu wskaźników pomiaru efektywności procesów biznesowych , „Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2009, nr 5, s. 115-121.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Zintegrowany system badania potrzeb i oceny efektywności szkoleń jako narzędzie zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Mikrekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Indygo Zahir Media, 2008, s. 161-167.
 • Tomasz Czapla, Maciej Malarski, Integracja metody badania opinii oraz oceny 360 stopni w ramach diagnozy zjawisk społecznych w organizacji., [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., UŁ, 2008, s. 168-174.
 • Maciej Malarski, Tomasz Czapla, Badanie opinii jako narzędzie identyfikacji patologii organizacyjnych na przykładzie zjawiska mobbingu, [w:] T. Czapla (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, AGH w Krakowie, 2008, s. 143-150.
 • Malarski M. (współautor T. Czapla): Empowerment – narzędzie zarządzania ludźmi na przykładzie firmy działającej w branży dóbr przemysłowych w: „Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi”, praca zbiorowa pod redakcją Z. Janowskiej, J. Cewińskiej i K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.
 • Malarski M., „Metody zarządzania relacjami w procesie tworzenia produktów” w „Metodach organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych” praca zbiorowa pod redakcją W. Błaszczyk, PWN, Warszawa 2005
 • Malarski M. (współautor T. Czapla), „Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacjach” w „Metodach organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych”, praca zbiorowa pod redakcją W. Błaszczyk, PWN, Warszawa 2005
 • Malarski M.: „La Qualite du Travail et L’opinion des Employes (Jakość pracy w opinii pracowników) w: Transition Entreprise – Developpement, Cahiers Franco-Polonais 1/2004(31), Wyd. IUT II Grenoble, Francja, str. 35-43 (wersja polska 44 – 50)
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Realizacja funkcji personalnej jako element zarządzania wiedzą organizacji” w: „Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości” praca zbiorowa pod red. Szewczyk A., wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, str.: 40-45
 • Malarski M., „Zarządzanie kompetencjami jako element systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie”, referat na konferencji Nowoczesność przemysłu, Wisła 2002
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach wobec wyzwań XXI w.” w: „Polska w Europie 2000 – Polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI w. Dorobek Szkoły Leniej 2000”, praca zbiorowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, str.: 109-120
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Zastosowanie kompetencji w systemie oceny rozwojowej pracowników” w: „Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania”, praca zbiorowa. Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, str.: 408-415
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Racjonalizacja struktury i wielkości zatrudnienie – uzasadnienie potrzeb firm zmierzających do uruchomienia procesu racjonalizacji struktury i wielkości zatrudnienia” w: „Racjonalizacja finansów i zatrudnienia w kontekście polskiej rzeczywistości gospodarczej”, praca zbiorowa pod red.: A. Jahns i A. Michałowska, wyd. Eurofinance Consulting, Warszawa 2002, str.: 9-13
 • Malarski M.(współautor T. Czapla): „Restrukturyzacja systemu wynagradzania i premiowania pracowników” w: „Racjonalizacja finansów i zatrudnienia w kontekście polskiej rzeczywistości gospodarczej”, praca zbiorowa pod red.: A. Jahns i A. Michałowska, wyd. Eurofinance Consulting, Warszawa 2002, str.: 29-35

 

Wybrane publikacje – Katarzyna Januszkiewicz

Książki:

 • Katarzyna Januszkiewicz i zespół, Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Januszkiewicz K. i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Januszkiewicz K., Rozwój zawodowy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Błaszczyk W., Januszkiewicz K., Śmigielski J., Oblicza jakości życia. człowiek w sytuacji pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

 

Pozostałe publikacje:

 • Katarzyna Januszkiewicz, Employees in the changing world, „IOSR Journal of Business and Management”, 2016, vol. 18, nr. 11, s. 82-88.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Kreatorzy sukcesu organizacji – zachowania organizacyjne pracowników w świetle badan empirycznych, „Zarządzanie i Finanse”, 2016, vol. 14, nr. 2 część 1, s. 145-155.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Locus of Responsibility for Professional Development in the Perspective of Organizations and Individuals – the Results of Empirical Research in Poland, „European Journal of Economics and Business Studies”, 2016, vol. 6, nr. 1, s. 142-151.
 • Tomasz Czapla, Katarzyna Januszkiewicz, Rozwój kompetencji przedsiębiorczych , [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 73-92.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Jednostka w grupie, grupa w jednostce, czyli jak i dlaczego inni wpływają na nasze zachowanie, [w:] I. Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 65-87.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Od teorii naukowych do badania empirycznego – budowa narzędzi do badania zachowań ludzi w organizacji, Przegląd Organizacji, 11/2016.
 • Katarzyna Januszkiewicz, The flexible organizational behaviour of employees (fobe) – the results of empirical research conducted in poland, [w:] (red.), International Conference on Business, Economics, Management and Marketing ICBEMM 201 6 (Oxford) Conference Proceedings, FLE Learning Ltd, Livingston 2016, s. 58-68.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Wpływ elastyczności czasowej na funkcjonowanie poznawczo-behawioralne pracowników w organizacjach międzynarodowych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr. 430, s. 145-153.
 • Katarzyna Januszkiewicz, Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2016, nr. 7 (955), s. 57-69
 • Katarzyna Januszkiewicz, Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej – wyzwania metodologiczne, „Organizacja i Kierowanie”, 2016, nr. 1 (171), s. 37-47.
 • Januszkiewicz K., A career model under the conditions of change and economic crisis – a comparative study conducted in Poland and Russia, [in:] Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries, (red.) Mariusz Sokołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
 • Januszkiewicz K., Work-Life Balance in the perception of Generation Y, [in:] Mediterranean Journal Of Social Sciences (27), MSCER Publishing, 2011
 • Januszkiewicz K. Jabłoński M., Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (304), Uniwersytet Łódzki 2014
 • Bednarska-Wnuk I., Januszkiewicz K., Success and mobility of generation Y-a comparative study on the example of Poland and Austria, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, 2013
 • Januszkiewicz K., Elastyczność zasobów ludzkich – konsekwencje społeczne, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Januszkiewicz K., Pokolenie Y – dylematy charakterystyki, [w:] Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, (red.) P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012
 • Bednarska-Wnuk I., Januszkiewicz K., The success determinants of an entrepreneur in a changing Europe – from Polish perspective , [in:] L’entrepreneur face aux politiques publiques en Europe, Reseau PGV, Lisbon 2012
 • Januszkiewicz K., Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersysteu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011
 • Januszkiewicz K., Rozważania na temat rozwoju – rys teoretyczny, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011

Wybrane publikacje – Wawrzyniec Rudolf

Monografie naukowe:

 1. Rudolf, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 2. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa  we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 3. Rudolf (red.), Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych, (Wprowadzenie, autorstwo dwóch rozdziałów), WSEiP im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
 4. Rudolf (red.), Europejska polityka regionalna, (Wprowadzenie, autorstwo dwóch rozdziałów), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

 

Rozdziały w monografiach i recenzowanych opracowaniach zbiorowych w j. polskim:

 1. Rudolf, Współdziałanie samorządu województwa z samorządami lokalnymi w świetle badań empirycznych, [w:] K. Miśtal (red.), Współdziałanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2012, s. 117-138.
 2. Rudolf, Marketing terytorialny a koncepcje zarządzania publicznego, [w:] A. Siedlecka A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj (red.), Marketing terytorialny w budowaniu komunikacyjności podmiotów publicznych, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2012, s.9-19.
 3. Rudolf, Partnerstwo podstawą marketingu regionu, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 325-332.
 4. Rudolf, Możliwości wykorzystywania marketingu terytorialnego dla ograniczenia migracji zarobkowej, [w:] A. Piotrowska-Piątek (red.), Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2009, s. 117-128.
 5. Rudolf, Program “Młodzi w Łodzi” jako próba utrzymania wykwalifikowanej kadry w mieście, [w:] L. Lewandowska (red.), Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2009,  s. 269-284.
 6. Rudolf, Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jako szansa, ale i wyzwanie dla polskich miast kandydujących, [w:] T. Domański (red.), Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,
  s. 79-90.
 7. Rudolf, Krajowe, czy regionalne programy operacyjne – dylematy programowania polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013, [w:] J. Kot (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2006, s. 454-465.
 8. Rudolf, Marketing partnerski regionu a współczesne koncepcje zarządzania
  w instytucjach publicznych
  , [w:] J. Karwowski (red.), Marketing a aktywność regionów, Wydawnictwo Printshop Artur Piskała, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 229-236.
 9. Rudolf, Marketing partnerski w zarządzaniu regionem w warunkach Unii Europejskiej, [w:] E. Duliniec (red.), Ekspansja, czy regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 401-409.
 10. Rudolf, Propozycje nowych instrumentów europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013. Wnioski dla Polski, [w:] P. Bury (red.), Dylematy polskiej polityki społeczno – gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2004, s. 207-216.

 

Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych w j. polskim:

 1. Rudolf, Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne”, 2015, vol. 30, nr. 2, s. 109-118.
 2. Rudolf, Marketing interesariuszy – nowy wymiar marketingu relacji, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 8, s. 174-178.
 3. Rudolf, Rola zasobów relacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu w zapisach strategii rozwoju województw 2020, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 10, s. 322-330.
 4. Rudolf, Urzędy marszałkowskie jako organizacje otwarte na współpracę w świetle badań empirycznych, „Biblioteka Regionalisty” 2011, nr 11, S. Korenik, A. Dybała. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 260-270.
 5. Rudolf, Rozwój zarządzania publicznego, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”  2011, vol. 3, nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  s. 407-418.
 6. Rudolf, Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2010, nr 245, s. 73-82.
 7. Rudolf, Intensywność współpracy polskich województw z regionami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie, [w:] S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska (red.), Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 620. Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 373-384.
 8. Rudolf, Marketing miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, „Studia KPZK PAN”  2006, tom CXVI, s. 141-165

 

Rozdziały w monografiach i recenzowanych opracowaniach zbiorowych w j. angielskim:

 1. Anders, W. Rudolf, Local Governance Meets Relationship Marketing – Collaborative Approach to City Management, [w:] A. Novoselov, V. Seliverstov (red.), Local Productions Systems and Regional Economic Development, Institute of Economics and Industrial Engineering, Novosibirsk 2014, s. 143-158.
 2. Rudolf, Territorial Governance – its Fundamentals, Roots and Recent Development, [w:] J. Sepp, D. Frear (eds.), The Economy and Economics after Crisis, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2011, s. 253-262.
 3. Rudolf, Place Marketing as the Integrated Approach to Attract FDI. The Case of the City of Łódź, Poland, [w:] J. Sepp, D. Frear (eds.), Globalization and Institutional Development, Congress of Political Economists International, USA, Wilkes-Barre 2008, s. 267-278.
 4. Rudolf, The Role of Marketing in Managing a Region – Selected Examples, [w:] New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of the Third Millennium, Santiago de Chile-Łódź 2005, s. 353-366.

 

Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych w j. angielskim:

 1. Rudolf, A. Yusupova, Relational Resources as a source of Regional Competitive Advantage. Illustrated by the Examples of the Lodzkie Voivodship and the Novosybirsk Oblast, „Comparative Economic Research Central and Eastern Europe”, 2015, vol. 18, no 3, s. 115-137.
 2. Anders, W. Rudolf, Placing Collaboration in LED Strategies – Evidence from Selected Polish Cities, [w:] R. Brol, A. Sztando (eds.), Local Economy in Theory and Practice Planning and Evaluation Aspects, “Research Papers of Wrocław University of Economics” 2013,  no 282,  s. 40-47.
 3. Rudolf, Creation the positive City Image among Young Citizens as a way to keep them within the city, [w:] T. Markowski, M. Turała (eds.), Theoretical and Practical Aspests of Urban and Regional Development, “Studia Regionalia” 2009, Vol. 24, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, s. 213-225.
 4. Rudolf, Territorial Marketing as a Method of Reduction of Outward Migration, “Comparative Economic Research Central and Eastern Europe” 2009, Volume 12, no 3, s. 121-132.

 

 

Wybrane publikacje – Jerzy S. Zieliński

Autor ponad 300 publikacji.

 • Obliczanie prądów zwarciowych w układach przesyłowych cztery przewody ziemia (CPZ) metodą składowych symetrycznych grupowych. Zesz. nauk. PŁ “Elektryka” 1958, Nr.3, str.67-89.
 • Składowe symetryczne grupowe N-n-fazowe. Archiwum Elektrotechniki, t. X. 1961 z.3, str. 665-683.
 • K вопросу o требваниях к пропускной способности магнитновентильного разрядника. Известья ВУЗ-ов Энергетка, 1964, Nr 5, str. 9-12.
 • O obliczaniu przepięć wewnętrznych w układach elektroenergetycznych metodą charak­terystyk. Archiwum Elektrotechniki, 1964, t.XIII, , z.1, str.125-145.
 • O współczesnych metodach analizy przepięć wewnętrznych w układach elektroenergety­cznych. “Postępy Techniki Wysokich Napięć”, PWN, W-wa, 1965, z.4, str.269-287.
 • O możliwościach ograniczenia przepięć ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć przy pomocy odgromników zaworowych. ibid, str.111-118.
 • Obciążenie prądowe odgromnika zaworowego w systemach najwyższych napięć przy nagłym włączeniu linii długiej. Arch. Elektrotechniki, t. XIV, 1965, z.2, str.369-383.
 • Solution of hyperbolic differential equations with analogue computer. Electronic Letters. 1965, No.5, str.139.
 • Wave propagation analysis in high-voltage lines with method of characteristics. Bulletin de L’Academie Polonaise des Sciences, vol. XIII, No.10, 1965, pp.11-14
 • Obliczanie przebiegów falowych przy pomocy metody charakterystyk w przypadku pojem­ności włączonej szeregowo w linię. Arch. Elektrotechniki, 1967, t. XVI, z.1, str.127-140.
 • Group components. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, vol.XIV, 1966, No.10, pp.15-24.
 • Zastosowanie metody charakterystyk do rozwiązania układu quasiliniowych równań różniczkowych cząstkowych w odniesieniu do analizy stanów nieustalonych w n-przewodowych liniach elektroenergetycznych. Zesz. nauk. PŁ “Elektryka” 1968, z.29 (praca habilitacyjna).
 • Examples of travelling wave analysis in single-conductor power lines using Bergeron’s method. International Journal of Electrical Engineering Education, vol.8, 1970, pp.401-409.
 • Pomiary przepięć wewnętrznych i ich ograniczenie w sieci przemysłowej 30kV. Przegląd Elektrotechniczny t. XLVI, 1970, z.4, str.156-160. (Współautor: Andrzej Wira).
 • Zakłócenia w rozległych kablowych sieciach elektroenergetycznych 6 i 30kV. Gospodarka Paliwami i Energią 1971, z.7, str.21-24. (Współautorzy: Izydor Andrzejewski i Andrzej Wira).
 • Uwagi o eksploatacji sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w zakładach przemysłowych. ibid, 1972, z.6, str.21-22.
 • Zastosowanie metody charakterystyk do analizy stanów nieustalonych w układach elektro­energetycznych. Monografia. Postępy TWN, z.12. PWN, W-wa, 1975.
 • Modelowanie analogowe i cyfrowe. Skrypt wydany przez Politechnikę Łódzką w 1980 r.
 • Mathematical modelling of asymetries in multi-phase and multicircuit power lines. de l’Academie Polonaise des Sciences, vol.XXVIII, 1980, No.5/6, pp.71-76.
 • Some problems of analysis of asymmetries in multi-circuit and multiphase power lines with an application of the linear transformations. Arch. Elektrotechniki, t.XXIX, 1980, z.4, str.829-839. (Współautor: Piotr Kacejko).
 • Inżynieria systemowa. (Zagadnienia wybrane). Skrypt wydany przez Uniwersytet Łódzki, 1984.
 • Zastosowanie maszyn analogowych i cyfrowych do obliczeń przepięć w układach elektroenergetycznych. Postępy TWN, z.15. PWN, Warszawa, 1985.
 • Spectral analysis of arcing ground overvoltages in an isolated neutral distribution system. Archiwum Elektrotechniki, vol. XXXIV, 1985, z.1/2, str.487-489. (Współautorzy: Ryszard Rabiega, Witold Zatorski).
 • Choice of the multipoles number for multiphase long line modelling in transient analysis. Arch. Elektrotechniki, vol. XXXIV, 1985, z.3/4, str.753-764. (Współautor: Jan Smołka).
 • Three dimensional matrices in chain line theory. ibid, str.737-752. (Współautor: Jan Smołka).
 • Kronecker’s product in the N-n-phase group components. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, vol.XXXV, 1987, No.11-12, pp.753-758.
 • Zastosowanie systemów ekspertowych w energetyce. I krajowa konferencja naukowa „Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe”, Wrocław, 26-28 czerwca 1990, t.II, str.105-109.
 • The applications of artifical neural networks to power systems. XV SPETO, Gliwice-Wisła, 20-23.V.1992., vol.2,67-74.
 • Systemy ekspertowe wsmagające dyspozytorów w systemie elektroenergetycznym. Energetyka 5/1993, str. 156-160. (Współautorzy: Beata Jęczkowska, Wojciech Górnicki, Dorota Kopczyńska, A. Kupras).
 • Artificial Intelligence in load forecasting. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elekroenergetyce”, APE’95, Gdańsk-Jurata, 12-14 czerwiec 1995, vol. II,  109-115.
 • EMS solving problems in transformation period of Polish electricity distribution companies. 31st Universities Power Engineering Conference 1996, 18-20 Sept. 1996, Iraklio, Greece, vol. 3, 792-793.
 • Electrical distribution companies in Poland. Encontro Luso-Afro-Brasiliero de Planeamento e Exploracao de Redes de Energia, ELAB’96, Porto, Portugal, 16-18 Outubro 1996, vol. I, rap. No. 74. (Współautorzy: A. Bagiński, W. Gochnio, R. Kostusiak, J. Węgliński).
 • Intelligent knowledge based systems in electric power systems. Chapman & Hall, London, 1997, (Współautorzy: J.R. McDonald, G.M. Burt, S.D. McArthur, U. G. Knight, S. Masucco, A. Moyes, B. Weir, D.J. Young).
 • Referat generalny V Konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja Sieci Rozdzielczych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zamość, 28-29 maja 1998, 5-8.
 • Komputerowe wspomaganie eksploatacji sieci średnich napięć. Ibid, 115-125.
 • Short-Term Electrical Load Forecasting in Transformation Period International ISCC/IFAC Symposium on Neural Computation, NC’98, Viena, September 23-25 1998, 324-328. (Współautorzy: Bardzki W., Bartkiewicz W., Gontar Z)
 • Zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w eksploatacji transformatorów. Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa, Transformator 99, Kołobrzeg, 27-30 kwietnia 1999, 127-131.
 • Inteligentne systemy w zarządzaniu. PWN W-wa 1999 (Współautorzy: W. Bartkiewicz, R. Czajkowska, Z. Gontar, B. Jęczkowska, A. Pamuła).
 • Uncertainty of the short-term electric load forecasting in utilities. IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2000, Como, Italy, 24-27 July 2000, vol. VI, 235-240, (Współautorzy: Bartkiewicz, Z. Gontar, W. Bardzki).
 • Wavelet transform in power systems. International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXXIV SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001, ol.2, 481-484.
 • Technology development and information society. The 3rd Conference IBIS’01 “Implementation of business information systems”, Malmö-Copenhaga, 28029 Sept. 2001, 207-210.
 • Интеллектуализация систем диспетчерского упавления территориьльно-распределенными электроэнергетическими объектами – основные задачи и их ршение. Технічна Електродинаміка’ Київ, 2001, 76-81 (Współautor: А. Ф. Буткевич).
 • Seminar “ENERGY MARKET’, Łódź, 19-21 Nov. 2001, 3-6.
 • Neural network based short-term load forecasting for energy market. ibid, 73-83, (Co-authors: W. Bartkiewicz, Z. Gontar, B. Matusiak).
 • Short-term load forecasing in market environment. 3rd Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med. Power 2002, Athens, 4-6 November 2002. MED02/115. (Współautorzy: Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B.)
 • Elektroenergetyka i komputery. 50 lat pracy naukowej. Sesja jubileuszowa, „Biblioteka”, Łódź, 2004, 195-206.
 • Control and Management in Energy Market upon Deregulation. Технічна Електродинамика, Частина 1, Киів – 2004, 128- 133.(Współautorzy: Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B., Pamuła A.)
 • Some remarks on renewable electricity in Poland. IEEE St. Petersburg Power Tech; June 27-29 2005, Panel Europe, Rap.707. (Co-Authors: Pamuła  Szymczak T., Zawora J.)
 • Modern tools for supporting activity on Energy Market. 2nd International Conference „The European Electricity Market EEM05, Challenge of the Unification”, May 10-12, 2005, Lodz, 205-213. (Co-Authors: Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B., Pamuła A.).
 • Społeczeństwo informacyjne. PWN, Warszawa, 2008. Współautorzy: W. Bartkiewicz, C. Bolek, A. Kaczorowska, N. Krygier, T. Lech, M. Łuczak, B. Matusiak, A. Pamuła, J. Papińska-Kacperek, G. Podgórski. PWN, Warszawa, 2008
 • Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna. Współautorka: B. Matusiak, A.Pamuła. Konferencja „Zarzadzanie informacją i energia w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, Józefów, 20 wrzesień, 2010, w :Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpiecze,nstwa Unii Europejskiej, wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2010, 39-53.
 • Sieci inteligentne. Zagadnienia wybrane. Biuletyn techniczno-informacyjny SEP, Oddział Łódzki, ISSN 2082-7377, 3/2013 17-20.
 • Internet of Things in Smart Grid Environment. Rynek Energii, 3/(112)-2014, 115-119. (Co-Author Bożena E. Matusiak)
 • Internet of Things in the e-balance project. Współautorzy: Bożena E. Matusiak, Krzysztof Piotrowski, Jerzy S. Zieliński Rynek Energii 1/116 2015, 98-103.
 • Internet of Everything (IoE) in Smart Grid. Przegląd Elektrotechniczny 3/2015, 157-159
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński- sześćdziesiąt lat pracy zawodowej. Biuletyn techniczno-informacyjny SEP, Oddział Łódzki, 4/2016 (62), ISSN 2082-7377, 16=19.
 • Transactive Evergyand Internet of Everything. Rynek Energii 2/2017

 

Wybrane publikacje – Magdalena Wiśniewska

 • Magdalena Wiśniewska, Danuta Stawasz, CRITICAL ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF PARTICIPATORY METHODS IN LOCAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN POLAND, „Project Management Development – Practice and Perspectives”, 2016, s. 398-408. 
 • Magdalena Wiśniewska, Danuta Stawasz, INNOVATIVE METHODS OF MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR, [w:] (red.), Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, ToKnowPress, Bankok, Celje, Lublin 2016. 
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 621-652.
 • Magdalena Wiśniewska, The suitability of Living Lab concept in the implementation of municipal projects, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr 431, s. 98-106.
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 11-23.
 • Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, pod red. Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015,
 • Magdalena Wiśniewska, Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach – przykład scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr 121, s. 293-309. 
 • Magdalena Wiśniewska, Organizacje pozarządowe jako interesariusze jednostek samorządu terytorialnego – formalnoprawne ramy współpracy i wyniki badań, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 60-75.
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr 121, s. 279-292.
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Dariusz Trzmielak, Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne., Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015. 
 • Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem WZ UŁ, Łódź 2015. 
 • Magdalena Wiśniewska, Wdrożenie koncepcji smart city w miastach regionu łódzkiego, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją SMART CITY, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 115-134.
 • Magdalena Wiśniewska, Logistic aspects of commercialisation of knowledge and transfer of technology from universities to business – example of technological scouting , [w:] P. Nowak (red.), INOVATIONS 2014 Innovaive ICT actions, Marshal’s Office of the Lodzkie Region, Łodź 2014, s. 57-69.
 • Magdalena Wiśniewska, Współpraca władz lokalnych z interesariuszami miasta – teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN”, 2014, nr 253, s. 305-324. 
 • Magdalena Wiśniewska, Procesy innowacyjne a działania władz miejskich – wybrane problemy i przykłady, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 285, s. 179-187.
 • Magdalena Wiśniewska, The role and competencies of local and regional authorities in supporting innovation processes, „Scientific Journal of University of Szczecin „Service Management””, 2013, vol. 10, nr 779, s. 51-64.
 • Magdalena Wiśniewska, WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ DYNAMIZACJI PROCESÓW INNOWACYJNYCH, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 320, s. 207-215.
 • Magdalena Wiśniewska, Wymiana wiedzy między uczelnią a sektorem przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia i wyniki badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013, vol. 13, nr XIV, s. 205-215.
 • Magdalena Wiśniewska, System gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia i obszary działania., Placet, Warszawa 2013, s. 193-213.
 • Magdalena Wiśniewska, Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej, [w:] D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia i obszary działania., Placet, Warszawa 2013, s. 85-126.
 • Magdalena Wiśniewska, Rola pośrednictwa innowacyjnego w tworzeniu i przepływie innowacji, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2012, vol. 717, nr 64, s. 135-150. 
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Małgorzata Żak- Skwierczyńska, Scouting – system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2012, nr 277, s. 43-62.
 • Magdalena Wiśniewska, The Awareness of Cities in Lodzkie Region in Relation to Knowledge Exchange and Innovation Processes, „REGIONAL MANAGEMENT – Theory, Practice and Development ”, 2012, vol. I, nr 1, s. 175-179.
 • Magdalena Wiśniewska, Zarządzanie. Podręcznik dla studentów studiów e-learningowych., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi, Łódź 2012.
 • Magdalena Wiśniewska, Miasta uniwersyteckie jako obszary przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami a uczelnią, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2011, vol. 64, nr 642, s. 79-92. 
 • Magdalena Wiśniewska, Park technologiczny jako korzyść terytorialna i podmiot marketingu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies”, 2011, vol. IV, nr 2, s. 26-33.
 • Marcin Feltynowski, Magdalena Wiśniewska, Łódzki Obszar Metropolitalny w liczbach, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, vol. 1, nr 245, s. 125-135.
 • Magdalena Wiśniewska, Gospodarka odpadami, [w:] J. Rutkowski (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 198-208.
 • Magdalena Wiśniewska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w obszarze odbioru odpadów komunalnych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, vol. 1, nr 243, s. 167-184.
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Edward Stawasz, Dariusz Trzmielak, Rolf Banisch, Robert Barski, Jerzy Cieślik, Krzysztof Gulda, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Krystyna Poznańska, Marzena Mażewska, Jan Koch, Anna Tórz, Agnieszka Turyńska, Marek Winkowski, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska, Wybrane aspekty oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego, [w:] J. Różański, D. Stawasz (red.), Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-28.
 • Magdalena Wiśniewska, Efektywność systemu zarządzania w gminie, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2008, nr 215, s. 65-74.
 • Magdalena Wiśniewska, Analiza SWOT, [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Wydanie drugie rozszerzone., PARP, Warszawa 2008, s. 14-16.
 • Magdalena Wiśniewska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminie na przykładzie gmin województwa łódzkiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2008, nr 3, s. 431-439.
 • Magdalena Wiśniewska, Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania Łodzi (przykład Rogowa), „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN”, 2008, nr 238, s. 228-242.

Wybrane publikacje – Wojciech Grzegorczyk

Autor książek:

 • „Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstw”, Wyd. UŁ, Łódź 2016
 • „Marketing na rynku międzynarodowym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2013,
 • „Marketing bankowy”, Branta, Bydgoszcz, Łódź, 2004

 

Wybrane publikacje: 

 • Wojciech Grzegorczyk, Formułowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11-38.
 • Wojciech Grzegorczyk, The Problems of Marketing Performance Measurement, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, 2016, nr 15 (64), s. 68-74.
 • Wojciech Grzegorczyk, Zależności między marketingiem a finansami w przedsiębiorstwie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 262, s. 96-106.
 • Wojciech Grzegorczyk, Relacje między strategią marketingową a strategią finansowania, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, 2015, vol. 62, nr 13, s. 30-39.
 • Wojciech Grzegorczyk, Retailbanking in Polen mit hoher Innovationskraft, s.38-42, „Bank und Markt”, 2015, nr 1, s. 38-43.
 • Wojciech Grzegorczyk, Innowacje produktowe w działalności marketingowej banków detalicznych w Polsce, „MARKETING I RYNEK”, 2014, nr 8, s. 437-443.
 • Wojciech Grzegorczyk, Marketing Strategies of polish Companies on International markets, „International Journal of Economics Practices and Theories”, 2014, vol. 4, nr 5, s. 579-584.
 • Wojciech GrzegorczykMarketing na rynku międzynarodowym wydanie III zmienione, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Wojciech Grzegorczyk, Marketing Strategies of Polish Banks, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, 2013, vol. 10, nr 59, s. 82-94.
 • Wojciech Grzegorczyk, Marketing-mix strategies on banks in Poland, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2013, nr 316, s. 41-54.
 • Wojciech GrzegorczykMarkietingowyje diejstwia bankow w Polsze-popytka ocenki, „Finansy i Biznies”, 2013, vol. 2, nr 2, s. 64-73.
 • Wojciech Grzegorczyk, Działania marketingowe banków w Polsce – ocena i tendencje, „HANDEL WEWNĘTRZNY”, 2012, vol. wrzesień-październik, nr wrzesień – październik/III, s. 276-284.
 • Wojciech Grzegorczyk, Działania marketingowe banków w Polsce – próba oceny, „MARKETING I RYNEK”, 2012, nr 5, s. 2-7.
 • Wojciech GrzegorczykRetailbanking in Polen, „Bank und Markt ”, 2012, nr 10, s. 38-43.
 • Wojciech GrzegorczykFunkcionalnost web – sajtow bankow w Polsze kak instrument ich marketingowoj strategii , [w:] I. Maksimcewa, A. Gospodarowicz, M. Lebiediewoj (red.), Aktualnye problemy funkcionirowanija bankowskogo sektora w Polsze i stranach wostocznoj Ewropy, Państwowy Uniwersytet Ekonomiki i Finansów, Sankt Petersburg 2011, s. 34-45. 
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Online Customer Behaviour in the Polish Banking Market, [w:] H. Kaufmann (red.), International Consumer Behavior: A Mosaic of Eclectic Perspectives Handbook on International Consumer Behavior, Access Press Lancashire UK , Lancashire UK 2011, s. 130-142. 
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Potrzeby informacyjne klientów banków elektronicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2011, vol. 25, nr 25, s. 189-209.
 • Wojciech Grzegorczyk, Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych , „HANDEL WEWNĘTRZNY”, 2011, vol. 2/9/10, nr wrzesień – październik/2, s. 133-139.
 • Wojciech GrzegorczykStrategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, UŁ, Łódź 2011. 
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Analiza oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności stron internetowych banków, „MARKETING I RYNEK”, 2010, vol. 2, nr 2, s. 34-39.
 • Wojciech Grzegorczyk, Dylematy marketingu bankowego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2010, vol. 124, nr 124, s. 50-66.
 • Wojciech Grzegorczyk, Warianty organizacji działalności marketingowej na rynkach międzynarodowych, [w:] J. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy Uwarunkowania i kierunki rozwoju, PWE, Warszawa 2010, s. 213-218.
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Próba segmentacji internetowych klientów banków, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku: implikacje otoczenia rynkowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 21-27.
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Współczesne dylematy marketingu bankowego w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010. 
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Customer evaluation of banks Web site functionality in the Polish banking market, „International Journal of Management Cases”, 2009, vol. 11, nr 2, s. 314-322. 
 • Wojciech Grzegorczyk, Decyzje finansowe przedsiębiorstwa dotyczące polityki produktu i mierniki ich efektywności, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2009, nr 48, s. 287-295.
 • Wojciech Grzegorczyk,Finansowe aspekty marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Wojciech GrzegorczykMarketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Wojciech Grzegorczyk, Proces działań marketingowych banku i jego efektywność, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2009, nr 54, s. 46-55.
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Satysfakcja i lojalność klienta bankowego a strona www banków, „Organizacja i Kierowanie”, 2009, nr 2, s. 71-86.
 • Wojciech Grzegorczyk, Segmentacja internetowych nabywców usług bankowych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2009, nr 75, s. 36-43.
 • Wojciech Grzegorczyk, Dilemmy sozdanija novogo bankovskogo produkta i ego zhiznennogo cikla, „Finansy i biznes. Nauczno-prakticeskij Zhurnal”, 2008, nr 3, s. 23-28. 
 • Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Rozwój funkcjonalności stron internetowych banków w Polsce, „MARKETING I RYNEK”, 2008, nr 7, s. 29-35.

Wybrane publikacje – Agata Rudnicka

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 • Agata Rudnicka, How to manage sustainable supply chain? The issue of maturity, „LogForum”, 2016, nr 12 (4), s. 203-211.
 • Agata Rudnicka, Innowacyjna i odpowiedzialna branża odzieżowa, „Logistyka Odzysku”, 2016, nr 4, s. 21-26.
 • Agata Rudnicka, Janusz Reichel, Edukacja w zakresie społecznych i ekologicznych aspektów zarządzania z wykorzystaniem pedagogiki aktywnego uczenia się i serious games, [w:] J. Makowski (red.), Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera, Wydawnictwo Wydziału Filologicznego Uniwerseytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11-27.
 • Agata Rudnicka, Budowanie relacji z dostawcami w organizacjach trzeciego sektora, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 378, s. 332-339.
 • Biznes, który zmienia świat. 15 lat biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce, pod red. Agata Rudnicka, wydanie pierwsze, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2015,
 • Agata Rudnicka, Janusz Reichel, CSR education in the light of active pedagogy. Research results., [w:] J. Bieńkowska (red.), Creativity and Innovation in Business and Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 103-112.
 • Agata Rudnicka (red.), CSR Trends. Making a difference , Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2015.
 • Agata Rudnicka, Raportowanie pozafinansowe działań na rzecz ochrony klimatu w firmach świadczących usługi logistyczne., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki”, 2015, nr 31, s. 123-135.
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka, Management System Standards and Other Initiatives for CSR, [w:] D. Turker, H. Toker, C. Altuntas (red.), Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK 2014, s. 71-87.
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka, Błażej Socha, Dariusz Urban, Łukasz Florczak, Inclusion a company to responsible index in Poland – market reaction, [w:] J. Reichel (red.), CSR Trends. Beyond Business as Usual, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2014, s. 169-190.
 • Agata Rudnicka, Dojrzałość społeczna łańcucha dostaw – próba ujęcia teoretycznego, „Logistyka”, 2014, nr 5, s. 2051-2058.
 • Agata Rudnicka, Moda na alternatywę czyli o odpowiedzialności w branży odzieżowej , Centrum Rozwoju i Strategii Impact, Łodź 2014.
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka, Michaela Haase, Emmanuel Raufflet, Ethics Education, [w:] S. Idowu (red.), Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, Springer, 2013, s. 1088-1094.
 • Agata Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Wybrane publikacje – Jacek Kalinowski

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów oraz kilkunastu książek z zakresu rachunkowości, w tym między innymi:

 • Kalinowski J. (2012), Kontrakty długoterminowe w praktyce, SKwP ZG, Warszawa
 • Kalinowski J. (2010), Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Kalinowska M., Kalinowski J., Miłek T., Turzyński M. (red. Kalinowski J.) (2009), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź.
 • Kalinowski J. (2007), Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Analizy – komentarze – przychody, Difin, Warszawa.
 • Sobańska I., Czajor P., Kalinowski J., Michalak J. (red. Sobańska I.) (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym, Difin, Warszawa.
 • Sobańska I., Czajor P., Kalinowski J. (red. Sobańska I.) (2004), Kontrakty długoterminowe, Difin, Warszawa.
 • Kalinowski J., Turzyński M. (2002), Ustawa o rachunkowości – komentarz porównawczy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

 

Pozostałe publikacje:

 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016), Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o., Warszawa 2016, s. 883-947.
 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Podejście lean jako kierunek zmian w zarządzaniu i rachunkowości zarządczej w podmiotach usług medycznych – wyniki badań literaturowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2015, nr 85 (141), s. 103-116.
 • Jacek Kalinowski, The impact of the use of funding sources for targeted research projects on the accounting system of research institutes in Poland – the results and analysis of the survey, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 412, s. 118-133.
 • Jacek Kalinowski, Kontrakty budowlane I działalność deweloperska, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania , Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z. o.o, Łódź 2015, s. 17-63.
 • Irena Sobańska, Agnieszka Wencel, Jacek Kalinowski, Project Management in Universities – Accounting Payroll on the Example of the University of Lodz, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2014, nr 1/83, s. 45-54.
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwers S A, Warszawa 2014.
 • Jacek Kalinowski, Ujęcie i prezentacja kosztów działalności deweloperskiej – kluczowe problemy, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2014, nr 136/80, s. 153-172.
 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Cost Management in European Universities – a Time to Change, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2013, nr 4/82, s. 84-93.
 • Jacek Kalinowski, Kontrakty długoterminowe w praktyce, SKwP ZG , Warszawa 2012.
 • Jacek Kalinowski, Dywersyfikacja przychodów i jej wpływ na zarządzanie kosztami w europejskich uczelniach wyższych, [w:] L. Dziawgo (red.), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 247-268.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 851-918.
 • Jacek Kalinowski, Irena Sobańska, Rachunek kosztów w uniwersytetach publicznych. Problemy metodologiczne i proces aplikacji w szkołach wyższych w krajach UE, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 357-375.
 • Jacek Kalinowski, Porównywalność sprawozdań finansowych firm deweloperskich na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2011, vol. 1, nr 60 (116), s. 145-168.
 • Jacek Kalinowski, Nowy rozdział, [w:] H. Sobolewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 177-193.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, Anna Jurewicz, inż. Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2011), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Jacek Kalinowski, Wybrane problemy prezentacji czynników działalności , „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2011, nr 2, s. 103-112.
 • Jacek Kalinowski, Wycena licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL) na przykładzie systemu operacyjnego Linux, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 237-246.
 • Jacek Kalinowski, Project management and presentation of information in financial statements – company performance measurement or project performance measurement, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, 2010, vol. 13, nr 3, s. 17-32.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010), Oficyna Wolter Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 845-953.
 • Jacek Kalinowski, Zmiany do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3; Niezakończone usługi budowlane; jako jedna z odpowiedzi regulacji rachunkowości na kryzys gospodarczy, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 99-120.
 • Jacek Kalinowski, Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Biblioteka, Łódź 2010.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 965-1032.
 • Jacek Kalinowski, Dokumentacja przychodów ze sprzedaży, [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź 2009, s. 208-240.
 • Jacek Kalinowski, Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź 2009, s. 14-36.
 • Jacek Kalinowski, Wzory wybranych dowodów księgowych , [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź 2009, s. 37-43.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Agnieszka Czajor, Anna Walińska, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Anna Janicka, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2009), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 935-1000.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 935-1000.
 • Jacek Kalinowski, Ocena tradycyjnych systemów rachunku kosztów z punktu widzenia potrzeb informatycznych procesu zarządzania kosztami projektów długoterminowych, [w:] E. Śnieżek (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDK Gdańsk, 2008, s. 191-200.
 • Jacek Kalinowski, Wybrane dylematy prezentacji wyniku działalności firm realizujących projekty długoterminowe – artykuł dyskusyjny., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2008, nr 42, s. 253-230.

Wybrane publikacje – Ewa Walińska

Wybrane książki:

 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz, pr. zbiorowa pod red. merytoryczną E. Walińskiej, Wolters Kluwer, wydanie 4, Warszawa 2016
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem – wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Anna Jurewicz, Michał Wiatr, Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – zasady ustalania i rewizji, SKwP, Warszawa 2014
 • Ewa Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone., Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014,
 • Ewa Walińska, Sprawozdania finansowe – istota i wykorzystanie w zarządzaniu finansowym, [w:] Jerzy Różański, Jerzy Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami, WZ UŁ, Łodź 2014, s. 439-463
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011
 • Ewa Walińska, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 • Ewa Walińska, Koncepcje i proponowane kierunki zmian struktury rocznego raportu finansowego spółek w Wielkiej Brytanii, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.),Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948 -2008, UŁ, Łódź 2008, s. 279-294
 • Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, tom I i tom II, pr. zbiorowa pod red. merytoryczną Ewy Walińskiej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006
 • Ewa Walińska, Rachunkowość podatków odroczonych, FRRwP, Warszawa 2003, (s. 325)
 • Ewa Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 • Ewa Walińska, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004
 • Teoria rachunkowości, E. A. Hendriksen, M. F. van Breda, tłumaczenie, praca zbiorowa pod redakcją Alicji A. Jarugi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, (s. 125)
 • Międzynarodowa rachunkowość porównawcza – Polska i Włochy, praca zbiorowa pod redakcją Alicji A. Jarugi i Giuseppe Galassi’ego, SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2002, rozdział I i II
 • Analiza sprawozdań finansowych, (współautorstwo: Przemysław Gołaszewski, Piotr Urbanek), FRRwP, Łódź 2001, (s. 110)
 • Rachunkowość finansowa a polskie prawo bilansowe, (współautorstwo: Joanna Stępień-Andrzejewska, Joanna Żurawska, Anna Jaroszczak), FRRwP, Łódź 1998, (s. 230)
 • Zarządzanie Finansowe – teoria i praktyka, (współautor Jerzy Gajdka), FRRwP, Warszawa 1998, (s.160)
 • Roczne sprawozdania finansowe; ujęcie księgowe a podatkowe, (współautor Alicja A. Jarugowa), ODDK, Gdańsk 1997, (s. 280)
 • Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRRwP, Warszawa 1997, (s. 375)
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w świetle Ustawy o rachunkowości, (współautor Alicja A. Jaruga), ODDK, Gdańsk 1995, (s.160)
 • Colin Drury, Rachunek kosztów, praca zbiorowa pod red. A. Jarugi, PWN, Warszawa 1995, (tłumaczenie rozdz. 5 i 6), (s. 35)
 • Rachunkowość dla menedżerów, (współautorstwo Alicja A. Jarugowa, Irena Sobańska, Lucyna Kopczyńska, Anna Szychta), RaFiB, Łódź 1994, (s. 21-36)
 • Podręczny słownik rachunkowości i bankowości angielsk -niemiecko-polski, (współautorstwo: Alicja Jarugowa, Irena Sobańska, Anna Szychta, Anna Dudek, Anna Rozenkowska, Grażyna Franecka, Konrad Pokutycki), RaFiB, Łódź 1992
 • Leksykon Rachunkowości polsko-angielsko-francusko-niemiecki, (red. Alicja A. Jaruga, Jóżef Skowroński), SKwP, Warszawa 1992.
 • Rachunkowość finansowa, (współautorstwo Alicja Jaruga, Gabriela Idzikowska, Radosław Ignatowski, Lucyna Kopczyńska, Zofia Owczarek, Sławomir Szejna, Anna Szychta), RaFiB, Łódź, 1992

 

Wybrane artykuły:

 • Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Restructuring of financial statement as a response to the challenges of global market., [w:] R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska (red.), Restructuring As The Imperative Of Developmental Changes In Economy, Department of Economics Organization of Enterprises Cracow University, Cracow 2015, s. 53-62.
 • Ewa Walińska, Grzegorz Urbanek, Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością – propozycje zmian, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 74, s. 197-209. 
 • Ewa Walińska, Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2015, nr 138/82, s. 151-165.
 • Ewa Walińska, Doskonalenie sprawozdania finansowego jako narzędzia efektywnego nadzoru korporacyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2014, nr XCII, s. 351-365.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2014, nr 136/80, s. 107-129. 
 • Ewa Walińska, Sprawozdania finansowe według Profesor Elżbiety Burzym a współczesne koncepcje sprawozdawczości przedsiębiorstw, [w:] D. Krzywda, M. Stępień (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym mistrzyni polskiej rachunkowości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 70-82.
 • Ewa Walińska, Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2014, vol. 803, nr 66, s. 509-523 
 • Ewa Walińska, Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2013, s. 647-662.
 • Ewa Walińska, Sprawozdanie finansowe a raport biznesowy – głos w dyskusji, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI”, 2013, vol. 855, nr 10, s. 40-45.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, The Modern Business Reporting Dimension Including the Reports of the Supervisory Board, „Journal of Modern Accounting and Auditing”, 2013, vol. 9, nr 2, s. 193-201.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Rada nadzorcza w łańcuchu raportów korporacyjnych – wyzwanie współczesnego biznesu, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2011, nr 2/1, s. 301-309.
 • Ewa Walińska, Bogusław Bek-Gaik, Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2011, nr 62 (118), s. 325-341. 
 • Ewa Walińska, Bilans – propozycja nowej formuły sprawozdawczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2010, nr 56, s. 267-281.
 • Ewa Walińska, International Financial Reporting Standards as a Key Accounting System Innovation at the Turn of the 20th and 21st Century, „Social Sciences. Socialiniai Mokslai”, 2010, nr 1 (67), s. 22-23.
 • Ewa Walińska, Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności – zasada ostrożności czy treść ekonomiczna, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2009, nr 51, s. 165-176.
 • Ewa Walińska, Bilans na przełomie wieków, czyli 18 lat polskiego bilansu w gospodarce rynkowej, [w:] r. Kadry Rachunkowości (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 577-593.
 • Ewa Walińska, Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa , [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin SA, 2009, s. 335-348.
 • Ewa Walińska, Wartość bilansowa, podatki odroczone a wartość rynkowa przedsiębiorstwa – statystyczna weryfikacja zależności, współautorstwo U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, tom 15 (71), Warszawa 2003, (s. 86-101)
 • Ewa Walińska, Wartość bilansowa, wartość podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa – analiza ekonometryczna, (współautorstwo Urszula Wójcikowska, Rafał Wójcikowski), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, WUŁ 2004, (udział: 50%)
 • Ewa Walińska, Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego – zarys problemu, Zjazd Katedr, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, (s. 136-146)
 • Ewa Walińska, The implementation of IFRS to Polish practice – pre-defined problem of financial statement’ comparability, (współautorstwo: Ewa Śnieżek, Michał Wiatr), 30th Congress of EAA – Lizbona, kwiecień 2007

 

Wybrane podręczniki:

 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rachunkowość Finansowa, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Łódź 2015
 • Rachunkowość finansowa – ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, II wyd. zaktualizowane, red. merytoryczna Ewa Walińska, Wolters Kluwer Polska – Oficyna, Warszawa 2014
 • Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, praca zbiorowa pod red. Ewy Walińskiej, CCiAE Sp. z o.o., Łódź 2002
 • Financial accounting. Key problems, examples, exercises. Rachunkowość finansowa. Kluczowe zagadnienia, przykłady, zadania (współautorstwo Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Joanna Stępień-Andrzejewska), CCiAE Sp. z o.o., Łódź 2007